Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/566

Брюксел, 12 май 2010 г.

Пет години Европейска политика за съседство: повече търговия, повече помощ, повече контакти между хората

Годишните доклади относно европейската политика за съседство още веднъж недвусмислено показаха ползите, които Европейският съюз носи на своите съседи. В продължение на пет години Европейският съюз е бил източник на повече търговия, повече помощ и повече контакти между хората, както и двигател на все по-задълбоченото сътрудничество между ЕС и неговите съседи във всички техни икономически, политически и секторни реформи. Нашето партньорство значително се развити в сфери като транспорта, енергетиката, околната среда и изменението на климата, изследователската дейност, здравеопазването и образованието. Това развитие беше подкрепено с увеличение в текущата финансова рамка от 32 %, което ще достигне над 2 милиарда евро годишно през 2013 г.

Европейската политика за съседство е история на успеха, в която има много примери за конкретни постижения в конкретни области“, коментира Катрин Аштън, заместник-председател на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. „Все още обаче има много работа, която можем и сме длъжни да свършим, за да направим нашата част от света по-сигурна, по-стабилна и по-просперираща. Като европейски и средиземноморски държави в един глобализиран свят ние трябва да си помогнем едни на други, за да се справим с икономическата криза. Трябва да работим заедно, за да се противопоставим на новите заплахи и да посрещнем новите предизвикателства на нашето време като международния тероризъм, трафика на хора и трансграничната организирана престъпност. Трябва да си сътрудничим, за да разрешим споровете и конфликтите, които все още спъват напредъка в някои части на нашия регион и лишават много обикновени хора от ползите от глобализацията. Искаме нашите съседи да се присъединят към усилията ни за мир и сигурност в други части на света, които не са така привилегировани като нас. А като основан на споделени ценности Съюз ние искаме нашите съседи да се възползват от стабилността и просперитета, които са плод на отвореното и демократично общество и на правовата държава. Тази амбициозна програма е основен приоритет за мен в работата ни по изпълнението на Договора от Лисабон и по създаването на Европейската служба за външна дейност. Нашите съседи и приятели в Европа и Средиземноморието ще бъдат сред тези, които първи ще извлекат полза от по-активната, по-съгласувана и по-ефективна европейска външна политика.“

Щефан Фюле, комисар по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство, добави: „Допълнителното укрепване на европейската политика за съседство не е нищо друго освен инвестиция в стабилността и просперитета на ЕС — и това трябва да личи в предложения ни към нашите партньори. Европейската политика за съседство е игра, в която няма губещи: колкото по-големи са амбициите за реформа на нашите партньори, толкова по-убедителен е нашият отговор. Напредъкът на икономическите реформи е значителен навсякъде в нашето съседство, както на изток, така и на юг. Важно е в бъдеще е да се ускорят демократичните и политическите реформи, където напредъкът е осезаем, но като цяло по-бавен.“

Постижения на европейската политика за съседство в периода 2004—2009 г.

До 2004 г. бяха сключени двустранни споразумения за асоцииране с повечето южни партньори в европейската политика за съседство, а понастоящем е в ход засилването на отношенията с партньорите, отбелязали най-голям напредък (така например, от 2008 г. насам Мароко се ползва от „статут на напреднала държава“). На изток, в съответствие с целите на Източното партньорство, съществуващите споразумения за партньорство и сътрудничество се заменят с по-широкообхватни споразумения за асоцииране.

Европейската политика за съседство също така има за цел да доведе до подобрения в управлението. Неотдавнашните президентски избори в Украйна, вторият кръг от парламентарните избори в Молдова, както и подобренията в качеството на изборите в Мароко и Ливан показват, че има известен напредък в демократичния процес. В няколко от държавите по европейската политика за съседство има подобрения що се отнася до свободата на сдружение, смъртното наказание, свободата на медиите, правата на малцинствата и други човешки права и основни свободи, но като цяло напредъкът не съответства на съвместно изразените амбиции в европейската политика за съседство и в плановете за действие. Все още има много работа и в сферата на реформите на съдебната и публичната администрация, както и в борбата с корупцията.

Що се отнася до мобилността, през 2008 г. в рамките на съседството бяха издадени над 2 млн. шенгенски визи за ЕС. Сключени бяха споразумения за облекчаване на визовия режим и реадмисия с Украйна и Молдова, а преговорите с Грузия бяха приключени. С Молдова и Грузия бяха договорени партньорства за мобилност, с които да се поощри законната миграция. Въпреки това е необходимо да се направи повече, за да се използва напълно потенциалът на европейската политика за съседство, като това включва създаването на пътни карти за безвизов режим за кратък престой с Украйна и Молдова.

Търговията между ЕС и региона на действие на европейската политика за съседство се е увеличи в периода 2004—2008 г., като износът на ЕС нарасна с 63 %, а вносът — с 91% (през 2009 г. заради световната икономическа и финансова криза имаше известно понижение). ЕС има готовност да започне преговори със съседите си за създаването на комплексни и широкообхватни зони за свободна търговия, когато и те са готови и подготвени за това. Бяха предприети и други действия за засилването на икономическата интеграция, включително бяха договорени редица секторни споразумения в различни области — от селскостопански и риболовни продукти до общо авиационно пространство.

Сътрудничеството в областта на енергетиката беше засилено с подписването на меморандуми за разбирателство или декларации с Азербайджан, Беларус, Украйна, Египет, Йордания и Мароко. През 2009 г. Украйна и Молдова бяха допуснати да се присъединят, при някои условия, към Договора за енергийната общност, а Грузия стана наблюдател по него.

За изпълнението на европейската политика за съседство в периода 2007—2013 г. ЕС предостави близо 12 милиарда евро. Освен това, с механизъма за инвестиции по линия на съседството, финансиран от бюджета на ЕС и от държавите-членки, се предоставя безвъзмездна помощ за отпускане на заеми (над 4,7 милиарда евро за периода 2007—2009 г.) за конкретни инвестиции в транспорта, околната среда, енергетиката и частния и социалния сектор.

Контекст

Европейската политика за съседство има за цел увеличаването на общата стабилност, просперитет и сигурност. Въз основа на съвместни планове за действие ЕС подкрепя държавите партньори при провеждането на техните реформи за подобряване на стандартите за демокрация и човешки права, за увеличаване на достъпа им до единния пазар на ЕС, за подобряване на околната среда и за засилване на сътрудничеството с ЕС по въпроси като изменението на климата, енергетиката, транспорта или миграцията.

Днес Комисията публикува своя годишен Пакет по европейската политика за съседство, състоящ се от: съобщение за обстоен преглед на постигнатото от политиката от стартирането ѝ през 2004 г., 12 доклада за напредъка, постигнат през 2009 г. от 12-те държави, които са съгласували с ЕС планове за действие в рамките на европейската политика за съседство, както и доклад за напредъка в отделни сектори.

Налични са следните документи:

  • съобщението, озаглавено „Обстоен преглед на европейската политика за съседство“ (Брюксел, 12 май 2010 г.);

  • индивидуални доклади по държави за 2009 г. за Армения, Азербайджан, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Република Молдова, окупираните палестински територии, Тунис и Украйна;

  • секторен доклад: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.

За повече информация за европейската политика за съседство:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


Side Bar