Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/565

Bryssel 13. toukokuuta 2011

Kevään talousennusteen 2011–2012 mukaan elpyminen Euroopassa jatkuu uusista riskeistä huolimatta

EU:n talous jatkaa elpymistään ja vuoden 2011 ennusteet näyttävät jonkin verran paremmilta kuin syksyllä arvioitiin. BKT:n ennakoidaan kasvavan noin 1¾ prosenttia tänä vuonna ja lähes 2 prosenttia vuonna 2012. Näitä näkymiä tukevat maailmantalouden näkymien parantuminen ja yritysilmapiirin yleinen kohentuminen EU:ssa. Inflaatio kuitenkin kiihtyy hyödykkeiden hintojen nousun vuoksi. Kuluttajahintainflaation ennustetaan olevan keskimäärin lähes 3 prosenttia EU:ssa ja 2½ prosenttia euroalueella tänä vuonna, minkä jälkeen se supistuu vuonna 2012 noin 2 prosenttiin EU:ssa ja 1¾ prosenttiin euroalueella. Työmarkkinaolosuhteiden odotetaan hitaasti paranevan ennustejaksolla. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan ½ prosenttiyksikköä eli EU:ssa hieman yli 9 prosenttiin ja euroalueella 9¾ prosenttiin viimeistään vuonna 2012. Julkisen talouden vakauttaminen edistyy ja alijäämän odotetaankin supistuvan noin 3¾ prosenttiin suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2012. Näkymät ovat kuitenkin hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa.

”Talousennusteen keskeinen viesti on, että Euroopan talous elpyy edelleen vakaasti huolimatta viime aikojen ulkoisista myllerryksistä ja valtionvelkakirjamarkkinoiden j jännitteistä”, totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Olli Rehn. ”Julkisen talouden alijäämät supistuvat selvästi. Tätä kasvun ja julkisen talouden vahvistumisen kehitystä on nyt tuettava ja on myös varmistettava, että se johtaa uusien ja parempien työpaikkojen syntymiseen. Sen vuoksi julkisen talouden vakauttamista on jatkettava ja on pantava määrätietoisesti täytäntöön rakenneuudistukset, jotka auttavat luomaan työpaikkoja ja parantavat taloutemme kilpailukykyä.”

Talouden elpyminen jatkuu

Talouden elpyminen EU:ssa jatkuu huolimatta siitä, että rahoitusmarkkinat ovat edelleen haavoittuvat ja ulkoinen ympäristö on muuttunut haasteellisemmaksi. Elpyminen ulottuu yhä laajemmalle ja sen ennustetaan jatkuvan laajana myös vuonna 2011 kuten viime syksynä jo ennustettiin. Laiteinvestointien odotetaan vuoden aikana kiihtyvän huomattavasti ylöspäin tarkistetun viennin kasvun myötä. Rakennusinvestoinnit sen sijaan hidastunevat entisestään monissa jäsenvaltioissa käynnissä olevien sopeutustoimien vuoksi. Yksityisen kulutuksen odotetaan EU:ssa piristyvän hieman tänä vuonna, minkä jälkeen sen asteittaista elpymistä tukevat hitaasti kohenevat työmarkkinaolosuhteet, maltillinen tulojen kasvu ja pienemmät säästämisasteet. Nopeampi inflaatio on kuitenkin jossain määrin hidastanut asteittaisen elpymisen vauhtia syksyn talousennusteeseen verrattuna. Lisäksi pääoma- ja kulutusmenoja heikentävät lyhyellä aikavälillä vielä kesken oleva yritysten ja kotitalouksien velkavivun purkautuminen, riskinvältön kasvu ja julkisen talouden vakauttamisen vaikutus.

Kuten yleensäkin vakavista finanssikriiseistä toivuttaessa, EU:n elpymisen odotetaan olevan aiempaa vaimeampaa, vaikka se muuttuukin yhä enemmän itseään ylläpitäväksi kotimaan yksityisen kysynnän voimistuessa asteittain. BKT:n kasvun odotetaan kiihtyvän vuositasolla keskimäärin tämän vuoden hieman yli 1½ prosentista euroalueella ja 1¾ prosentista EU:ssa noin 2 prosenttiin molemmilla alueilla vuonna 2012. Vuoden 2011 luvut ovat hieman korkeampia kuin edellisessä kattavassa talousennusteessa viime syksynä ennakoitiin.

Erilainen kehityskulku eri jäsenvaltioissa

Kokonaiskuvan takana piilee huomattavia jäsenvaltiokohtaisia kehityseroja. Joissakin maissa, erityisesti Saksassa, mutta myös joissakin pienemmissä vientivetoisissa talouksissa, toimeliaisuus on vahvistunut vakaasti, kun taas toiset, erityisesti jotkin syrjäisimmät maat, ovat jäljessä kehityksestä. Elpymisvahdin odotetaan olevan erilainen EU:ssa tulevaisuudessakin.

