Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

Bryssel den 12 maj 2011

Produktsäkerhet: Färre farliga produkter i omlopp tack vare större tyngdpunkt på säkerheten vid källan

Oavsett om det handlar om barnvagnar eller nya skor vill vi vara säkra på att de produkter vi köper i EU är säkra. Den goda nyheten är att färre farliga produkter når EU-marknaden eftersom de numera kan identifieras och avlägsnas snabbare. Tack vare Rapex, EU:s allt effektivare system för snabbt informationsutbyte om andra farliga produkter än livsmedel, har ett rekordstort antal (2 244) osäkra produkter dragits tillbaka från marknaden eller återkallats från konsumenterna under 2010 (en ökning med 13 procent jämfört med 2009), enligt årsrapporten för Rapex 2010 som offentliggjorts idag. Medlemsländerna har intensifierat ansträngningarna och de europeiska företagen tar också i högre grad sitt ansvar när det gäller produktsäkerhet, med en kraftigt ökad (200 procent) användning av det särskilda varningssystemet för företag. Säkerhet vid källan har blivit en nyckelfaktor, och fokus är nu tillbaka på fabriksgolvet (utformning och tillverkning) samtidigt som samarbetet med internationella partner, särskilt Kina, ökar.

– Säkerhet vid källan är nyckeln till produktsäkerhet, särskilt med hänsyn till förhållandena i en globaliserad värld. Företagen måste undanröja säkerhetsrisker redan vid utformningen. Tillverkarna måste se till att tillverkningsprocessen är kvalitetsstyrd och kontrollera den färdiga slutprodukten. Partnerskapen börjar ge resultat både i Europa och de länder som levererar till oss, bl.a. Kina. Det betyder att vi kan koncentrera oss på det viktiga arbete som återstår, säger EU:s kommissionär för hälso- och konsumentfrågor John Dalli.

Rapex allt effektivare

Sedan Rapex infördes 2004 (när direktivet om allmän produktsäkerhet införlivades i nationell lagstiftning) har antalet anmälningar ökat från 468 (2004) till 2 244 (2010). Den ökade kapaciteten och effektiviteten är resultatet av

  • de nationella myndigheternas effektivare tillämpning av produktsäkerheten, bl.a. genom särskilda projekt

  • bättre fördelning av medel

  • näringslivets ökade medvetenhet om sina skyldigheter

  • det ökade samarbetet med länder utanför EU, främst Kina

  • nätverksbyggande och utbildning med EU-kommissionen som samordnare.

Framöver kommer fokus att ligga på anmälningarnas kvalitet och användbarhet.

Om man ser till produkter efter ursprungsland skedde en liten minskning av andelen anmälningar till Rapex av produkter från Kina (från 60 procent 2009 till 58 procent 2010). 17 procent av de anmälda produkterna kom från Europa, 10 procent hade okänt ursprung och 15 procent kom från andra länder.

Alla medlemsländer deltar

Alla medlemsländer bidrog till Rapex genom att spåra upp och anmäla nya farliga produkter och följa upp mottagen information.

Hälften av de deltagande länderna ökade sin aktivitet i systemet under 2010. De mest aktiva länderna var Tyskland (204 anmälningar), Bulgarien (192 anmälningar), Ungern (191 anmälningar), Cypern (178 anmälningar) och Grekland (159 anmälningar). Anmälningar från de länderna utgör 47 procent av alla anmälningar av produkter som utgör en allvarlig risk.

Kläder och textil, leksaker och motorfordon toppar listan

Kläder och textil (625 anmälningar) var de produkter som oftast anmäldes (risk för kvävning och allergiska reaktioner). Därefter kom leksaker (488 anmälningar) (främst kvävningsrisk) och motorfordon (175 anmälningar) (risk för skador), som tillsammans stod för 66 procent av alla anmälningar 2010 av produkter som utgjorde en allvarlig risk. Elapparater (158 anmälningar) var den fjärde vanligaste anmälda produktkategorin (risk för elektrisk stöt).

Resultat av EU:s kontroll av hjälmar

Under 2010 gjorde tillsynsmyndigheterna i elva länder1 särskilda kontroller av säkerheten hos hjälmar för fritidsbruk (utförsåkning, snowboardåkning, cykling, skateboardåkning, rullskridskoåkning, ridning). De kontrollerade 367 hjälmar för att se om de följde säkerhetsreglerna.

Det visade sig att 63 procent inte uppfyllde kraven för märkning och bruksanvisningar. 40 hjälmar som av tillsynsmyndigheternas experter utpekades som eventuellt bristfälliga skickades till ett laboratorium för fullständig provning av säkerheten, bl.a. av synfält, stötdämpande egenskaper och kvaliteten på den anordning som håller hjälmen på plats. Av resultaten framgick det att nästan hälften av de provade modellerna inte uppfyllde kraven i de relevanta standarderna med avseende på en eller flera av aspekterna ovan.

Projektet (som samordnades av Prosafe, EU-nätverket av tillsynsmyndigheter2) syftade främst till att minska mängden osäkra hjälmar på marknaden i EU. Dessutom fick medlemsländerna erfarenhet av att samarbeta för bättre marknadstillsyn och tillämpning av säkerhetsreglerna. De nationella myndigheterna kommer att trappa upp arbetet med att se till att säkerhetskraven följs och med att informera och utbilda näringsidkare och konsumenter.

Mer information

MEMO/11/288

Länk till webbplatsen: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Cypern, Tjeckien, Tyskland, Spanien, Litauen, Lettland, Nederländerna, Sverige och Slovenien samt Island och Norge.

2 :

Prosafe (Product Safety Enforcement Forum of Europe) är en icke-vinstdrivande organisation grundad av marknadstillsynstjänstemän från olika europeiska länder med stöd av EU-kommissionen. Dess mål är att förbättra marknadstillsyn genom utbyte av bästa praxis, www.prosafe.org.


Side Bar