Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

Brusel 12. mája 2011

Bezpečnosť tovaru: Na trh sa dostáva čoraz menej nebezpečných výrobkov, hlavným cieľom je odstraňovanie bezpečnostných rizík už pri zdroji

Či už ide o detský kočík alebo nový pár topánok, všetci si chceme byť istí, že výrobky, ktoré v EÚ kupujeme, sú bezpečné. Dobrou správou je, že zásluhou rýchlejšieho odhaľovania nebezpečných výrobkov a ich sťahovania z obehu sa na trh EÚ dostáva čoraz menej takýchto výrobkov. Ako sa uvádza v dnes zverejnenej výročnej správe o systéme rýchleho varovania o nebezpečných nepotravinových výrobkoch (ďalej len „systém RAPEX“) za rok 2010, vďaka čoraz väčšej účinnosti tohto systému EÚ sa v roku 2010 zakázalo uvedenie na trh alebo stiahlo z trhu či od spotrebiteľov rekordných 2 244 nebezpečných výrobkov (nárast o 13 % v porovnaní s rokom 2009). Členské štáty vystupňovali svoje úsilie a aj európske podniky berú svoje zodpovednosti v oblasti bezpečnosti spotrebných výrobkov vážnejšie, o čom svedčí výrazný nárast (o 200 %) používania špecializovaného systému rýchleho varovania pre podniky („GPSD Business Application“). Ústredným prvkom sa stalo odstraňovanie bezpečnostných rizík pri zdroji, pričom pozornosť sa v súčasnosti zameriava na fázu výroby (na návrh a výrobu výrobku) a zintenzívňuje sa spolupráca s partnermi zo zahraničia, najmä s Čínou.

John Dalli, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, v tejto súvislosti uviedol: „Odstraňovanie bezpečnostných rizík už pri zdroji je kľúčom k bezpečnosti výrobkov, najmä vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré prináša globalizácia. Spoločnosti musia už od začiatku vylúčiť bezpečnostné riziká, výrobcovia musia riadiť kvalitu výrobného procesu a kontrolovať konečné výrobky, ktoré schádzajú z výrobného pásu. Partnerstvá začínajú prinášať výsledky, a to tak v Európe, ako aj v dodávateľských krajinách, ako je Čína. To znamená, že sa môžeme sústrediť na prácu, ktorú je nevyhnutné urobiť“.

Systém RAPEX je čoraz účinnejší

Od zavedenia systému RAPEX v roku 2004 (keď sa do vnútroštátnych právnych predpisov transponovala smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov) vzrástol počet oznámení zo 468 (v roku 2004) na 2 244 (v roku 2010). Väčšia kapacita a účinnosť sú výsledkom:

  • aktívnejšieho presadzovania bezpečnosti výrobkov zo strany vnútroštátnych orgánov vrátane presadzovania prostredníctvom osobitných projektov,

  • lepšieho prideľovania zdrojov,

  • väčšieho uvedomovania si povinností zo strany podnikov,

  • zvýšenej miery spolupráce s tretími krajinami, najmä s Čínou,

  • činností zameraných na vytváranie sietí a na odbornú prípravu koordinovaných Európskou komisiou.

V budúcnosti bude v centre pozornosti kvalita a užitočnosť oznámení.

Pokiaľ ide o krajiny pôvodu, počet oznámení týkajúcich sa výrobkov z Číny posielaných prostredníctvom systému RAPEX sa mierne znížil (o 2 %, zo 60 % v roku 2009 na 58 % v roku 2010). 17 % oznámení sa týkalo výrobkov európskeho pôvodu, 10 % výrobkov neznámeho pôvodu a 15 % výrobkov z iných krajín.

Zapojili sa všetky členské štáty

Do systému RAPEX sa zapojili všetky členské štáty prostredníctvom zisťovania a oznamovania nových nebezpečných výrobkov a zabezpečovania príslušných následných opatrení na základe získaných informácií.

V roku 2010 polovica zúčastnených krajín ďalej vystupňovala svoje aktivity v systéme. Medzi najaktívnejšie krajiny patrili Nemecko (204 oznámení), Bulharsko (192 oznámení), Maďarsko (191 oznámení), Cyprus (178 oznámení) a Grécko (159 oznámení). Oznámenia od týchto krajín tvoria 47 % všetkých oznámení zaslaných prostredníctvom systému, ktoré sa týkali výrobkov predstavujúcich vážne nebezpečenstvo.

Na čele zoznamu sú oblečenie, textil, hračky a motorové vozidlá

Oznámenia sa najčastejšie týkali oblečenia a textilu (625 oznámení) (nebezpečenstvo udusenia a podráždenia pokožky), po nich nasledovali hračky (488 oznámení) (hlavne nebezpečenstvo udusenia) a motorové vozidlá (175 oznámení) (nebezpečenstvo poranenia), ktoré spolu predstavovali 66 % všetkých oznámení týkajúcich sa výrobkov predstavujúcich vážne nebezpečenstvo zaslaných v roku 2010. Elektrické spotrebiče (158 oznámení) predstavovali štvrtú najčastejšie oznamovanú kategóriu výrobkov (nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom).

Výsledky kontroly bezpečnosti prilieb v rámci dohľadu nad trhom v EÚ

V roku 2010 vykonali orgány dohľadu nad trhom v 11 krajinách1 osobitnú kontrolu bezpečnosti prilieb na účely rekreačných aktivít (pre zjazdových lyžiarov, snoubordistov, cyklistov, skejtbordistov, korčuliarov na kolieskových korčuliach, jazdcov na koňoch). Preverili viac ako 367 prilieb s cieľom zistiť, či sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti.

Pokiaľ ide o požiadavky na označovanie a pokyny na používanie, 63 % prilieb zo vzorky nebolo v súlade s požiadavkami. Pokiaľ ide konkrétne o parametre bezpečnosti, 40 prilieb (ktoré boli odborníkmi v oblasti dohľadu nad trhom vybrané ako potenciálne nespĺňajúce predpisy) bolo zaslaných do laboratória na úplné skúšky aspektov bezpečnosti zahŕňajúcich: zorné pole, schopnosť absorbovať náraz, vhodnosť systému upevňovania, ktorý drží prilbu na hlave. Z výsledkov vyplýva, že takmer polovica testovaných modelov nespĺňala príslušnú normu pre jeden alebo viac z uvedených parametrov.

Hlavným cieľom projektu (ktorý koordinuje PROSAFE, sieť EÚ združujúca orgány dohľadu2) bolo znížiť množstvo nebezpečných prilieb na trhu EÚ. Projekt tiež členským štátom umožnil získať skúsenosti v rámci spoločnej snahy o lepší dohľad a lepšie uplatňovanie pravidiel bezpečnosti. Vnútroštátne orgány zintenzívnia svoju činnosť zameranú na zabezpečenie súladu s príslušnými požiadavkami na bezpečnosť a na informovanie a vzdelávanie hospodárskych subjektov a spotrebiteľov.

Viac informácií je k dispozícii na tejto webovej stránke:

MEMO/11/288

Linka na našu webovú stránku: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Cyprus, Česká republika, Nemecko, Španielsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Švédsko a Slovinsko spolu s Islandom a Nórskom.

2 :

Fórum uplatňovania bezpečnosti výrobkov v Európe je nezisková organizácia, ktorú založili úradníci dohľadu nad trhom z rôznych európskych krajín a ktorú podporuje Európska komisia. Jeho cieľom je zvýšiť dohľad nad trhom prostredníctvom najlepších postupov. www.prosafe.org


Side Bar