Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Brusel 16. mája 2011

Digitálna agenda: Komisia chce získať názory na to, ako v Európe najlepšie využívať cloud computing

Európska komisia by chcela získať názory občanov, podnikov, orgánov verejnej správy a iných zainteresovaných strán na to, ako získať všetky výhody spojené s cloud computing. Cloud computing umožňuje spoločnostiam, orgánom verejnej správy a jednotlivcom využívať siete, ako je napríklad internet, na prístup k ich údajom a softvéru z počítačov, ktoré sa nachádzajú na inom mieste. Môže pomôcť podnikom – predovšetkým MSP – radikálne znížiť náklady na informačné technológie, verejným orgánom poskytovať služby za nižšie náklady a vďaka efektívnejšiemu využívaniu hardvéru aj zabezpečiť úspory energie. Cloud computing sa v súčasnosti už intenzívne využíva, napríklad pri emailových službách založených na webe. Tento trend sa rozmáha a očakáva sa, že služby založené na cloud computing do roku 2014 vygenerujú v Európe príjmy vo výške takmer 35 miliárd EUR. Podpora vytvárania správnych podmienok na to, aby občania a podniky mohli čo najviac ťažiť z tohto technického rozvoja, je jedna z činností v rámci Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Verejné online konzultácie budú prebiehať do 31. augusta. Odpovede sa zahrnú do prípravy európskej stratégie v oblasti cloud computing, ktorú Komisia predstaví v roku 2012.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Som nadšená z potenciálnych výhod spojených s cloud computing pri znižovaní nákladov, zlepšovaní služieb a otváraní nových obchodných príležitostí. Potrebujeme jasne vymedzenú stratégiu cloud computing, aby sme zaručili najlepšie využitie jeho potenciálu. Názory a náhľady, o ktoré všetky zainteresované strany prosíme, sú veľmi dôležité na to, aby sa nám to podarilo.“

Cloud computing má potenciál stať sa významným novým odvetvím služieb ponúkajúcim mimoriadnu príležitosť pre telekomunikačné a technologické spoločnosti v Európe. Zákaznícke spoločnosti a verejné správy môžu zas vďaka cloud computing profitovať z nižších nákladov a najmodernejších služieb, pretože už nebudú musieť inštalovať a udržiavať svoj vlastný softvér a výpočtovú techniku.

Komisia vyzýva všetky zúčastnené strany, predovšetkým osoby zapojené do vývoja cloud computing a jeho používateľov, aby sa podelili o svoje skúsenosti, potreby, očakávania a názory na používanie a poskytovanie cloud computing. Cieľom prieskumu je okrem iného získať reakcie v týchto otázkach:

  • ochrana údajov a otázky zodpovednosti, predovšetkým v cezhraničných situáciách,

  • iné právne a technické prekážky, ktoré môžu spomaliť rozvoj cloud computing v Európe,

  • normalizácia a riešenia interoperability,

  • zavádzanie služieb cloud, predovšetkým v MSP,

  • spôsoby podpory výskumu a inovácie v oblasti cloud computing.

Výsledky konzultácií sa zahrnú do prípravy európskej stratégie v oblasti cloud computing, ktorú Komisia predstaví v roku 2012. Cieľom tejto stratégie bude objasniť právne podmienky zavádzania cloud computing v Európe, stimulovať vývoj konkurencieschopného európskeho odvetvia a trhu v tejto oblasti a uľahčiť poskytovanie inovačných služieb cloud computing pre občanov a podniky.

Verejné konzultácie sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Webová stránka venovaná digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka komisárky Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar