Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/565

V Bruseli 13. mája 2011

Jarná prognóza na roky 2011 – 2012: oživenie európskeho hospodárstva si udržiava dynamiku, ale objavujú sa nové riziká

Postupné oživenie hospodárstva EÚ má čoraz pevnejší základ, pričom vyhliadky na rok 2011 vyzerajú o niečo lepšie, ako sa predpokladalo na jeseň. V tomto roku sa očakáva nárast HDP približne o 1,75 % a v roku 2012 takmer o 2 %. Tento predpoklad podporujú lepšie vyhliadky svetového hospodárstva a celkové pozitívne naladenie v podnikateľskej sfére v EÚ. Inflácia však rastie rýchlejšie, čo odzrkadľuje nárast cien komodít. Celková inflácia má tento rok dosiahnuť v EÚ priemerne takmer 3 % a v eurozóne 2,5 % a následne v roku 2012 klesnúť na 2 % (EÚ) a 1,75 % (eurozóna). Zároveň sa počas prognózovaného obdobia očakáva pomalé zlepšovanie podmienok na trhu práce. Miera nezamestnanosti by mala do roku 2012 klesnúť o pol percentuálneho bodu na niečo cez 9 % v EÚ a na 9,75 % v eurozóne. Pokračuje proces fiškálnej konsolidácie, pričom dlh verejných financií by sa mal do roku 2012 znížiť na približne 3,75 % HDP. Vyhliadky jednotlivých členských štátov sa však do značnej miery líšia.

Európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn uviedol: „Hlavným záverom našej prognózy je to, že proces oživenia hospodárstva v Európe je stabilný a pokračuje aj napriek nedávnym vonkajším turbulenciám a napätiu na trhu so štátnymi dlhopismi. Dlhy verejných financií jednoznačne klesajú. Teraz je nevyhnutné tieto trendy rastu a konsolidácie posilniť a navyše zabezpečiť, aby sa premietli do väčšieho množstva lepších pracovných miest. To si vyžaduje pokračovanie fiškálnej konsolidácie a rozhodné vykonávanie štrukturálnych reforiem, ktoré pomôžu pri vytváraní pracovných miest a zvyšovaní konkurencieschopnosti našich ekonomík.“

Oživenie hospodárstva si udržiava dynamiku

Oživenie hospodárstva v EÚ úspešne pokračuje ďalej napriek pretrvávajúcej zraniteľnosti finančných trhov a napriek tomu, že v prostredí mimo Únie sa situácia viac skomplikovala. Oživenie sa postupne rozširuje a predpokladá sa, že v roku 2011 bude pokračovať podľa prognóz z jesene minulého roka. V tomto roku by mali významne rýchlejšie rásť investície do zariadení, čomu pomôže aj vyšší než očakávaný rast vývozu. Investície do stavebníctva budú naopak aj naďalej klesať v dôsledku prebiehajúcich úprav v niekoľkých členských štátoch. Tento rok sa zároveň očakáva mierne zvýšenie súkromnej spotreby v EÚ a jej postupné oživenie by mali potom podporiť pomaly sa zlepšujúce podmienky na trhu práce, mierny nárast príjmov a nižšie miery úspor. V porovnaní s jesennou prognózou však vyššia miera inflácie do určitej miery spomalila tempo tohto postupného oživenia. V krátkodobom horizonte kapitálovým a spotrebiteľským výdavkom navyše pravdepodobne priťaží pokračujúci proces znižovania pákového efektu v podnikovom sektore a sektore domácností, zvýšená neochota riskovať a vplyv fiškálnej konsolidácie.

Očakáva sa, že tak, ako to býva bežne v prípadoch oživenia z hlbokých finančných kríz, oživenie hospodárstva EÚ bude v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami konjunktúry miernejšie. Keďže sa však postupne posilňuje súkromný domáci dopyt, počas prognózovaného obdobia bude proces oživenia v čoraz väčšej miere samoudržateľný. Z hľadiska ročných priemerov sa v tomto roku očakáva nárast HDP z niečo cez 1,5 % v eurozóne a 1,75 % v EÚ na približne 2 % v oboch regiónoch v roku 2012. Hodnoty na rok 2011 sú o niečo vyššie, ako sa očakávalo v predchádzajúcej komplexnej prognóze z jesene minulého roka.

Rozdiely vo vývoji jednotlivých členských štátov

hrnný obraz zakrýva výrazné rozdiely vo vývoji jednotlivých členských štátov. Niektoré krajiny, a najmä Nemecko, ale takisto niektoré menšie ekonomiky orientované na vývoz zaznamenali značné zlepšenie aktivity, zatiaľ čo ostatné, hlavne určité okrajové krajiny, zaostávajú. Očakáva sa, že tempo oživenia v rámci EÚ bude aj naďalej rozdielne.

Počas prognózovaného obdobia by mal pokračovať prebiehajúci proces odstraňovania nevyvážeností vo vnútri EÚ. Najvýraznejšie sa tieto úpravy prejavujú v krajinách poznačených veľmi vysokým deficitom na začiatku krízy, ktorý vo veľkej miere spôsobilo obmedzenie výdavkov na spotrebu. Zdá sa však, že vzhľadom na silnejší domáci dopyt a dynamický dovoz klesajú aj niektoré štrukturálne vysoké prebytky na bežnom účte.

Čaká nás oživenie, ale bez vytvárania pracovných miest, no verejné financie sa aj naďalej zlepšujú

Na európskych trhoch práce aj naďalej vládnu rozdiely, pričom miera nezamestnanosti sa pohybuje v rozmedzí od 4 až 5 % v Holandsku a Rakúsku do 17 až 21 % v Španielsku a baltských štátoch. Zamestnanosť v EÚ sa v poslednom štvrťroku 2010 v dôsledku zlepšenia vo všetkých sektoroch s výnimkou priemyslu a stavebníctva o niečo zvýšila. Vzhľadom na bežný časový odstup medzi rastom produkcie a zamestnanosti sa tento rok predpokladá mierne zvýšenie zamestnanosti v oboch regiónoch. Zároveň by počas prognózovaného obdobia mala v oboch regiónoch klesnúť nezamestnanosť približne o pol percentuálneho bodu. Súhrnne však napriek určitému zlepšeniu od jesene oživenie výhľadovo nebude sprevádzať vytváranie pracovných miest.

Situácia s verejnými financiami sa začala zlepšovať minulý rok. V dôsledku silnejšieho rastu a ukončenia dočasných stimulačných opatrení by mal deficit verejných financií v EÚ klesnúť zo 6,5 % HDP v roku 2010 na približne 4,75 % v roku 2011 a na 3,75 % v roku 2012. Veľmi podobný vývoj, no na mierne nižšej úrovni možno očakávať aj v eurozóne. Táto prognóza je o niečo priaznivejšia, ako sa predpokladalo na jeseň. Prevažnú väčšinu úprav v oboch regiónoch predstavuje obmedzenie výdavkov. Naopak pomer dlhu k HDP počas prognózovaného obdobia aj naďalej stúpa, pričom do roku 2012 dosiahne asi 83 % HDP v EÚ a 88 % v eurozóne.

Predpokladaný nárast inflácie

Výhľadovo sa v nasledujúcom období v EÚ aj eurozóne očakáva pomerne vysoká inflácia vyjadrená indexom spotrebiteľských cien, hoci jej miera bude oveľa nižšia ako počas nárastu v roku 2008. Celková inflácia má tento rok dosiahnuť v EÚ priemerne takmer 3 % a v eurozóne 2,5 % a následne v roku 2012 klesnúť na 2 % (EÚ) a 1,75 % (eurozóna). Očakáva sa, že stále dosť značne tlmený rast hospodárstva udrží pod kontrolou rast miezd aj základnú infláciu, čím sa čiastočne vyrovná očakávaný nárast cien energií a komodít.

Prevládajúce riziká znižovania rastu v prostredí zvýšenej neistoty

Politické zmeny na Blízkom východe a v severnej Afrike a ekonomické dôsledky zemetrasenia a cunami v Japonsku zvýšili mieru neistoty a predstavujú riziká znižovania globálnej hospodárskej aktivity, pričom by v porovnaní so základným scenárom mohli v globálnom meradle viesť k vyššej inflácii a nižšiemu rastu.

Finančné trhy, a najmä niektoré segmenty so štátnymi dlhopismi, ostávajú aj naďalej zraniteľné, a nemožno úplne vylúčiť riziko negatívnej spätnoväzbovej slučky. Takisto existujú riziká vyplývajúce z napätia na devízových trhoch.

Čo je pozitívom, globálny rast (oproti pôvodne očakávanému výraznejší) by sa mohol v dôsledku silnejšieho domáceho dopytu na novovznikajúcich trhoch zaslúžiť o ďalší rast vývozu EÚ. V domácom meradle by pomer rastu HDP EÚ a domáceho dopytu mohol byť vyváženejší, ako sa predpokladalo v prognózach, ak by napríklad trh práce zareagoval pozitívne. Podobne by z vedľajších účinkov prameniacich zo silnej dynamiky v Nemecku mohli ostatné členské štáty ťažiť vo výraznejšej miere, než sa očakávalo.

Celková váha rizík v rámci vyhliadok hospodárskeho rastu uvedených v tejto prognóze má jednoznačnú tendenciu k znižovaniu.

Podrobná správa je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm


Side Bar