Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Brisele, 2011. gada 16. maijs

Digitalizācijas programma — Komisija vēlas apkopot viedokļus par to, kā Eiropā vislabāk izmantot mākoņdatošanu

Eiropas Komisija aicina iedzīvotājus, uzņēmumus, valsts pārvaldes iestādes un citas ieinteresētās personas izteikt viedokļus par to, kā pēc iespējas lietderīgāk izmantot "mākoņdatošanu". Mākoņdatošana ļauj uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm un privātpersonām izmantot tīklus, piemēram, internetu, lai piekļūtu saviem datiem un programmatūrai, kas atrodas uz citur izvietotiem datoriem. Tā var palīdzēt uzņēmumiem, jo īpaši MVU, krasi samazināt ar informācijas tehnoloģijām saistītās izmaksas, valsts pārvaldes iestādēm — par mazāku maksu nodrošināt pakalpojumus, kā arī palīdzēt ietaupīt enerģiju, efektīvāk izmantojot aparatūru. Mākoņdatošana jau tiek plaši izmantota, piemēram, tīmekļa e-pasta pakalpojumiem. Šī tendence pieaug, un sagaidāms, ka līdz 2014. gadam ar mākoņpakalpojumiem saistītie ieņēmumi Eiropā sasniegs gandrīz 35 miljardus eiro. Radīt labvēlīgus apstākļus, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu gūt pēc iespējas lielāku labumu no šādas tehnoloģiskās attīstības, ir viena no darbībām, kas paredzēta Eiropas digitalizācijas programmā (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Sabiedriskā apspriešana tiešsaistē norisināsies līdz 31. augustam. Atbildes tiks izmantotas, lai sagatavotu Eiropas mākoņdatošanas stratēģiju, ar kuru Komisija iepazīstinās 2012. gadā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, notiekošo komentēja šādi: "Esmu iepriecināta par mākoņdatošanas potenciālu samazināt izmaksas, uzlabot pakalpojumus un radīt jaunas iespējas uzņēmējdarbībai. Mums vajadzīga precīzi formulēta mākoņdatošanas stratēģija, lai šo potenciālu izmantotu pēc iespējas labāk. Šajā nolūkā mums ir svarīgs visu ieinteresēto pušu viedoklis."

Mākoņdatošanai ir iespēja kļūt par nozīmīgu jaunu pakalpojumu nozari, tādējādi radot lieliskas iespējas Eiropas telesakaru un tehnoloģiju uzņēmumiem. Tā vietā, lai instalētu un uzturētu paši savu programmatūru un datoraparatūru, klientu uzņēmumi un valsts pārvaldes iestādes var gūt labumu no zemākām izmaksām un moderniem pakalpojumiem, izmantojot mākoņdatošanu.

Komisija aicina visas ieinteresētās personas, jo īpaši mākoņpakalpojumu izstrādātājus un lietotājus, dalīties pieredzē, vajadzībās, vēlmēs un ieskatos par mākoņdatošanas izmantošanu un nodrošināšanu. Citstarp apsekojumā aicināts izteikt viedokļus par šādiem jautājumiem:

  • datu aizsardzības un atbildības jautājumi, jo īpaši pārrobežu kontekstā,

  • citi tiesiski un tehniski šķēršļi, kas Eiropā var kavēt mākoņdatošanas attīstību,

  • standartizācijas un sadarbspējas risinājumi,

  • mākoņpakalpojumu lietošanas uzsākšana, jo īpaši MVU,

  • paņēmieni pētniecības un inovāciju veicināšanai mākoņdatošanas jomā.

Apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu Eiropas mākoņdatošanas stratēģiju, ar kuru Komisija iepazīstinās 2012. gadā. Minētās stratēģijas mērķis būs precizēt tiesiskos nosacījumus mākoņdatošanas ieviešanai Eiropā, veicināt konkurētspējīgas mākoņdatošanas nozares un tirgus attīstību Eiropā, kā arī rosināt novatorisku mākoņdatošanas pakalpojumu ieviešanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Sabiedriskās apspriešanas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Nēlī Krusas Twitter sīkziņas: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar