Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/565

Bruksela, dnia 13 maja 2011 r.

Wiosenna prognoza na lata 2011-2012: Europejskie ożywienie gospodarcze utrzymuje tempo pomimo nowych zagrożeń

Stopniowe ożywienie gospodarcze w UE uległo dalszemu umocnieniu, a perspektywy na 2011 r. wyglądają nieco lepiej niż przewidywano jesienią. Zakłada się, że PKB wzrośnie o około 1 ¾ % w tym roku i o blisko 2 % w 2012 r. Prognozę potwierdzają lepsze perspektywy dla światowej gospodarki i ogólnie optymistyczne nastroje wśród podmiotów gospodarczych UE. Inflacja jednak wzrasta w szybszym tempie, odzwierciedlając wzrost cen surowców. Przewiduje się, że inflacja zasadnicza wyniesie w bieżącym roku średnio prawie 3 % w UE i 2 ½ % w strefie euro, a w 2012 r. obniży się nieznacznie do odpowiednio około 2 % i 1 ¾ %. Jednocześnie oczekuje się, że warunki na rynku pracy ulegną stopniowej poprawie w okresie objętym prognozą. Szacuje się, że do 2012 r. stopa bezrobocia spadnie o ½ punktu procentowego do poziomu nieco ponad 9 % i 9 ¾ % odpowiednio w UE i strefie euro. Postępuje konsolidacja fiskalna i przewiduje się obniżenie deficytu budżetowego do około 3 ¾ % PKB do 2012 r. Perspektywy jednak nadal różnią się znacząco w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich.

Komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych, Olli Ren, powiedział: „Głównym wnioskiem płynącym z naszej prognozy jest, że naprawa gospodarcza w Europie ma solidne podstawy i trwały charakter, pomimo niedawnych zakłóceń i napięć na rynku długu państwowego. Wyraźnie obniża się deficyt publiczny. Podstawowe znaczenie ma teraz wzmocnienie tych tendencji w zakresie wzrostu i konsolidacji oraz zapewnie, by przyniosły one więcej lepszych miejsc pracy. Wymaga to dalszej konsolidacji fiskalnej i konsekwentnego wdrażania reform strukturalnych, które umożliwiłyby tworzenie miejsc pracy i podnoszenie konkurencyjności naszej gospodarki.”

Ożywienie gospodarcze utrzymuje tempo

Ożywienie gospodarcze w UE utrzymuje tendencję wzrostową, pomimo osłabienia rynków finansowych i coraz trudniejszych warunków zewnętrznych. Naprawa ma coraz szerszy charakter i przewiduje się, że tendencja ta utrzyma się w 2011 r., jak przewidziano jesienią ubiegłego roku. Inwestycje w wyposażenie mają ulec w bieżącym roku znacznej intensyfikacji, ze względu na przewidywany wzrost eksportu. Inwestycje budowlane będą natomiast nadal malały, odzwierciedlając obecne zmiany w kilku państwach członkowskich. Jednocześnie oczekuje się, że w bieżącym roku konsumpcja prywatna w UE nieznacznie się zwiększy, a jej stopniowy wzrost powinien zostać następnie wzmocniony przez powolną poprawę sytuacji na rynku pracy, umiarkowany wzrost dochodów, a także niższe stopy oszczędności. Jednakże wyższe stopy inflacji nieco zwolniły tempo tego stopniowego wzrostu konsumpcji w porównaniu z prognozą z jesieni.

Ponadto trwający wciąż proces eliminacji dźwigni finansowej w sektorach przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, większa niechęć do podejmowania ryzyka oraz skutki konsolidacji fiskalnej wpływają na wydatki kapitałowe i konsumpcyjnych w perspektywie krótkoterminowej.

Jak zwykle w przypadku wychodzenia z głębokiego kryzysu finansowego oczekuje się, że ożywienie gospodarcze w UE będzie bardziej umiarkowane niż w poprzednich okresach wzrostu gospodarczego, choć w miarę stopniowego wzrostu indywidualnego popytu krajowego, ożywienie będzie coraz bardziej niezależne od innych czynników. Jeśli chodzi o średnie roczne tempo wzrostu, szacuje się, że PKB wzrośnie z poziomu nieco powyżej 1 ½ % w strefie euro i 1 ¾ % w UE w bieżącym roku do około 2 % w obu regionach w 2012 r. W odniesieniu do 2011 r. dane te są nieco wyższe niż przewidywano w poprzedniej kompleksowej prognozie z jesieni ubiegłego roku.

Zróżnicowany rozwój w poszczególnych państwach członkowskich

W ogólnym obrazie ożywienia gospodarczego widać wyraźne różnice rozwoju w poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre państwa, w szczególności Niemcy, ale także kilka mniejszych państw o gospodarkach nastawionych na eksport, odnotowały silny wzrost działalności, podczas gdy inne, w szczególności niektóre kraje peryferyjne, wykazują opóźnienia. Należy oczekiwać, że tempo ożywienia w UE będzie nadal zróżnicowane.

Bieżąca korekta nierównowagi wewnątrz UE będzie kontynuowana w okresie objętym prognozą. Zmiana jest najbardziej widoczna w państwach, gdzie poziom deficytu był bardzo wysoki na początku kryzysu, w dużej mierze w wyniku ograniczenia konsumpcji. Jednak wydaje się, że również niektóre wysokie pod względem strukturalnym nadwyżki na rachunku obrotów bieżących ulegają stopniowemu obniżeniu w związku z silniejszym popytem krajowym i dynamicznym importem.

Ożywienie raczej nie przyniesie zwiększenia liczby miejsc pracy, ale stan finansów publicznych ulega dalszej poprawie

Sytuacja na europejskich rynkach pracy jest nadal zróżnicowana, a stopa bezrobocia wynosi od 4-5 % w Holandii i Austrii do 17-21 % w Hiszpanii i krajach bałtyckich. Poziom zatrudnienia w UE nieznacznie wzrósł w ostatnim kwartale 2010 r., w wyniku poprawy sytuacji we wszystkich sektorach, z wyjątkiem przemysłu i budownictwa. Biorąc pod uwagę zwykłe opóźnienie wzrostu zatrudnienia w stosunku do wzrostu gospodarczego, przewiduje się, że zatrudnienie nieznacznie wzrośnie w obu regionach w bieżącym roku. Przewiduje się spadek bezrobocia o około ½ punktu procentowego w obu regionach w okresie objętym prognozą. Jednak pomimo pewnej poprawy w stosunku do prognozy z jesieni, nadal przewiduje się, że ożywienie raczej nie przyniesie zwiększenia liczby miejsc pracy.

Stan finansów publicznych zaczął ulegać poprawie w ubiegłym roku. Ze względu na silniejszy wzrost gospodarczy i zniesienie tymczasowych środków stymulacyjnych, przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE spadnie z około 6 ½ % PKB w 2010 r. do około 4 ¾ % w 2011 r. i 3 ¾% w 2012 r. oraz w bardzo podobny sposób, ale w mniejszym zakresie w strefie euro. Prognoza ta jest nieco bardziej korzystna niż zakładano jesienią. Cięcia wydatków stanowią podstawę korekty w obu regionach. Natomiast wskaźnik zadłużenia nadal wykazuje tendencję wzrostową w okresie objętym prognozą i przewiduje się jego wzrost do poziomu około 83 % PKB w UE i 88 % w strefie euro w 2012 r.

Wzrost inflacji

W najbliższym okresie przewiduje się stosunkowo wysoką inflację cen konsumpcyjnych zarówno w UE, jak i w strefie euro, choć znacznie niższą niż w czasie jej gwałtownego wzrostu w 2008 r. Przewiduje się, że inflacja HICP wynikająca głównie ze wzrostu cen energii wyniesie średnio prawie 3 % w UE i 2 ½ % w strefie euro w bieżącym roku, a następnie obniży się do odpowiednio około 2 % i 1 ¾ % w 2012 r. Zakłada się, że trwający znaczny zastój w gospodarce ograniczy zarówno wzrost płac, jak i inflację bazową, częściowo niwelując spodziewany wzrost cen energii i surowców.

Rosnące zagrożenia dla wzrostu oraz zwiększona niepewność

Zmiany polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, a także skutki gospodarcze trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii zwiększyły niepewność i stanowią zagrożenie w zakresie spowolnienia działalności gospodarczej na świecie, co może doprowadzić do wyższej inflacji i niższego wzrostu na świecie niż zakładano w scenariuszu odniesienia.

Rynki finansowe, w szczególności rynki obligacji państwowych, pozostają niestabilne i nie można całkowicie wykluczyć negatywnego sprzężenia zwrotnego. Istnieją również zagrożenia wynikające z napięć na rynkach wymiany walut.

Z drugiej strony, silniejszy niż zakładano wzrost gospodarczy na świecie w wyniku większego popytu krajowego na rynkach wschodzących mogłyby korzystnie wpłynąć na wzrost eksportu z UE. Na poziomie UE, zrównoważenie wzrostu unijnego PKB na korzyść popytu wewnętrznego mogłoby okazać się silniejsze od zakładanego w prognozie i mogłoby przynieść przykładowo zaskakująco pozytywne wyniki na rynku pracy. Podobnie, dynamiczny rozwój gospodarczy Niemiec mógłby mieć bardziej pozytywny wpływ na pozostałe państwa członkowskie niż pierwotnie zakładano.

W sumie bilans czynników ryzyka dla perspektywy wzrostu gospodarczego przedstawionej w tej prognozie wyraźnie wskazuje na ich spadek.

Szczegółowe sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm


Side Bar