Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

Брюксел, 24 януари 2011 г.

Финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС — незабавни промени за премахване на бюрократичните бариери пред изследователите и малките и средните предприятия

Днес Европейската комисия прие мерки, за да направи по-привлекателно и по-достъпно участието в Седмата рамкова програма за научни изследвания за най-добрите изследователи и най-иновативните предприятия, особено за малките и средните предприятия (МСП). Въз основа на плана за опростяване, представен от Комисията през април 2010 г., тези мерки ще влязат в действие незабавно.

Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Приетите днес мерки ще позволят на хилядите отлични специалисти, които ние финансираме, да спестят време и усилия за попълване на документи и да се съсредоточат върху това, в което са най-добри — да работят за увеличаване на растежа и броя на работните места и за подобряване на качеството на нашия живот в Европа чрез научни изследвания и иновации на световно равнище. Ние искаме да привлечем още повече и по-добри кандидати, включително динамични малки предприятия, които не успяват да се справят с изобилието от бюрократични бариери. И това е само началото: Комисията вече предложи значителни промени в общите финансови правила за управление на всички програми за финансиране от ЕС и, ако Парламентът и Съветът ги одобрят, ние ще предложим по-радикални мерки за опростяване в програмата, която ще последва РП7.“

Три конкретни мерки

Комисията прие три конкретни мерки с незабавно действие относно управлението на субсидиите от ЕС за научни изследвания в текущата програма за научни изследвания на ЕС (РП7). Всяка от тези мерки отговаря на предизвикващите загриженост теми, посочени многократно от настоящи и потенциални участници в РП7:

  • допускане на повече гъвкавост в начина на изчисляване на разходите за персонал, така че получаващите субсидии за научни изследвания от ЕС да могат да използват обичайните си счетоводни методи, когато кандидатстват за възстановяване на средни разходи за персонал. Няма да е необходимо повече да се използват паралелно специални счетоводни системи само за тази цел;

  • собствениците на МСП, чиито заплати не са регистрирани формално в тяхното счетоводство, сега могат да получават обезщетение за работата си по изследователски проекти под формата на изплащане на фиксирани суми;

  • една нова ръководна група от висши служители на всички засегнати поделения и агенции на Комисията ще отстранява несъответствията при прилагането на правилата за финансиране на научните изследвания.

Предстоящи стъпки

Комисията счита опростяването за един от основните принципи за разработването на следващата програма за научни изследвания и иновации на ЕС и ще продължи своите усилия за постигане на съществени подобрения в това отношение. Тя ще представи своите законодателни предложения за следващата програма за научни изследвания и иновации на ЕС до края на настоящата година след провеждането на открита консултация, която ще започне в началото на пролетта.

Контекст

От 2007 г. насам по текущата програма за научни изследвания на ЕС, РП7, бяха внесени над 40 000 предложения от научноизследователската общност, като бяха финансирани почти 8 000 проекта. Почти всички европейски университети участват в нея, а около 15 % от участниците са МСП.

Бяха предприети множество конкретни стъпки за опростяване на процедурите както преди, така и след влизането в сила на РП7.

През април 2010 г. Комисията прие съобщение, представящо допълнителни възможности за опростяване, приложими към съществуващата законодателна рамка, а в по-дългосрочна перспектива — към евентуално преработените финансови правила на ЕС (вж. IP/10/472 и MEMO/10/156). Това съобщение предизвика широка дискусия с участието на институциите на ЕС и на много други заинтересовани страни в областта на научните изследвания и иновациите. В този контекст припомняме също, че в предложените от Комисията преработени финансови правила на ЕС се предвиждат опростявания като отмяната на лихвоносните сметки, които тепърва трябва да бъдат приложени в РП7, както и мерки, които ще подготвят почвата за по-радикално опростяване в следващата рамкова програма. Сега отговорността за приемането на тези мерки се носи от Съвета и Европейския парламент.

Мерките, приети с настоящото решение на Комисията, се основават на широк консенсус в рамките на тази дискусия и са в съответствие с препоръките на експертната група, която извършва междинната оценка на РП7 (IP/10/1525).

Интернет адрес на пълния текст на съобщението от април 2010 г. относно опростяването: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Доклад на експертната група, която извършва междинната оценка: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar