Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Brüssel, 16. mai 2011

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon küsib arvamust selle kohta, kuidas pilvandmetöötlust Euroopas kõige paremini rakendada

Euroopa Komisjoni huvitab kodanike, ettevõtjate, riigiasutuste ja muude huvitatud isikute arvamus selle kohta, kuidas pilvandmetöötlust täielikult ära kasutada. Pilvandmetöötlus võimaldab andmetöötlusvõrke, näiteks Internetti, kasutavatel äriühingutel, riigiasutustel ja üksikisikutel oma andmetele ja tarkvarale juurde pääseda kusagil mujal asuvatest arvutitest. Tänu sellele on ettevõtjatel, eelkõige VKEdel, võimalik olulisel määral vähendada oma IT-kulusid ning tänu riistvara tõhusamale kasutamisele on valitsustel võimalik teenuseid odavamalt osutada ja energiat säästa. Pilvandmetöötlus on juba praegu laialt kasutusel, näiteks veebipõhiste e-postiteenuste puhul. Tendents osutab kasutamise edasisele suurenemisele ning eeldatavalt peaks sellest saadav tulu ulatuma 2014. aastaks ligikaudu 35 miljardi euroni. Selleks et kodanikud ja ettevõtjad saaksid täit kasu sellisest tehnika arengust, tuleb kehtestada sobivad tingimused, nagu on muu hulgas ette nähtud Euroopa digitaalarengu tegevuskavas (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Internetis käivitatud avalik arutelu kestab kuni 31. augustini. Komisjon võtab saadud vastuseid arvesse Euroopa pilvandmetöötlusstrateegia ettevalmistamisel. Strateegia esitatakse 2012. aastal.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Mind väga huvitab see, kuidas on pilvandmetöötluse abil võimalik vähendada kulusid, parandada teenuste kvaliteeti ja luua uusi ärivõimalusi. Selle süsteemi kõikide võimaluste parimaks ärakasutamiseks on meil vaja täpselt määratletud pilvandmetöötlusstrateegiat. Selle saavutamiseks on oluline kõikide asjast huvitatute arvamus.”

Pilvandmetöötlusest võib kujuneda uus suur teenusteharu, mis pakub laialdasi võimalusi Euroopa telekommunikatsiooni- ja tehnoloogiaettevõtetele. Nende ettevõtete klientide ja riigiasutuste kasu seisneb selles, et tänu pilvandmetöötlusele vähenevad kulud ja paraneb teenuste kvaliteet ning nad ei pea ise tarkvara ja andmetöötlusseadmeid installeerima ega hooldama.

Komisjon kutsub kõiki asjast huvitatud isikuid, eelkõige pilvandmetöötlussüsteemi arendajaid ja kasutajaid, üles jagama oma kogemusi, selgitama oma vajadusi ning väljendama oma lootusi ja arvamusi seoses süsteemi kasutamise ja selle toimimise tagamisega. Muu hulgas oodatakse tagasisidet järgmistes küsimustes:

  • andmekaitse ja vastutus, eelkõige piiriülestes olukordades;

  • muud õiguslikud ja tehnilised takistused, mis võivad aeglustada pilvandmetöötlussüsteemi arengut Euroopas;

  • standardimine ja koostalitluslikud lahendused;

  • pilvteenuste kasutuselevõtt eelkõige VKEdes;

  • teadustöö ja innovatsiooni edendamise viisid pilvandmetöötluse valdkonnas.

Komisjon võtab arutelu tulemusi arvesse Euroopa pilvandmetöötlusstrateegias, mis esitatakse 2012. aastal. Strateegia eesmärk on täpsustada Euroopa pilvandmetöötlussüsteemi kasutuselevõtu õiguslikke tingimusi, soodustada konkurentsivõimelise majandusharu ja -turu väljaarendamist Euroopas ning lihtsustada innovatiivsete pilvandmetöötlusteenuste pakkumist kodanikele ja ettevõtjatele.

Avalikus arutelus on võimalik osaleda järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar