Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/565

Bryssel den 13 maj 2011

Vårprognosen 2011-2012: Fortsatt återhämtning i Europa i förening med nya risker

En ytterligare konsolidering av den gradvisa ekonomiska återhämtningen i EU är att vänta, och utsikterna för 2011 ser något gynnsammare ut än vad de gjorde i höstprognosen. BNP beräknas att öka med cirka 1¾ % i år och med nästan 2 % år 2012. Denna ekonomiska prognos underbyggs av bättre utsikter för den globala ekonomin och en på det hela taget optimistisk syn på framtiden hos näringslivet i EU. Inflationstakten har dock ökat, vilket avspeglar ökningen i råvarupriser. Den nominella inflationstakten beräknas ligga på i genomsnitt knappt 3 % i EU och 2½ % i euroområdet i år för att därefter år 2012 sjunka tillbaka till omkring 2 % respektive 1¾ %. Samtidigt väntas arbetsmarknadsläget långsamt förbättras under prognosperioden. Arbetslösheten beräknas under 2012 minska med ½ procentenhet till drygt 9 % i EU respektive 9 ¾% i euroområdet. Konsolideringen av de offentliga finanserna fortskrider och de offentliga underskotten beräknas under 2012 minska till omkring 3 ¾% av BNP. Utsikterna fortsätter dock att väsentligt skilja sig åt i enskilda medlemsstater.

Kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och monetära frågor Olli Rehn ger följande kommentar: ”Huvudbudskapet i vår prognos är att den ekonomiska återhämtningen i Europa är solid och fortsätter trots en del turbulens i den ekonomiska omgivningen och spänningar på marknaden för statsskuldsinstrument. De offentliga underskotten är entydigt på väg att minska. Det är nu väsentligt att förstärka dessa tillväxt- och konsolideringstrender och likaså se till att de resulterar i fler och bättre arbetstillfällen. Detta kräver fortsatt finanspolitisk konsolidering och ett beslutsamt genomförande av strukturreformer som medverkar till jobbskapande och gör våra ekonomier mer konkurrenskraftiga.”

Den ekonomiska återhämtningen håller i sig

Den ekonomiska återhämtningen i EU går fortsatt framåt, trots en kvarvarande svagheter på finansmarknaderna och en ekonomisk omgivning som har blivit tuffare. Återhämtningen har fått bredare fotfäste i EU och denna utveckling beräknas fortsätta under 2011, på det hela taget enligt de bedömningar som gjordes förra hösten. Investeringar i maskiner och utrustning beräknas öka markant i år, med stöd av en uppräkning av den prognostiserade exporttillväxten. Bygginvesteringarna kommer däremot fortsätta att krympa som en avspegling av de pågående neddragningarna inom byggsektorn i flera medlemsstater. Den privata konsumtionen i EU väntas däremot uppvisa ett måttligt uppsving i år, och den gradvisa konsumtionsåterhämtningen bör därefter få stöd av ett långsamt förbättrat läge på arbetsmarknaden, måttliga inkomstökningar och lägre sparkvoter. Högre inflationsnivåer har dock något dämpat takten i den gradvisa konjunkturförbättringen jämfört med höstprognosen. Den pågående neddragningen av skuldsättningsgraden i företags- och hushållssektorerna, ökad ovilja att ta risker samt effekterna av den finanspolitiska konsolideringen antas dessutom dämpa investerings- och konsumtionsutgifterna på kort sikt.

Som ofta är fallet i en återhämtningsperiod ur en djup finansiell kris, väntas återhämtningen i EU bli mer dämpad än under tidigare konjunkturuppgångar, samtidigt som återhämtningen kommer att bli allt mer självförstärkande i takt med att den privata inhemska efterfrågan gradvis stärks. Uttryckt i genomsnittlig årstakt beräknas BNP-tillväxten stiga från drygt 1 ½ % i euroområdet och 1 ¾ % i hela EU i år till omkring 2 % i båda fallen år 2012. 2011 års siffror är något högre än de som lämnades i förra årets övergripande höstprognos.

Olikartad utveckling i medlemsstaterna

Den sammantagna bilden döljer stora skillnader i utveckling mellan olika medlemsstater. Vissa länder, särskilt Tyskland, men även några mindre exportinriktade ekonomier, har noterat en solid återhämtning i den ekonomiska aktiviteten, medan andra, särskilt en del länder i EU:s randområden, släpar efter. Det är att räkna med att takten i återhämtningen inom EU kommer fortsätta att variera.

Den pågående korrigeringen av obalanserna inom EU beräknas fortsätta under prognosperioden. Anpassningen är mest påtaglig i länder där underskotten var mycket stora när krisen utlöstes, till stor del på grund av åtstramningar av konsumtionen. Samtidigt förefaller emellertid vissa länders stora strukturella bytesbalansöverskott att sjunka till följd av starkare inhemsk efterfrågan och en dynamisk importutveckling.

En tämligen sysselsättningsfattig återhämtning framöver, men de offentliga finanserna fortsätter att förbättras

Läget på de europeiska arbetsmarknaderna fortsätter att vara mycket olikartat, med en arbetslöshetsnivå som varierar från 4-5 % i Nederländerna och Österrike till 17– 21 % i Spanien och de baltiska staterna. Sysselsättningen i EU ökade något under sista kvartalet 2010, till följd av förbättringar inom alla sektorer utom industri- och byggsektorn. Med hänsyn till den sedvanliga eftersläpningen mellan produktion och sysselsättningsökning beräknas en måttlig ökning i sysselsättningen både i euroområdet och hela EU i år. Utsikterna för arbetslösheten visar på en minskning på cirka ½ procentenhet under prognosperioden i både euroområdet och hela EU. Trots de något ljusare utsikterna jämfört med i höstas väntas fortfarande en tämligen sysselsättningsfattig återhämtning.

De offentliga finanserna började förbättras under förra året. Tack vare en starkare tillväxt och avslutandet av de tillfälliga stimulansåtgärderna beräknas det offentliga underskottet i EU sjunka från omkring 6 ½ % av BNP år 2010 till omkring 4 ¾ % år 2011 och 3 ¾ % år 2012, med ett i stort sett likartat mönster i både euroområdet och EU som helhet, men på en något lägre nivå för euroområdet. Detta är något mer gynnsamt än vad som förutsågs förra hösten. Utgiftsnedskärningar står för huvuddelen av anpassningen i både euroområdet och hela EU. Skuldkvoten uppvisar däremot fortfarande en ökande trend över prognosperioden, och kommer att uppgå till omkring 83 % av BNP i EU och 88 % av BNP i euroområdet år 2012.

Inflationen på väg upp

Relativt höga konsumentprisökningar är att vänta i både EU och euroområdet under den kommande perioden, dock betydligt lägre än under tillfälliga inflationsuppgången 2008. Inflationen, uttryckt som förändringen i det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI), beräknas i genomsnitt bli 3 % i EU och 2½ % i euroområdet i år, för att därefter sjunka tillbaka till omkring 2 % respektive 1 ¾ % år 2012, pådriven främst av högre energipriser. Det fortsatt betydande kapacitetsutrymmet i ekonomin väntas hålla både löneökningarna och den underliggande inflationen under kontroll och därigenom delvis uppväga förväntade ökningar i energi- och råvarupriser.

Risker på nedåtsidan för tillväxten överväger i ett läge med ökad osäkerhet

Politiska förändringar i Mellanöstern och Nordafrika och det ekonomiska utfallet av jordbävningen och tsunamin i Japan har lett till ökad osäkerhet och utgör risker på nedåtsidan för den global ekonomiska aktiviteten, som skulle kunna leda till högre inflation och lägre tillväxt jämfört med beräkningarna i basscenariot.

Finansiella marknader, särskilt vissa statspapperssegment, är fortsatt instabila, och det går inte att helt utesluta skadliga negativa cirklar. Det föreligger också risker till följd av spänningar på valutamarknaderna.

På uppåtsidan skulle en starkare än väntad global tillväxt, som ett resultat av starkare inhemsk efterfrågan i tillväxtekonomierna, ytterligare skulle kunna gynna exporttillväxten i EU. Inom unionen skulle en omfördelning av BNP- tillväxten i EU mot en ökad tonvikt på den inhemska efterfrågan kunna visa sig bli starkare än vad som antagits i prognosen och exempelvis kunna leda till att arbetsmarknaden utvecklas bättre än väntat. På motsvarande sätt skulle den starka ekonomiska utvecklingen i Tyskland kunna ge större övervältringseffekter på övriga medlemsstater än väntat.

Sammantaget överväger tydligt riskerna på nedåtsidan i de tillväxtutsikter som presenteras i denna prognos.

Den fullständiga rapporten finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm


Side Bar