EU:n sisäisen epätasapainon korjaaminen jatkuu ennustekaudella. Sopeutus on nopeinta maissa, joiden alijäämät olivat hyvin suuria kriisin puhjetessa. Tämä johtuu suuressa määrin kulutuksen vähenemisestä. Kotimaan kysynnän voimistuminen ja dynaaminen tuonti näyttävät myös supistavan vähitellen joidenkin maiden rakenteellisesti suuria vaihtotaseen ylijäämiä.

Julkinen talous kohenee edelleen, joskaan työpaikkoja ei synny

Tilanne Euroopan työmarkkinoilla jatkuu epäyhtenäisenä. Työttömyysluvut vaihtelevat 4–5 prosentista Alankomaissa ja Itävallassa 17–21 prosenttiin Espanjassa ja Baltian maissa. Työllisyys kasvoi hieman EU:ssa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä kaikilla muilla aloilla paitsi teollisuudessa ja rakennusalalla tehtyjen parannusten ansiosta. Kun otetaan huomioon tavanomainen viive tuottavuuden ja työllisyyden kasvun välillä, työllisyyden ennustetaan paranevan vaatimattomasti kasvuun molemmilla alueilla tämän vuoden aikana. Työttömyyden odotetaan laskevan noin ½ prosenttiyksikköä ennustejaksolla molemmilla alueilla. Vaikka elpymisnäkymät ovat hieman syksyistä valoisammat, työpaikkoja ei juurikaan synny.

Julkisen talouden koheneminen alkoi viime vuonna. Kasvun voimistumisen ja väliaikaisten elvytystoimien päättymisen vuoksi julkisen talouden alijäämän ennakoidaan supistuvan EU:ssa noin 6½ prosentista suhteessa BKT:hen vuonna 2010 noin 4¾ prosenttiin vuonna 2011 ja 3¾ prosenttiin vuonna 2012. Euroalueen odotetaan noudattavan pitkälti samaa kehitystä, joskin luvut ovat hieman pienempiä. Näkymät ovat hieman suotuisammat kuin syksyllä kaavailtiin. Sopeutus perustuu suurimmaksi osaksi menoleikkauksiin molemmilla alueilla. Velkasuhde sen sijaan näyttää edelleen kasvavan koko ennustekauden ajan, noin 83 prosenttiin suhteessa BKT:hen EU:ssa ja 88 prosenttiin euroalueella vuoteen 2012 mennessä.

Inflaatio kiihtyy

Kuluttajahintainflaatio on tulevina vuosina suhteellisen nopeaa niin EU:ssa kuin euroalueellakin, joskaan se ei yllä lähellekään vuoden 2008 inflaatiopiikin tasoa. YKHI-inflaation ennustetaan olevan ennen kaikkea nopeamman energiainflaation vuoksi keskimäärin lähes 3 prosenttia EU:ssa ja 2½ prosenttia euroalueella tänä vuonna, minkä jälkeen se supistuu vuonna 2012 noin 2 prosenttiin EU:ssa ja 1¾ prosenttiin euroalueella. Koska talous toimii edelleen huomattavalla vajaateholla, palkkojen kasvun ja pohjainflaation odotetaan pysyvän kurissa. Myös energian ja hyödykkeiden hintojen ennakoidun nousun odotetaan korvautuvan osittain.

Kasvuun kohdistuu negatiivisia riskejä ja epävarmuus lisääntyy

Niin poliittiset muutokset Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa kuin Japanin maanjäristyksen ja tsunamin taloudelliset seurauksetkin ovat lisänneet epävarmuutta ja aiheuttavat negatiivisia riskejä maailmantaloudelle. Tämä voi nopeuttaa inflaatiota ja hidastaa kasvua maailmanlaajuisesti enemmän kuin perusskenaariossa arvioidaan.

Rahoitusmarkkinat, varsinkin eräät valtionvelkakirjamarkkinoiden segmentit, säilyvät epävakaina eikä vahingollisia negatiivisia takaisinkytkentöjä voida sulkea täysin pois. Valuuttakurssimarkkinoiden jännitteet aiheuttavat myös riskejä.

Positiivista on, että EU:n vienti voi kasvaa vieläkin enemmän, jos maailmanlaajuinen talouskasvu on odotettua voimakkaampaa kehittyvien markkinoiden kotimaan kysynnän kasvun ansiosta. EU:n BKT:n kasvun siirtyminen kohti kotimaista kysyntää voi osoittautua talousennusteessa ennakoitua voimakkaammaksi, jos esimerkiksi työmarkkinoilla koetaan positiivisia yllätyksiä. Ripeä edistyminen Saksassa voi myös näkyä muissa jäsenvaltioissa odotettua suurempina heijastusvaikutuksina.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että tässä talousennusteessa esitettyihin talouden kasvunäkymiin kohdistuu selkeitä heikkenemisriskejä.

Yksityiskohtainen selvitys on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm


Side Bar