Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/565

Брюксел, 13 май 2011 г.

Пролетна прогноза за 2011—2012 г.: Възстановяването на европейската икономика продължава, но възникват нови рискове

Очаква се постепенното възстановяване на икономиката на ЕС да продължи да укрепва, като пролетните прогнози за 2011 г. са малко по-оптимистични от прогнозите, направени през есента. Прогнозира се БВП да нарасне с около 1,75 % тази година, а през 2012 г. — с почти 2 %. Тази прогноза е подкрепена от по-окуражителните перспективи пред глобалната икономика и по-оптимистичните очаквания на бизнеса. Инфлацията обаче се засилва с бързи темпове, като отражение на повишението на цените на суровините. Общата инфлация се очаква да бъде средно почти 3 % в ЕС и 2,5 % в еврозоната тази година, след което се очаква тя да се забави съответно до около 2 % и 1,75 % през 2012 г. Междувременно се очаква постепенно подобряване на условията на трудовия пазар в рамките на прогнозния хоризонт. Прогнозите за равнището на безработицата към 2012 г. сочат понижение с ½ процентен пункт до 9 % в ЕС и 9,75 % в еврозоната. Отбелязва се напредък в областта на фискалната консолидация, като дефицитът по консолидирания държавен бюджет се очаква да се понижи до около 3,75 % от БВП към 2012 г. Прогнозите за отделните държави-членки продължават обаче да са доста различни.

Комисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен заяви: „Основното послание на прогнозите е, че възстановяването на европейската икономика е стабилно и продължава да бъде в ход, въпреки неотдавнашните сътресения и напрежение на пазара на държавни дългови инструменти. Дефицитите по консолидираните държавни бюджети отчетливо намаляват. От основно значение сега е да засилим тези тенденции на растеж и консолидация и да подсигурим, че те ще доведат до повече и по-добри работни места. За тази цел е необходимо да продължим да укрепваме фискалната консолидация и да проявяваме решимост при изпълнението на структурните реформи, които подпомагат създаването на нови работни места и повишават конкурентоспособността на нашите икономики.“

Икономическото възстановяване поддържа набраната инерция

Икономическото възстановяване на държавите от ЕС продължава да бележи напредък, въпреки някои слабости на финансовите пазари и по-неблагоприятната външна среда Възстановяването обхваща все повече области, като се очаква тази тенденция да продължи и през 2011  г. — в общи линии в съответствие с прогнозите от миналата есен. Инвестициите в оборудване ще се увеличат значително тази година, подкрепени от променената към повишение прогноза за растеж на износа. Инвестициите в строителството обаче ще продължат да намаляват, като това отразява процеса на приспособяване на сектора в няколко държави-членки. Частното потребление в ЕС междувременно се очаква леко да се повиши тази година, а неговото постепенно възстановяване следва да бъде подкрепено впоследствие от слабо подобряване на условията на трудовия пазар, умерен растеж на доходите и по-ниски равнища на спестяванията. По-високата инфлация обаче забави това постепенно подобряване спрямо набелязаните през есента темпове. Освен това продължаващите процеси на намаляване на задлъжнялостта в корпоративния сектор и при домакинствата, повишената предпазливост и въздействието на фискалната консолидация се очаква да повлияят в краткосрочен план върху капиталовите и потребителските разходи.

Както обикновено се случва при излизане от дълбока финансова криза, възстановяването на ЕС се очаква да бъде по-бавно, отколкото при предишни фази на растеж. Частното вътрешно търсене постепенно се засилва и възстановяването ще става все по-устойчиво и независимо. Що се отнася до средните годишни величини, растежът на БВП се очаква да се повиши от малко над 1,5 % в еврозоната и 1,75 % в ЕС до около 2 % и в двете зони през 2012 г. Данните за 2011 г. са леко по-високи от заложените в предишните прогнози миналата есен.

Различия между отделните държави-членки

Общата картина не дава ясна представа за отчетливите различия между отделните държави-членки. Някои държави, по-специално Германия, но също и някои други по-малки експортно ориентирани икономики, отчетоха сериозно възраждане на икономическата активност, а други, като например някои държави от периферията — изостават значително. Очаква се, че темповете на възстановяване в рамките на ЕС ще продължават да бъдат различни.

Протичащите в момента процеси на коригиране на вътрешните за ЕС неравновесия се очаква да продължат и отвъд прогнозния хоризонт. Корекцията е най-отчетлива в държави, в които дефицитите са били значителни в началото на кризата, до голяма степен поради свиването на потреблението. Също така обаче някои структурно високи излишъци по текущата сметка изглежда започват да се понижават на фона на по-силното вътрешно търсене и динамичното развитие на вноса.

