Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

Brüssel, 12. mai 2011

Ohtlikke tooteid jõuab tarbijateni vähem, sest oluline on toodete ohutus juba eos

Igaüks meist soovib, et tooted, mille me ELis ostame, oleksid ohutud – olgu siis tegemist lapsevankri või kingapaariga. Meie rõõmuks jõuab ELi turule järjest vähem ohtlikke tooteid, sest sellised tooted avastatakse ja kõrvaldatakse nüüd kiiremini. Ohtlikest tarbekaupadest teatamiseks ette nähtud ELi kiirhoiatussüsteem (RAPEX) muutub pidevalt tõhusamaks. Täna avaldatud RAPEXi aruandest nähtub, et 2010. aastal keelati, kõrvaldati turult või võeti tarbijatelt tagasi rekordilised 2244 ohtlikku toodet, mis on 13% rohkem kui 2009. aastal. Liikmesriigid pööravad tooteohutuse valdkonnale rohkem tähelepanu ning ka Euroopa ettevõtjad võtavad oma kohustusi järjest tõsisemalt. Ettevõtjatele ette nähtud kiirhoiatussüsteemi („GPSD Business Application”) kasutamine on suurenenud 200%. Tooteohutusele keskendutakse juba eos – tähelepanu kese on liikunud tehastesse (disain ja tootmine) ning kasvanud on ka koostöö rahvusvaheliste partneritega, eriti Hiinaga.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Tooteohutus eos on väga oluline, eriti arvestades üleilmastumisest tulenevat uut tegelikkust. Ettevõtjad peavad ohutusele tähelepanu pöörama juba toote algsest disainist alates, tootjad peavad tagama kvaliteetse tootmise, kontrollides konveierilt tulevat lõpptoodet. Partnerlused on hakanud toimima – nii Euroopas kui ka meile tarnivates riikides, näiteks Hiinas. Saame edasi teha seda väga vajalikku tööd.”

RAPEXi-süsteem on järjest tõhusam.

Alates RAPEXi kasutuselevõtust 2004. aastal (kui liikmesriigid üldise tooteohutuse direktiivi siseriiklikku õigusesse üle võtsid) on teadete arv tõusnud 468-lt 2004. aastal 2244-ni 2010 aastal. Suurema jõudluse ja tõhususe on põhjustanud järgmised asjaolud:

  • tooteohutuse aktiivsem tagamine riikide ametiasutuste poolt, kaasa arvatud eriprojektide kaudu;

  • vahendite parem jaotamine;

  • ettevõtjate suurem teadlikkus oma kohustuste osas;

  • tihedam koostöö kolmandate riikidega, eelkõige Hiinaga;

  • kontaktide loomise algatused ja koolitused, mida korraldab Euroopa Komisjon.

Tulevikus soovitakse keskenduda teadete kvaliteedile ja kasulikkusele.

Kui vaadata toodete päritoluriike, siis tõusis RAPEXi kaudu Hiina toodete kohta saadetud teadete arv veidi (st 2% võrra, 60%lt 2009. aastal 58%ni 2010. aastal). 17% teadetest puudutas Euroopa päritoluga tooteid. 10% puhul oli päritolu teadmata ja 15% oli muudest riikidest pärit toodete kohta.

Osalevad kõik liikmesriigid

Kõik liikmesriigid on avastanud uusi ohtlikke tooteid, nendest teatanud ning taganud teabele reageerimiseks vajalikud järelmeetmed, andes nii oma panuse RAPEXi süsteemi.

Pooled osalevatest riikidest suurendasid 2010. aastal oma aktiivsust süsteemis. Kõige aktiivsemad riigid olid Saksamaa (204 teadet), Bulgaaria (192 teadet), Ungari (191 teadet), Küpros (178 teadet) ja Kreeka (159 teadet). Nende riikide teated moodustavad 47% kõikidest süsteemi kaudu edastatud teadetest, mis esitati tõsist ohtu kujutavate toodete kohta.

Riided, tekstiilitooted, mänguasjad ja mootorsõidukid nimekirja eesotsas

Kõige rohkem teateid (625) on esitatud riiete ja tekstiilitoodete kohta (lämbumise ja nahaärrituse oht), mänguasjade kohta (488 – peamiselt lämbumisoht) ja mootorsõidukite kohta (175 – vigastusoht). Need kolm tooteliiki moodustasid 2010 aastal 66% teadetest tõsise ohu kohta. Neljandal kohal olid elektriseadmed (158 teadet – elektrilöögi oht).

ELi turujärelevalve kontrolli tulemused seoses kiivrite ohutusega

2010. aastal viisid 11 riigi1 turujärelevalveasutused läbi vabaaja kiivrite (mäesuusa-, lumelaua-, ratta-, rula- ja ratsakiivrid) ohutuse erikontrolli. Kontrolliti 367 kiivri vastavust asjaomastele ohutusnõuetele.

Märgistuse ja kasutusjuhiste osas ei vastanud nõuetele 63% valimist. Ohutusparameetrite kontrollimiseks saadeti 40 kiivrit (mida turujärelevalve eksperdid pidasid potentsiaalselt nõuetele mittevastavaks) laborisse testimisele, mille käigus hinnati muu hulgas vaatevälja, löögikindlust ja kiivrit paigal hoidva kinnitussüsteemi sobivust. Tulemused näitasid, et peaaegu pooled testitud mudelitest ei vastanud asjaomasele standardile ühe või mitme parameetri puhul.

PROSAFE'i (ELi turujärelevalveasutuste koostöövõrgustik2) koordineeritud projekti põhieesmärk oli vähendada ohtlike kiivrite hulka ELi turul. See võimaldas liikmesriikidel saada kogemusi selle kohta, kuidas parandada koostööd turujärelevalve ja tooteohutuse tagamise alal. Riikide ametiasutused tõhustavad oma tööd, et tagada ohutusnõuete järgimine ning teavitada ja harida ettevõtjaid ja tarbijaid.

Lisateavet vt:

MEMO/11/288

Link meie veebilehele: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Hispaania, Leedu, Läti, Holland, Rootsi ja Sloveenia, lisaks Island ja Norra.

2 :

Product Safety Enforcement Forum of Europe (Euroopa tooteohutuse foorum) on Euroopa Komisjoni toetatav eri Euroopa riikide turujärelevalveametnike mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on tõhustada turujärelevalvet parimate tavade kaudu. www prosafe.org www.prosafe.org


Side Bar