Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

Brüssel, 13. mai 2011

Pooled Euroopa noored oleksid nõus välismaal töötama

Brüsselis 13. mail 2011 avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt on 53% Euroopa noortest huvitatud mõnes teises Euroopa riigis töötamisest, kuid rahapuudus takistab neil astumast esimesi samme ja omandamast osa haridusest välismaal. Uuringus tõstetakse esile, et noorte välismaal töötamise ihaluse ja tegeliku tööjõu liikuvuse vahel valitseb hiiglaslik lõhe: alla 3 % Euroopa töötavast elanikkonnast elab hetkel väljaspool oma kodumaad. Komisjoni strateegia „Noorte liikuvus” raames tehtud uuring avaldatakse 15. maist kuni 21. maini 2011 kestva Euroopa noortenädala eel.

„Uuring näitab, et noored on huvitatud välismaal töötamisest ning tahaksid seda teha. See on Euroopa jaoks hea uudis. Kuid kahjuks on nende noorte teel veel palju takistusi. Me peame muutma lihtsamaks välismaale õppima asumise ning tõstma teadlikkust ELi programmide, näiteks Erasmuse raames saadavatest finantstoetustest, mille kaudu saaks neile pakkuda esmast kokkupuudet väljaspool kodumaad elamisega. Kaks täna meie ees seisvat suuremat probleemi on noorte töötus ja majanduskriis: üliõpilaste ja töötava elanikkonna suurem liikuvus on osa nende probleemide lahendusest,” ütles Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Mitmed uuringud on näidanud, et üliõpilased, kes veedavad osa õpingutest väljaspool kodumaad, suurendavad oma võimalusi tööturul ja leiavad hiljem suurema tõenäosusega tööd välismaal. Töövõtjad hindavad nende omandatud oskusi, näiteks võõrkeelteoskust, kohanemisvõimet ja suhtlusoskust.

Uuringu tulemustest selgub, et ainult 14% Euroopa noortest on olnud välismaal õppimise või koolitumise eesmärgil. Paljusid takistab rahapuudus. Neist, kes märkisid, et nad tahaksid välismaale minna, ütlesid 33%, et nad ei saa seda endale lubada. Peaaegu kaks kolmandikku (63%) neist, kes seda on teinud, on teinud seda erasektori vahendite või oma säästude eest. „See tulemus näitab selgelt noorte liikuvust toetavate Euroopa programmide vajalikkust,” lisas volinik Vassiliou.

Taustteave

Eurobaromeetri uuringu tulemused

Eurobaromeetri kiiruuring (nr 319 A + B) annab võimaluse tutvuda sellega, kui palju Euroopa noored töö või õppimisega seoses liiguvad, kuidas suhtuvad nad erinevatesse õppekorraldustesse ja mis on nende peamised probleemid töö otsimisel. Tulemuste kokkuvõttega tutvumiseks vaata MEMO/11/292. Neid tulemusi kasutatakse kõrghariduse, kutsehariduse ja -koolituse ning noorteteemaliste algatuste ajakohastamiseks mõeldud poliitiliste põhimõtete väljatöötamisel. Vastajad olid vanuses 15–35 (15–30 osalemist käsitlevate küsimuste puhul). Uuring hõlmas 27 ELi liikmesriiki (noorte osalemist käsitlevate küsimuste puhul), lisaks veel Norrat, Islandit, Horvaatiat ja Türgit. 26. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2011 küsitleti telefoni teel 57 000 inimest.

Euroopa noortenädal 2011

15.–21. maini toimuv Euroopa 5. noortenädal toob kokku foorumi, kus saab arutada täna noorte ees seisvate võimaluste ja väljakutsete üle. Nädala raames toimuvad üritused 33 riigis (27 ELi liikmesriigis, Horvaatias, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis ja Türgis), kes osalevad komisjoni programmis „Euroopa noored”.

17. mail võtavad komisjoni president José Manuel Barroso ja volinik Androulla Vassiliou osa Belgia linnas Antverpenis (2011. aasta Euroopa noorte pealinn) toimuvast noortedebatist programmi „Euroopa noored” prioriteetide teemal. Keskendutakse kõrghariduse kvaliteedi ja asjakohasuse ning haridusalase liikuvuse edendamisele ja sellele, kuidas noored oma töö saamise võimalusi ja ettevõtlusoskusi saaksid arendada.

President Barroso autasustab Euroopa noorte vabatahtliku teenistuse parimaid projekte, mida on programmi „Euroopa noored” raames toetatud. Võitnud projektid, mille valis välja mitme institutsiooni esindajatest koosnev žürii, näitavad ilmekalt, kuidas vabatahtlik tegevus aitab ellu viia Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke. Euroopa noorte vabatahtlik teenistus tähistab 2011. aastal oma 15. aastapäeva vabatahtliku tegevuse Euroopa aastaga.

Volinik Androulla Vassiliou ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik Lázló Andor osalevad Euroopa noortenädala raames ka Brüsselis toimuvatel kohtumistel noorte esindajatega. ELi – Hiina noorteaasta 2011 raames toimub mitmeid üritusi, mille eesmärk on arendada Euroopa ja Hiina noorte vahelist dialoogi. Osalema oodatakse umbes 120 Hiina noort.

„Noorte liikuvus”

Möödunud aasta septembris alustatud juhtalgatuse „Noorte liikuvus” (IP/10/1124) raames sätestati meetmed noorte tööhõive parandamiseks haridusalase liikuvuse ning hariduse ja koolituse kvaliteedi ja asjakohasuse tõstmise kaudu. ELi fondidest (nt Erasmus) toetatakse õpinguid, koolitusi ja töökogemuste omandamist välismaal, samuti projekte, millega parandada hariduse ja koolituse kvaliteeti ja asjakohasust. 2009/2010 õppeaastal sai Erasmuse programmi kaudu toetust üle 210 000 üliõpilase, et õppida või osaleda koolitusel mõnes teises Euroopa riigis. 35 000 noort sai toetust tööalaseks praktikaks. Veel sellel aastal teeb komisjon ettepaneku täiendavate ELi vahendite eraldamiseks liikuvusprogrammide jaoks, mis algavad 2014. aastal.

Lisateave

Noorte liikuvus: www.youthonthemove.eu

Flash Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Noorsoopoliitika ja noorteprogrammid: http://ec.europa.eu/youth

Euroopa noortenädal: www.youthweek.eu

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011: http://europa.eu/volunteering


Side Bar