Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/556

V Bruseli 11. mája 2011

Digitálna agenda: viac než polovica používateľov internetu z EÚ používa, keď je online, cudzí jazyk

Z prieskumu Eurobarometra vzťahujúceho sa na celú EÚ, ktorého výsledky sa dnes uverejnili, vyplýva, že hoci 90 % používateľov internetu v EÚ uprednostňuje webové lokality vo svojom vlastnom jazyku, 55 % aspoň príležitostne využíva, keď je online, iný ako svoj vlastný jazyk. 44 % európskych používateľov internetu má však pocit, že tým, že webové stránky nie sú k dispozícii v jazyku, ktorému rozumejú, im unikajú zaujímavé informácie a len 18 % nakupuje výrobky online v cudzom jazyku. Výsledky prieskumu zdôrazňujú potrebu investovať do online nástrojov na preklad, aby používatelia internetu v EÚ neboli vylúčení z prístupu k informáciám alebo výrobkom online len preto, lebo im chýbajú príslušné jazykové zručnosti. Európska komisia v súčasnosti riadi 30 rôznych výskumných projektov, v rámci ktorých sa pracuje na prepojení jazykového a digitálneho obsahu, pričom na tieto projekty sa z prostriedkov EÚ vyčlenilo 67 mil. EUR a na nové projekty z tohto roka pripadne ďalších 50 mil. EUR. Jedným z cieľov Digitálnej agendy pre Európu je zaistiť vyššiu mieru prístupnosti k obsahu webových stránok pre každého (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroes uviedla: „Ak naozaj chceme, aby každý Európan využíval prístup k internetu, musíme zaistiť, aby Európania dokázali porozumieť obsahu webových stránok, ktorým chcú rozumieť. Vyvíjame nové technológie, ktoré môžu pomôcť ľuďom, ktorí nedokážu porozumieť danému cudziemu jazyku.“

Z prieskumu vyplýva, že hoci je k dispozícii obrovské množstvo kvalitných online obsahov, nie každý je schopný čerpať z nich rovnaké výhody, a to z dôvodu rozdielnych jazykových zručností. V priemere jeden z dvoch používateľov internetu v dvadsiatich troch členských štátoch používa na čítanie online iný ako svoj vlastný jazyk. Za týmto číslom sa však skrývajú značné odchýlky, keďže 90 až 93 % Grékov, Slovincov, Luxemburčanov, Malťanov a Cyperčanov uvádza, že, keď je online, používa iné jazyky, ale len 9 % občanov Spojeného kráľovstva, 11 % Írov, 23 % Čechov a 25 % Talianov poskytlo obdobnú výpoveď.

Angličtina ako lingua franca internetu

Prieskum potvrdzuje, že pri čítaní a pozeraní obsahov na internete v inom ako vlastnom jazyku je angličtina najbežnejšie používaný jazyk: takmer polovica používateľov internetu v EÚ (48 %) používa angličtinu aspoň „príležitostne“, zatiaľ čo španielčinu, nemčinu a francúzštinu používa len 4 až 6 % používateľov. Opäť platí, že situácia v jednotlivých členských štátoch sa značne líši: 90 % používateľov internetu na Cypre, 97 % na Malte a 85 % v Grécku a Švédsku používa webové lokality v anglickom jazyku, ak informácie nie sú ľahko dostupné v ich jazykoch, podobne však postupuje len 35 % Talianov, 45 % Lotyšov, 47 % Rumunov a 50 % Francúzov. Na druhej strane, Luxemburčania uprednostňujú skôr francúzštinu (67 %) a nemčinu (63 %) ako angličtinu (55 %). V Spojenom kráľovstve a Írsku, kde nebolo mnoho používateľov internetu, ktorí spomenuli, že používajú druhý jazyk, bola cudzím jazykom, ktorý sa najčastejšie používa na čítanie alebo pozeranie obsahov na internete, francúzština (9 % a 7 % v uvedenom poradí).

Dôvody na zmenu jazyka

Väčšina ľudí používa iný jazyk pri hľadaní informácií (81 %), ale 62 % iný jazyk používa aj v sociálnych vzťahoch, najmä na online komunikáciu s priateľmi alebo z pracovných dôvodov (52 %).

Až 44 % respondentov má pocit, že im unikajú zaujímavé informácie, keďže webové stránky nie sú v jazyku, ktorému rozumejú: vzťahuje sa to na 60 % Grékov, 58 % Španielov a 56 % Portugalcov.

Nakupovanie online

Nakupovanie online je oblasť, v ktorej ľudia uprednostňujú používanie vlastného jazyka. Len 18 % používateľov internetu z EÚ často alebo vždy nakupuje online v inom jazyku a 42 % uviedlo, že nikdy nenakupujú online v inom ako svojom vlastnom jazyku. Takisto sa zistilo, že muži (61 %) používajú pri nakupovaní online cudzie jazyky častejšie ako ženy (51 %).

Podpora väčšej miery rôznorodosti a otvorenosti

Hoci takmer 9 z 10 respondentov (88 %) zastáva názor, že na všetkých webových lokalitách vytvorených v ich krajine by sa mali používať ich oficiálne štátne jazyky, približne 8 z 10 (81 %) si napriek tomu myslí, že takéto webové lokality by mali byť dostupné aj v iných jazykových verziách.

Úsilie v oblasti výskumu a vývoja

Komisia v súčasnosti riadi 30 výskumných a inovačných projektov zameraných na podporu jazykových technológií, ktoré môžu pomôcť používateľom internetu pri prístupe k informáciám v iných jazykoch. Tak napríklad v rámci projektu iTRANSLATE4 sa vyvíja prvý internetový portál poskytujúci prístup k bezplatnému online prekladu medzi viac ako 50 európskymi a svetovými jazykmi a v jeho rámci sa používateľom umožňuje simultánne porovnať rôzne výsledky prekladu poskytnuté najčastejšie používanými nástrojmi (napr. Google, Bing, Systran, Trident, Linguatec). Príspevok EÚ v rámci tohto projektu predstavuje 2 mil. EUR.

Na dosiahnutie ďalšieho pokroku v jazykových technológiách sa vyžaduje široká spolupráca a neustály dialóg medzi priemyslom, výskumníkmi, verejným sektorom a občanmi. V rámci projektu META-NET, na ktorý EÚ prispieva sumou 6 mil. EUR, sa buduje technologická aliancia (má už viac než 200 členov) pre mnohojazyčnú Európu.

Kontext

Úplne prvý prieskum Eurobarometra s názvom „Jazyky, ktoré používatelia uprednostňujú online (User language preferences online)“, sa uskutočnil v januári 2011. Vzorka pozostávala z 500 používateľov internetu v každom členskom štáte. Celkovo na otázky odpovedalo 13 500 respondentov.

Jazykové technológie sa používajú v širokom spektre aplikácií, ako napr. nástrojoch strojového prekladu, rôznych druhoch dialógových systémov, dômyselných webových vyhľadávačoch, pri automatickom vyhľadávaní a zhŕňaní informácií atď. Tieto technológie majú potenciál každému sprístupniť online obsahy, aby ich mohol každý využívať, znížiť náklady podnikov prostredníctvom zvýšenia efektívnosti určitých pracovných procesov a pomôcť pri vytvorení európskeho digitálneho trhu.

Eurobarometer „Jazyky, ktoré používatelia uprednostňujú online (User language preferences online)“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_313_en.pdf

Výskumné projekty týkajúce sa jazykov:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/home_en.html

Webová lokalita digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová lokalita Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroes na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar