Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2011

Ασφάλεια των προϊόντων: Λιγότερα επικίνδυνα προϊόντα ξεφεύγουν από τους ελέγχους, ενώ η ασφάλεια στην πηγή αποτελεί βασικό στόχο.

Είτε πρόκειται για το καροτσάκι του μωρού μας είτε για ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια, όλοι μας θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα που αγοράζουμε στην ΕΕ είναι ασφαλή. Η καλή είδηση είναι ότι τα επικίνδυνα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ είναι λιγότερα, διότι τώρα τα προϊόντα αυτά εντοπίζονται και αποσύρονται ευκολότερα. Χάρη στην αυξανόμενη αποτελεσματικότητα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για τα μη εδώδιμα επικίνδυνα προϊόντα («RAPEX»), και όπως προκύπτει από την ετήσια (2010) έκθεση RAPEX που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 2010 απαγορεύθηκαν, αποσύρθηκαν από την αγορά ή ανακλήθηκαν από τους καταναλωτές 2.244 μη ασφαλή προϊόντα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ (αύξηση 13% σε σύγκριση με το 2009). Τα κράτη μέλη έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, ενώ συγχρόνως και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα τις ευθύνες τους στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων, όπως αποδεικνύεται από τη μεγάλη αύξηση (200%) της χρήσης του ειδικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις επιχειρήσεις («GPSD Business Application»). Η ασφάλεια στην πηγή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία: τώρα δίνεται έμφαση στο στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής των προϊόντων στο εργοστάσιο, ενώ η συνεργασία με τους διεθνείς μας εταίρους, και ιδίως με την Κίνα, εντείνεται.

Ο κ. John Dalli, επίτροπος αρμόδιος για την πολιτική σε θέματα υγείας και καταναλωτών, δήλωσε: «Η ασφάλεια στην πηγή έχει καίρια σημασία για την ασφάλεια των προϊόντων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η νέα πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξοβελίζουν τους κινδύνους από την αρχή, μέσω του σωστού σχεδιασμού των προϊόντων τους, ενώ οι κατασκευαστές πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ποιότητα της διαδικασίας παραγωγής, ελέγχοντας τα τελικά προϊόντα που εξέρχονται από την παραγωγική αλυσίδα. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας αρχίζει να αποδίδει καρπούς, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις προμηθεύτριες χώρες, όπως είναι η Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αφοσιωθούμε στο κρίσιμο έργο που έχουμε ακόμη να επιτελέσουμε».

Το σύστημα RAPEX γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικό.

Από το 2004, όταν άρχισε να λειτουργεί το σύστημα RAPEX (με την ενσωμάτωση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων στο δίκαιο των κρατών μελών), οι κοινοποιήσεις αυξήθηκαν από 468 (2004) σε 2.244 (2010). Η αύξηση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος αποδίδεται στους εξής παράγοντες:

  • πιο αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων από τις εθνικές αρχές, ακόμη και μέσω ειδικών σχεδίων·

  • καλύτερη κατανομή των πόρων·

  • αύξηση της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους·

  • ενίσχυση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, και ιδίως με την Κίνα·

  • δημιουργία δικτύων και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο μέλλον θα δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τη χρησιμότητα των κοινοποιήσεων.

Όσον αφορά τις χώρες καταγωγής, ο αριθμός των κοινοποιήσεων που διαβιβάστηκαν μέσω του συστήματος RAPEX για προϊόντα από την Κίνα παρουσίασε μικρή μείωση (κατά 2%, δηλ. από 60% το 2009 σε 58% το 2010). Το 17% των προϊόντων ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής. Το 10% ήταν άγνωστης καταγωγής και το 15% προερχόταν από άλλες χώρες.

Συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη.

Όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο σύστημα RAPEX εντοπίζοντας και κοινοποιώντας νέα επικίνδυνα προϊόντα και προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες για να δώσουν συνέχεια στις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Το 2010 οι μισές από τις χώρες που συμμετέχουν ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο πλαίσιο του συστήματος. Οι χώρες που απέστειλαν τις περισσότερες κοινοποιήσεις ήταν η Γερμανία (204 κοινοποιήσεις), η Βουλγαρία (192 κοινοποιήσεις), η Ουγγαρία (191 κοινοποιήσεις), η Κύπρος (178 κοινοποιήσεις) και η Ελλάδα (159 κοινοποιήσεις). Οι κοινοποιήσεις που έστειλαν οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των κοινοποιήσεων που εστάλησαν μέσω του συστήματος για προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο.

Τα είδη ένδυσης, τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, τα παιχνίδια και τα μηχανοκίνητα οχήματα κατέχουν τις πρώτες θέσεις.

Τα είδη ένδυσης και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας (625 κοινοποιήσεις) ήταν τα προϊόντα για τα οποία υποβλήθηκαν οι περισσότερες κοινοποιήσεις (κίνδυνοι ασφυξίας και ερεθισμού), ακολουθούμενα από τα παιχνίδια (488 κοινοποιήσεις) (κυρίως κίνδυνος πνιγμού) και τα μηχανοκίνητα οχήματα (175 κοινοποιήσεις) (κίνδυνος τραυματισμού). Αυτές οι τρεις κατηγορίες αντιπροσώπευαν αθροιστικά το 66% του συνόλου των κοινοποιήσεων για προϊόντα που εγκυμονούσαν σοβαρό κίνδυνο το 2010. Οι ηλεκτρικές συσκευές (158 κοινοποιήσεις) έγιναν η τέταρτη συχνότερα κοινοποιούμενη κατηγορία προϊόντων (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).

Αποτελέσματα του ελέγχου εποπτείας της αγοράς της ΕΕ για τα κράνη

Το 2010, οι αρχές εποπτείας της αγοράς σε 11 κράτη1 διενήργησαν ειδικό έλεγχο για την ασφάλεια των κρανών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναψυχής [από χιονοδρόμους, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές, ιππείς ή από άτομα που χρησιμοποιούν χιονοσανίδες (snowboarders), τροχοσανίδες (skateboarders) ή τροχοπέδιλα (roller skaters)]. Επιθεώρησαν 367 κράνη ως προς τη συμμόρφωσή τους με τη σχετική νομοθεσία περί ασφαλείας.

Όσον αφορά τις απαιτήσεις περί επισημάνσεως και οδηγιών χρήσης, διαπιστώθηκε ότι το 63% των δειγμάτων δεν συμμορφώνονταν. Όσον αφορά, ειδικότερα, τις απαιτήσεις ασφαλείας, 40 κράνη (τα οποία κρίθηκαν πιθανώς μη συμμορφούμενα από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες) στάλθηκαν σε εργαστήριο για πλήρη έλεγχο διαφόρων παραμέτρων ασφαλείας, όπως: οπτικό πεδίο, ικανότητα απορρόφησης κραδασμών, καταλληλότητα του συστήματος συγκράτησης που διατηρεί το κράνος στη θέση του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου τα μισά από τα μοντέλα που υποβλήθηκαν σε δοκιμή δεν συμμορφώνονταν με τα σχετικά πρότυπα για μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες παραμέτρους.

Κύριος στόχος του σχεδίου (το οποίο συντονίστηκε από το PROSAFE, το δίκτυο των αρχών εποπτείας της ΕΕ2) ήταν να μειωθεί ο αριθμός των μη ασφαλών κρανών στην αγορά της ΕΕ. Το σχέδιο επέτρεψε επίσης στα κράτη μέλη να αποκτήσουν πείρα στη συνεργασία για την καλύτερη εποπτεία και επιβολή των κανόνων ασφαλείας. Οι εθνικές αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς επίσης για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των οικονομικών παραγόντων και των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

MEMO/11/288

Σύνδεσμος με τον ιστότοπό μας:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ισπανία, Λιθουανία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Σλοβενία, μαζί με την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

2 :

Το Φόρουμ της Ευρώπης για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από υπαλλήλους αρμόδιους για θέματα εποπτείας της αγοράς από διάφορες χώρες ολόκληρης της Ευρώπης και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του είναι η ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς μέσω βέλτιστων πρακτικών. www.prosafe.org


Side Bar