Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

V Bruselu dne 12. května 2011

Bezpečnost zboží: na trh se dostává stále méně nebezpečných výrobků, hlavním cílem je odstranění bezpečnostních rizik přímo u zdroje

Ať už se jedná o dětský kočárek nebo o nové boty, všichni chceme mít jistotu, že výrobky, které si v EU kupujeme, jsou bezpečné. Dobrá zpráva je, že díky rychlejšímu odhalování a stahování nebezpečných výrobků z trhu se jich na trh EU dostává stále méně. Podle dnes uveřejněné výroční zprávy Komise o systému rychlého varování EU pro nepotravinářské nebezpečné výrobky („RAPEX“) za rok 2010 byl díky stále větší účinnosti tohoto systému v roce 2010 zakázáno uvedení na trh nebo bylo staženo z trhu nebo od spotřebitelů rekordních 2 244 výrobků, což představuje nárůst o 13 % ve srovnání s rokem 2009. Členské státy vystupňovaly své úsilí a rovněž evropské podniky berou vážněji svou odpovědnost v oblasti bezpečnosti spotřebních výrobků, o čemž svědčí výrazný 200% nárůst využití příslušného systému rychlého varování pro podniky („GPSD Business Application“). Ústředním motivem se stalo odstranění bezpečnostních rizik přímo u zdroje, tedy soustředění se na fázi návrhu výrobku a jeho tovární výrobu a na spolupráci se zahraničními partnery, zejména s Čínou.

John Dalli, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Odstranění bezpečnostních rizik přímo u zdroje je klíčem k bezpečnosti výrobků, zejména s ohledem na globalizaci. Společnosti musí již od fáze návrhu vyloučit bezpečnostní rizika, výrobci musí řídit kvalitu výrobního procesu a kontrolovat kvalitu konečných výrobků při jejich odebírání z výrobního pásu. Partnerství začínají přinášet výsledky, a to jak v Evropě, tak i v dodavatelských zemích, jako je Čína. To znamená, že se můžeme soustředit na kritickou část úkolu“.

Systém RAPEX je stále účinnější

Od zavedení systému RAPEX v roce 2004 (kdy byla do vnitrostátních předpisů provedena směrnice o obecné bezpečnosti výrobků), vzrostl počet oznámení z 468 (v roce 2004) na 2 244 v roce 2010. Zvýšená výkonnost a účinnost systému je výsledkem:

  • aktivnějšího prosazování bezpečnosti výrobků ze strany vnitrostátních orgánů, a to i prostřednictvím specifických projektů,

  • lepšího přidělování zdrojů,

  • většího povědomí podniků o vlastních povinnostech,

  • posílené spolupráce se třetími zeměmi, zejména s Čínou,

  • vytváření sítí a podpory vzdělávání koordinovaných Evropskou komisí.

V budoucnosti bude nejvíce sledována kvalita a užitečnost oznámení.

Co se týče zemí původu, počet oznámení týkajících se výrobků z Číny zaslaných prostřednictvím systému RAPEX mírně klesl (o 2 %, z 60 % v roce 2009 na 58 % v roce 2010). Evropských výrobků se týkalo 17 % oznámení, 10 % se týkalo výrobků neznámého původu a 15 % bylo z jiných zemí.

Zapojily se všechny členské státy

Do systému RAPEX se zapojily všechny členské státy tím, že zjišťovaly a oznamovaly nové nebezpečné výrobky a zajišťovaly vhodná opatření navazující na získané informace.

Polovina z účastnických zemí svou činnost v systému v roce 2010 dále posílila. Nejvíce oznámení pocházelo z Německa (204), Bulharska (192), Maďarska (191), Kypru (178) a Řecka (159). Oznámení z těchto zemí tvoří 47 % všech oznámení zaslaných prostřednictvím systému a týkajících se výrobků, které představují závažné riziko.

Oblečení a textil, hračky a motorová vozidla jsou v čele seznamu

V roce 2010 byly nejčastěji oznámenými výrobky oblečení a textil (625 oznámení, rizika udušení a podráždění kůže), dále hračky (488 oznámení, zejména riziko vdechnutí malých částí) a motorová vozidla (175 oznámení, riziko poranění), které dohromady tvoří 66 % všech oznámení výrobků představujících závažné riziko. Elektrické spotřebiče (158 oznámení) byly čtvrtou nejčastěji oznamovanou kategorií výrobků (riziko úrazu elektrickým proudem).

Výsledky kontroly dohledu nad trhem EU týkající se bezpečnosti přileb

V roce 2010 vykonaly orgány dohledu nad trhem v 11 zemích1 zvláštní kontrolu bezpečnosti přileb pro volnočasové činnosti (pro lyžaře, snowboardisty, cyklisty, skateboardisty, bruslaře na kolečkových bruslích a jezdce na koních). Prověřily 367 přileb s cílem zjistit, zda jsou v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se bezpečnosti.

Pokud jde o požadavky na označování a návod k použití, 63 % přileb nevyhovovalo požadavkům. Pokud jde o konkrétní bezpečnostní parametry, 40 přileb (které byly odborníky v oblasti dohledu nad trhem vybrány jako potenciálně nesplňující požadavky) bylo zasláno do laboratoře k úplným zkouškám zahrnujícím následující bezpečnostní aspekty: zorné pole, schopnost absorpce nárazu, vhodnost systému, který upevní přilbu na hlavě. Výsledky ukázaly, že téměř polovina zkoušených modelů nevyhovuje příslušným normám v jednom nebo více výše uvedených parametrech.

Hlavním cílem projektu (koordinovaném PROSAFE, sítí EU pro orgány dohledu2) bylo snížit počet nebezpečných přileb na trhu EU. Projekt rovněž umožnil členským státům získat zkušenosti v rámci společného úsilí o lepší dohled a prosazování bezpečnostních předpisů. Vnitrostátní orgány posílí svoji činnost s cílem zajistit soulad s příslušnými bezpečnostními požadavky a informovat a vzdělávat hospodářské subjekty a spotřebitele.

Více informací viz:

MEMO/11/288

Odkaz na naši internetovou stránku: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Česká republika, Kypr, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, společně s Islandem a Norskem.

2 :

Evropské fórum pro prosazování bezpečnosti výrobků je nezisková organizace zřízená orgány pro dohled nad trhem z různých zemí celé Evropy a podporovaná Evropskou komisí – jejím cílem je zlepšit dohled nad trhem prostřednictvím osvědčených postupů. www.prosafe.org


Side Bar