Очаква ни възстановяване с ниски равнища на заетост, но публичните финанси ще продължават да се възстановяват

Различията между европейските трудови пазари остават големи, като равнището на безработицата варира от 4-5 % в Нидерландия и Австрия до 17-21 % в Испания и балтийските държави. Заетостта в ЕС се е увеличила леко последното тримесечие на 2010 г. под влияние на подема във всички сектори, с изключение на промишлеността и строителството. Като се има предвид, че обикновено нарастването на заетостта изостава от растежа на производството, за тази година се очаква скромно увеличение на заетостта и в двете зони. Прогнозите за безработицата сочат понижение от около ½ процентен пункт в рамките на прогнозния хоризонт и в двете зони. Въпреки по-големия оптимизъм в сравнение с есенните прогнози остава перспективата за възстановяване с високо равнище на безработицата.

Публичните финанси започнаха да се възстановяват миналата година. Като се има предвид по-силният растеж и краят на временните мерки за стимулиране, дефицитът на консолидарния държавен бюджет в ЕС се очаква да се понижи от 6,5 % от БВП през 2010 г. до около 4,75 % през 2011 г. и 3,75 % през 2012 г.; еврозоната следва в общи линии подобна тенденция, като равнището е донякъде по-ниско. Тези прогнози са малко по-оптимистични от направените през есента. Намаляването на разходите съставлява по-голямата част от корекциите в двата региона. Делът на дълга обаче продължава да се увеличава в рамките на прогнозния хоризонт като до 2012 г. се очаква да достигне 83 % от БВП на ЕС и 88 % от БВП на еврозоната.

Засилване на инфлацията

Сравнително висока инфлация на потребителските цени се предвижда в краткосрочните прогнози както за ЕС, така и за еврозоната, въпреки че равнището е доста по-ниско в сравнение с пика от 2008 г. Тази година средната инфлация на потребителските цени се очаква да бъде почти 3 % в ЕС и 2,5 % в еврозоната, след което се очаква тя да се забави съответно до около 2 % и 1,75 % през 2012 г. Все още значителният икономически спад се очаква да ограничи нарастването на заплатите и засилването на инфлацията, като отчасти това ще неутрализира прогнозираните увеличения на цените на енергоносителите и на основните стоки и суровини.

Риск от по-нисък от очакваното растеж на фона на нарастваща несигурност

Политическите промени в Близкия изток и Северна Африка и неблагоприятните икономически последици от земетресението и цунамито в Япония повишиха несигурността и създават рискове за световната икономика, има вероятност от по-висока като цяло инфлация и по-нисък от предвиждания растеж.

Финансовите пазари, по-специално пазарите за търговия с държавни облигации, остават крехки, като продължава да съществува възможността от неблагоприятни въздействия. Освен това има и риск от напрежение на валутните пазари.

От друга страна, по-високият от очакваното растеж на световната икономика под влияние на вътрешното търсене на пазарите на динамично развиващи се икономики, което се оказа по-силно от прогнозите, би могъл допълнително да подкрепи нарастването на износа на ЕС. Във вътрешен план пренасочването на растежа на БВП на ЕС към вътрешното търсене би могло да се окаже по-силно от очакваното в прогнозите, така например развитието на трудовия пазар би могло да ни изненада приятно. Освен това положителното развитие на ситуацията в Германия може да окаже по-силно от очакваното благоприятно въздействие върху други държави-членки.

Като цяло оценката за рисковете пред перспективите за икономическия растеж, представена в тази прогноза, ясно насочва към понижение.

Оценката за рисковете от инфлация изглежда е завишена

Опасенията, отразени в предишната прогноза за инфлацията, бяха смятани за балансирани, но към днешна дата изглеждат завишени. Въпреки че се запазва значителният спад на икономиката, недобрите условия на трудовия пазар и очакванията за като цяло добре контролирана инфлация, следва да ограничават инфлацията; натискът към нейното засилване под влияние на цените на суровините обаче може да се окаже по-голям от очакваното в момента. По-специално, ако геополитическото напрежение продължава да се разпространява в Близкия изток и Северна Африка, проблемите с петролните доставки могат да се окажат възможност за повишаване на петролните цени над заложените в настоящата прогноза.

По-подробна информация може да бъде намерена на следния адрес:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm


Side Bar