Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

Брюксел, 12 май 2011 г.

Безопасността на стоките: все по-малко опасни продукти стигат до пазара, вградената безопасност е основна цел

Всички искаме да бъдем сигурни, че продуктите, които купуваме в ЕС, независимо дали става дума за детска количка, или за нов чифт обувки, са безопасни. Добрата новина е, че по-малко опасни продукти достигат до пазара на ЕС, тъй като понастоящем те се идентифицират и изтеглят много по-бързо. Благодарение на нарастващата ефикасност на системата на ЕС за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти (RAPEX), през 2010 г. са били забранени, изтеглени от пазара или събрани обратно от потребителите рекордните 2244 опасни продукта (което е с 13 % повече, отколкото през 2009 г.) сочат данни от публикувания днес годишен доклад за 2010 г. за системата RAPEX. Държавите-членки подобриха постиженията си, а предприятията в Европа подхождат по-сериозно към отговорностите си в областта на безопасността на потребителите, като значително по-често (увеличение от 200 %) използват предназначената за тях система за бързо предупреждение (Приложение за икономическия сектор в рамките на Директивата относно общата безопасност на продуктите“). Вградената безопасност се превърна във въпрос от изключително значение, като вниманието сега е насочено обратно към производството (проектиране и изработка), а сътрудничеството с партньорите в международен план, и най-вече това с Китай, се засилва.

Джон Дали, член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: Вградената безопасност е ключов фактор за безопасността на продуктите, като се имат предвид по-специално новите реалности на глобализацията. Фирмите трябва да предвиждат рисковете по отношение на безопасността от самото начало, производителите трябва да управляват качеството на производствения процес, като проверяват крайните продукти при слизането им от лентата на конвейера. Отношенията на партньорство започват да дават резултат както в Европа, така и в страните, които — като Китай — са наши доставчици. Това означава, че можем да постигнем успех в изпълняването на особено важните задачи“.

Системата RAPEX става все по-ефикасна

От въвеждането на RAPEX през 2004 г. (годината, през която Директивата относно общата безопасност на продуктите беше транспонирана в законодателството на държавите-членки) броят на уведомленията нарасна от 468 (2004 г.) до 2244 (2010 г.). Нарасналите капацитет и ефикасност се дължат на:

  • по-активното правоприлагане по отношение на безопасността на продуктите от страна на националните органи, в това число и чрез специфични проекти;

  • по-доброто разпределение на ресурсите;

  • по-голямата информираност сред стопанските субекти за техните задължения;

  • по-доброто сътрудничество с трети страни, по-специално Китай;

  • изграждането на мрежи и обучението, координирани от Европейската комисия.

В бъдеще акцентът ще бъде поставен върху качеството и полезността на уведомленията.

Що се отнася до държавите на произход на продуктите, броят на изпратените чрез системата RAPEX уведомления за продукти с произход от Китай отбеляза лек спад (равен на 2% — от 60 % през 2009 г. на 58 % през 2010 г.). 17 % от продуктите са с произход от Европа. 10 % са с неустановен произход, а 15 % са с произход от трети страни.

Участват всички държави-членки

Всички държави-членки участваха в системата RAPEX чрез откриването и изпращането на уведомления за нови опасни продукти и чрез гарантирането на целесъобразни последващи действия с оглед на получената информация.

Половината от участващите страни допълнително засилиха дейността си в рамките на системата през 2010 г. Най-активни страни са били Германия (204 уведомления), България (192 уведомления), Унгария, (191 уведомления), Кипър (178 уведомления) и Гърция (159 уведомления). Изпратените от тези държави уведомления съставляват 47 % от всички уведомления по системата RAPEX за продукти, представляващи сериозен риск.

Облеклото и текстилът, играчките и моторните превозни средства са най-често предмет на уведомленията

Облеклото и текстилът (625 уведомления) са продуктите, за които най-често се подават уведомления (рискове от задушаване и дразнене), след които се нараждат играчките (488 уведомления) (главно риск от задушаване) и моторните превозни средства (175 уведомления) (риск от нараняване), които заедно съставляват 66 % от всички уведомления за продукти, които пораждат сериозен риск през 2010 г. Електроуредите (158 уведомления) станаха четвъртата по честота категория продукти, за които се подават уведомления (риск от електрически удар).

Резултати от проведената от ЕС проверка с цел надзор на пазара по отношение на безопасността на каските

През 2010 г. органите за надзор на пазара в 11 държави1 проведоха специфична проверка на безопасността на каски за дейности, свързани със свободното време (каски за скиори в алпийските дисциплини, сноубордисти, велосипедисти, скейтбордисти, пързалящи се с ролкови кънки, ездачи). Те провериха съответствието на 367 каски със съответното законодателство по отношение на безопасността.

По отношение на изискванията за етикетиране и указанията за употреба, нямаше съответствие при 63 % от извадката. По отношение на параметрите, имащи отношение именно към безопасността, 40 каски (определени от експерти по надзор на пазара като потенциално несъответстващи на изискванията) бяха изпратени в лаборатория за пълно изпитване на аспектите, свързани с безопасността, в това число: зрително поле, способност за поглъщане на енергията при удар, пригодност на системата за задържане, която задържа каската на място. От резултатите стана ясно, че близо половината от изпитаните модели не съответстваха на стандартите по един или повече от посочените по-горе параметри.

Главната цел на проекта (координиран от PROSAFE, мрежата от надзорни органи на ЕС2), бе да се намали количеството опасни каски на пазара на ЕС. Той даде възможност на държавите-членки да придобият опит в съвместната работа по подобряването на надзора на пазара и по прилагането на правилата за безопасност. Националните органи ще полагат още по-големи усилия да гарантират съответствието с приложимите изисквания за безопасност и да информират и обучават стопанските субекти и потребителите.

Повече информация може да намерите на следния адрес:

MEMO/11/288

Адрес на нашия уебсайт: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Кипър, Чешката република, Германия, Испания, Литва, Латвия, Нидерландия, Швеция и Словения, както и Исландия и Норвегия.

2 :

Европейски форум по правоприлагането в областта на безопасността на продуктите е организация с идеална цел, създадена от длъжностни лица в областта на надзора на пазара от различни европейски страни, подкрепяна от Европейската комисия; нейна цел е засилването на надзора на пазара чрез най-добрите практики. www.prosafe.org


Side Bar