Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/565

Bruxelles, den 13. maj 2011

Forårsprognose 2011-12: den europæiske genopretning er stabil trods nye risici

Den gradvise genopretning af EU-økonomien forventes at blive yderligere konsolideret, og udsigterne for 2011 tegner en anelse bedre end det, der blev forudset i efteråret. BNP forventes at vokse med ca. 1¾ % i år og med ca. 2 % i 2012. Disse udsigter understøttes af bedre prognoser for økonomien som helhed og en generel optimisme i EU's erhvervsliv. Inflationen er imidlertid ved at tage til, idet den afspejler stigningen i råvarepriserne. Den samlede inflation forventes at nå op på gennemsnitligt 3 % i EU og 2½ % i euroområdet i år, før den i 2012 falder til henholdsvis ca. 2 % og 1¾ %. Samtidig forventes der en langsom forbedring af situationen på arbejdsmarkedet i løbet af prognoseperioden. Det forudses, at arbejdsløshedstallet i perioden frem til 2012 vil falde med ½ procentpoint til lidt over 9 % i EU og til 9 ¾ % i euroområdet. Der gøres fremskridt med den finanspolitiske konsolidering, idet det offentlige underskud forventes at falde med ca. 3¾ % af BNP i tiden frem til 2012. Prognoserne er dog fortsat meget forskellige for de enkelte medlemsstater.

Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender, udtalte i den forbindelse følgende: "Hovedbudskabet i vores prognose er, at det økonomiske genopsving i Europa er solidt og fortsætter til trods for den seneste eksterne turbulens og spændingerne på statsgældsmarkedet. De offentlige underskud er klart faldende. Det er nu væsentligt at styrke disse vækst- og konsolideringstendenser og samtidig sikre, at de omsættes i flere og bedre job. Det betyder, at den finanspolitiske konsolidering skal videreføres, og at der beslutsomt skal gennemføres strukturreformer, som fremmer jobskabelsen og forbedrer vores økonomiers konkurrenceevne."

Den økonomiske genopretning er stabil

Der gøres fortsat fremskridt med den økonomiske genopretning i EU, til trods for finansmarkedernes vedvarende sårbarhed og eksterne forhold, som er blevet en større udfordring. Genopretningen breder sig, og denne tendens forventes at fortsætte i 2011, således som det generelt var forudset i efterårsprognosen. Det forudses, at investeringerne i produktionsudstyr vil vokse markant i år, støttet af en større eksportstigning end forventet. Bygge- og anlægsinvesteringerne vil derimod fortsat falde, hvilket afspejler de igangværende justeringer i adskillige medlemsstater. Samtidig forventes der i år en beskeden stigning i det private forbrug i EU, og denne gradvise genopretning vil derefter sandsynligvis blive understøttet af arbejdsmarkedsvilkår, som langsomt forbedres, en moderat indtægtsstigning og lavere opsparingskvoter. De højere inflationsrater har imidlertid bremset denne gradvise styrkelse en del i forhold til det, der var forudset i efterårsprognosen. Desuden forventes det, at den fortsatte nedgearing i virksomhederne og husholdningerne, den øgede modvilje mod risikotagning og virkningerne af den finanspolitiske konsolidering vil dæmpe kapital- og forbrugerudgifterne på kort sigt.

Som det ofte er tilfældet med genopretninger efter alvorlige finansielle kriser, forventes EU's genopretning at blive mere afdæmpet end i tidligere tilfælde, selv om den, efterhånden som den private interne efterspørgsel gradvis øges, i stigende grad vil blive selvbærende. Målt i årlige gennemsnit forventes BNP-væksten at stige fra lidt over 1½ % i euroområdet og 1¾ % i EU i år til ca. 2 % for begge områder i 2012. 2011-tallene er en anelse højere end forventet i den foregående generelle efterårsprognose.

Forskellige udviklinger i medlemsstaterne

I det samlede billede kan der konstateres store forskelle i medlemsstaternes udvikling. Nogle lande, især Tyskland, men også visse mindre eksportorienterede økonomier, har registreret et solidt opsving i aktiviteten, mens andre, især visse perifere lande, halter bagefter. Det forventes, at genopretningen inden for EU fortsat vil finde sted med forskellige hastigheder.

