Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

Bruxelles, den 12. maj 2011

Produktsikkerhed: Færre farlige produkter slipper igennem nettet, fordi der lægges vægt på sikkerheden ved kilden

Barnevogn eller nye sko - uanset hvad vi køber i EU, vil vi gerne være sikre på, at det pågældende produkt ikke er farligt. Den gode nyhed er, at færre farlige produkter når frem til EU-markedet, fordi det nu er muligt at identificere og fjerne dem meget hurtigt. Takket være RAPEX, EU's hurtige varslingssystem for farlige produkter (ikke fødevarer), som bliver stadig mere effektivt, blev et rekordhøjt antal – helt præcist 2 244 – usikre produkter forbudt, trukket tilbage fra markedet eller kaldt tilbage fra forbrugerne i 2010 (en stigning på 13 % i forhold til 2009), fremgår det af årsrapporten for 2010 fra RAPEX, der er offentliggjort i dag. EU-landene har intensiveret indsatsen, og europæiske virksomheder tager også deres ansvar for produktsikkerhed mere alvorligt, hvilket har givet sig udslag i en markant stigning på 20 % i brugen af det særlige hurtige varslingssystem for erhvervslivet, der er udsprunget af produktsikkerhedsdirektivet ("GPSD Business Application"). Sikkerhed ved kilden er blevet en nøglefaktor, og der rettes nu fokus på områder helt tilbage til fabriksgulvet (design og fremstilling), ligesom samarbejdet med internationale partnere, især Kina, til stadighed forbedres.

John Dalli, EU-kommissær for sundhed og forbrugere, siger: "Sikkerhed ved kilden er nøglen til produktsikkerhed, særlig i betragtning af de nye realiteter i den globaliserede verden. Virksomhederne må allerede på designstadiet sørge for, at eventuelle sikkerhedsrisici fjernes, og fabrikanterne må sørge for, at fremstillingsprocessen er kvalitetsstyret, og tjekke de færdige produkter, der forlader samlebåndet. Vi høster nu frugten af disse partnerskaber, både i EU og i de lande, der leverer til os, bl.a. Kina. Det betyder, at vi kan koncentrere os om det store arbejde, der stadig skal gøres."

RAPEX-systemet bliver stadig mere effektivt

Siden RAPEX blev indført i 2004 (da produktsikkerhedsdirektivet blev omsat i national lovgivning), er anmeldelserne steget fra 468 (2004) til 2 244 (2010). Den øgede kapacitet og effektivitet kan henføres til:

  • de nationale myndigheders mere aktive håndhævelse af reglerne om produktsikkerhed, bl.a. ved hjælp af særlige projekter

  • bedre ressourcefordeling

  • større kendskab blandt virksomhederne til de forpligtelser, de er pålagt

  • det styrkede samarbejde med tredjelande, især Kina

  • netværksdannelse og kurser koordineret af Europa-Kommissionen.

I den kommende tid vil der blive sat fokus på at forbedre anmeldelsernes kvalitet og brugbarhed.

Hvad angår oprindelseslandene, er antallet af anmeldelser af produkter fra Kina, der sendes via RAPEX, faldet en lille smule (fra 60 % i 2009 til 58 % i 2010). 17 % kom fra Europa, 15 % fra andre lande, og 10 % havde ukendt oprindelse.

Alle EU-lande er med

Alle EU-lande har deltaget i RAPEX-systemet og har påvist og anmeldt nye farlige produkter og har truffet passende tiltag til opfølgning af de indkomne oplysninger.

Halvdelen af de deltagende lande øgede i 2010 deres aktivitet i systemet. De mest aktive lande var Tyskland (204 anmeldelser), Bulgarien (192 anmeldelser), Ungarn (191 anmeldelser), Cypern (178 anmeldelser) og Grækenland (159 anmeldelser). Disse lande indsendte tilsammen 47 % af alle de anmeldelser, der blev sendt via systemet, om produkter, der udgør en alvorlig risiko.

Tøj og tekstiler, legetøj og motorkøretøjer står øverst på listen

Der blev indgivet flest anmeldelser (625) om tøj og tekstiler (risiko for hhv. kvælning og allergiske reaktioner) efterfulgt af legetøj (488 anmeldelser) (hovedsageligt kvælningsrisiko) og motorkøretøjer (175 anmeldelser) (risiko for at komme til skade), hvilket tilsammen i 2010 udgjorde 66 % af alle anmeldelser af produkter, der udgør en alvorlig risiko. Elektriske apparater (158 anmeldelser) var den fjerdemest anmeldte produktkategori (risiko for elektrisk stød).

Resultaterne af en EU-markedsovervågningskontrol af hjelme

I 2010 foretog markedsovervågningsmyndighederne i 11 lande1 en særlig kontrol af sikkerheden ved hjelme, der bruges i forbindelse med fritidsaktiviteter (alpint skiløb, snowboarding, cykling, skateboarding, rulleskøjtning og ridning). 367 hjelme blev undersøgt, og det blev kontrolleret, om de overholdt den relevante sikkerhedslovgivning.

Det viste sig, at 63 % af hjelmene ikke overholdt kravene om mærkning og brugsanvisninger. 40 hjelme (som af markedsovervågningseksperterne blev udpeget som muligvis mangelfulde) blev sendt til et laboratorium for at blive underkastet en fuld prøve af sikkerhedsaspekterne, bl.a. synsfeltet, de stødabsorberende egenskaber og kvaliteten af den fastholdelsesanordning, som holder hjelmen på plads. Resultaterne viste, at næsten halvdelen af de testede modeller ikke overholdt den relevante standard for et eller flere af ovennævnte forhold.

Hovedformålet med projektet (der koordineres af PROSAFE, et EU-net af overvågningsmyndigheder2), var at nedbringe antallet af farlige hjelme på EU-markedet. Desuden gav det medlemsstaterne mulighed for at opnå erfaring med at samarbejde om bedre overvågning og mere effektiv håndhævelse af sikkerhedsbestemmelserne. De nationale myndigheder vil intensivere arbejdet med at sikre overholdelse af de relevante sikkerhedskrav og med at informere og uddanne de erhvervsdrivende og forbrugerne.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/288

Link til vores webside: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Cypern, Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Litauen, Letland, Nederlandene, Sverige og Slovenien samt Island og Norge.

2 :

PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe) er en nonprofitorganisation, der er oprettet af de markedsovervågningsansvarlige myndigheder i en række lande i Europa, og som støttes af Europa-Kommissionen – den har til formål at forbedre markedsovervågningen ved hjælp af bedste praksis. www.prosafe.org


Side Bar