Den igangværende korrektion af ubalancerne i EU forventes at fortsætte i prognoseperioden. Justeringen er mest markant i de lande, som havde meget store underskud, da krisen brød ud, i vid udstrækning som følge af nedgangen i forbruget. Men det ser også ud til, at visse strukturelt høje betalingsbalanceoverskud gradvis mindskes på baggrund af en stærkere indenlandsk efterspørgsel og en dynamisk import.

Overvejende jobløs genopretning forude, men fortsat forbedring af de offentlige finanser

Situationen på de europæiske arbejdsmarkeder er fortsat meget forskellige med en arbejdsløshed, der svinger fra 4-5 % i Nederlandene og Østrig til 17-21 % i Spanien og de baltiske lande. Beskæftigelsen i EU voksede lidt i sidste kvartal af 2010 som følge af forbedringer i alle sektorer undtagen i industrien og bygge- og anlægssektoren. Under hensyntagen til den sædvanlige forskydning mellem output og vækst i beskæftigelsen forventes der en beskeden forbedring i beskæftigelsen i begge områder i år. Arbejdsløsheden forventes at falde med ca. ½ procentpoint i løbet af prognoseperioden i begge områder. Trods en vis bedring siden efteråret ser det imidlertid ud til, at der fortsat generelt kan forventes en forholdsvis jobløs genopretning.

De offentlige finanser begyndte sidste år at blive bedre. Som følge af en stærkere vækst og de midlertidige stimulerende foranstaltningers ophør forventes det, at det offentlige underskud i EU vil falde fra ca. 6½ % af BNP i 2010 til ca. 4¾ % i 2011 og 3¾ % i 2012 med et nogenlunde tilsvarende mønster, men dog et noget lavere niveau for euroområdet. Dette er lidt bedre end det, der blev forudset i efteråret. Udgiftsnedskæringer udgør hovedparten af justeringerne i begge områder. Derimod vil gældskvoten fortsat være voksende i prognoseperioden og vil i 2012 nå op på ca. 83 % af BNP i EU og 88 % i euroområdet.

Højere inflation

Både i EU og i euroområdet forventes der i den kommende periode en forholdsvis høj forbrugerprisinflation, som dog er langt lavere end topniveauet i 2008. HICP-inflationen forventes især som følge af de højere energipriser at nå op på gennemsnitligt 3 % i EU og 2½ % i euroområdet i år, før den i 2012 falder til henholdsvis ca. 2 % og 1¾ %. Den stadig betydelige økonomiske afmatning forventes at holde både lønstigningerne og den underliggende inflation i skak, således at de forventede stigninger i energi- og råvarepriserne til dels neutraliseres.

Risici for væksten i en kontekst med større usikkerhed

De politiske ændringer i Mellemøsten og Nordafrika og de økonomiske følger af jordskælvet og tsunamien i Japan har øget usikkerheden og udgør negative risici for den globale økonomiske aktivitet, som potentielt kan føre til globalt højere inflation og lavere vækst end det, der var forudset i basisscenariet.

De finansielle markeder, især visse statsobligationssegmenter, er fortsat skrøbelige, således at det kan ikke helt udelukkes, at der vil opstå ødelæggende negative feedbacksløjfer. Der er også risici forbundet med spændinger på valutamarkederne.

På den anden side vil den globale vækst, der er stærkere end forventet som følge af den kraftigere indenlandske efterspørgsel på nye vækstmarkeder, kunne fremme EU's eksportvækst yderligere. Inden for EU vil afbalanceringen af BNP-væksten i retning af den interne efterspørgsel kunne vise sig at være stærkere end forventet i prognosen med f.eks. en overraskende positiv udvikling på arbejdsmarkedet. På samme måde vil den stærke dynamik i Tyskland i højere grad end ventet kunne få afsmittende virkninger i andre medlemsstater.

Som helhed hælder balancen af risici for de økonomiske vækstudsigter, som er fremlagt i denne prognose, klart nedad.

Den detaljerede rapport kan findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm


Side Bar