Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/556

Brüssel, 11. mai 2011

Digitaalarengu tegevuskava: üle poole ELi internetikülastajatest kasutab võrgus olles võõrkeelt

Kui 90% internetikülastajatest ELis eelistab veebisaite külastada oma emakeeles, siis 55% kasutab vähemalt aeg-ajalt võõrkeelt. See selgus täna avaldatud kogu Euroopa Liitu hõlmava Eurobaromeetri uuringust. Siiski leiab 44% Euroopa internetikasutajatest, et huvitav teave jääb neile kättesaamatuks, kuna veebilehed ei ole neile arusaadavas keeles ning vaid 18% teeb oste internetis võõrkeelsete veebisaitide kaudu. Need tulemused rõhutavad vajadust investeerida interneti tõlkevahenditesse, et puudulik keeleoskus ei takistaks ELi internetikasutajatel leida vajalikku teavet või sobivaid tooteid. Euroopa Komisjon haldab praegu 30 eri teadusprojekti, mis on suunatud keeleliidesele ja digitaalsele infosisule. Projekte toetatakse 67 miljoni euroga ning sel aastal esitatud uued projektid saavad täiendavalt 50 miljonit eurot. Üks Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärke on tagada, et veebisisule juurdepääsetavus oleks kõigil võimalik paremini juurde pääseda (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Kui tahame tõsiselt viia kõiki eurooplasi digitaalajastusse, peame olema kindlad, et veebisisu oleks kõigile arusaadav. Arendame välja uut tehnoloogiat, mis oleks abiks inimestele, kes ei võõrkeeli ei valda.”

Uuring näitab, et kuigi on olemas väga suures mahus kvaliteetset võrguinfosisu, ei saa kõik seda eri tasemel keeleoskuse tõttu võrdselt kasutada. Keskmiselt pooled internetikasutajad 23 liikmesriigis loeb internetis võõrkeelseid veebisaite. Kuid see arv kõigub suuresti, sest 9093% kreeklastest, sloveenlastest, luksemburglastest, maltalastest ja küproslastest märkis, et nad kasutavad internetis võõrkeelt, samas kui ainult 9% Ühendkuningriigi kodanikest, 11% iirlastest, 23% tšehhidest ja 25% itaallastest kasutavad võõrkeelt.

Inglise keel interneti keelena

Uuring kinnitab, et veebisisu lugemiseks ja vaatamiseks on kõige enam kasutatav keel emakeele kõrval inglise keel: peaaegu pooled internetikülastajad ELis (48%) kasutavad inglise keelt vähemalt aeg-ajalt ning hispaania, saksa ja prantsuse keelt kasutavad ainult 46% inimestest. Jällegi valitseb liikmesriigiti suur erinevus. 90% internetikasutajatest Küprosel, 97% Maltal ning 85% Kreekas ja Rootsis kasutavad ingliskeelseid veebisaite, kui otsitav teave ei ole emakeeles olemas, samas kasutab seda võimalust üksnes 35% itaallasest, 45% lätlastest, 47% rumeenlastest ja 50% prantslastest. Teisalt eelistavad luksemburglased inglise keele (55%) asemel prantsuse keelt (67%) ja saksa keelt (63%). Ühendkuningriigis ja Iirimaal, kus vaid vähesed internetikülastajad märkisid, et kasutavad võõrkeelt, oli kõige enam kasutatav võõrkeel veebisisu lugemiseks ja vaatamiseks prantsuse keel (vastavalt 9% ja 7%).

Keele muutmise põhjused

Enamik inimesi läheb üle teisele keelele, kui otsitakse teavet (81%), kuid 62% kasutab võõrkeelt ka sotsiaalsetes suhetes, kas suheldes sõpradega internetis või ametialastel põhjustel (52%).

Koguni 44% vastajatest leidis, et jäävad ilma huvitavast teabest, kuna veebisaidid ei ole neile arusaadavas keeles: nii arvab 60% kreeklastest, 58% hispaanlastest ja 56% portugallastest.

Interneti teel ostmine

Internetist eelistavad inimesed osta nende oma keeles. Vaid 18% ELi internetikasutajatest sooritavad internetis oste sageli või pidevalt muus keeles ning 42% vastanutest ei osta kunagi muus keeles kui oma keeles. Mehed (61%) on võõrkeeles ostude sooritamise suhtes altimad kui naised (51%).

Suurema mitmekesisuse ja avatuse toetamine

Kui peaaegu 9 vastajat 10st (88%) arvab, et kõik nende riigis koostatud veebisaidid peaksid olema kättesaadavad riigikeeles, siis ligikaudu 8 vastajat 10st (81%) leiab siiski, et sellised veebilehed peaksid olema kättesaadavad ka muudes keeltes.

Teadus- ja arendustegevuse edusammud

Komisjon haldab praegu 30 teadus- ja innovatsiooniprojekti, mille eesmärk on muukeelsele teabele juurdepääsu hõlbustava keeletehnoloogia edendamine internetikasutajate jaoks. Näiteks iTRANSLATE4 projektiga on välja töötatud esimene internetiportaal, mis pakub tasuta veebitõlget rohkem kui 50 Euroopa ja maailma keele vahel ning võimaldab kasutajatel samal ajal võrrelda kõige sagedamini kasutatud tõlkevahendite (nt Google, Bing, Systran, Trident, Linguatec) tulemusi. ELi panus sellesse projekti on kaks miljonit eurot.

Keeletehnoloogia edasine arendamine nõuab laiaulatuslikku koostööd ja pidevat dialoogi tööstusharu, teadlaste, avaliku sektori ja kodanike vahel. META-NET projektiga, mida EL toetab kuue miljoni euroga, luuakse mitmekeelse Euroopa jaoks tehnoloogia ühendus (juba üle 200 liikme).

Taustteave

Esimene Eurobaromeetri uuring internetikasutajate keele-eelistuste kohta viidi läbi jaanuaris 2011. Valim koosneb 500 internetikasutajast kõikides liikmesriikides. Kokku küsitleti 13 500 vastajat.

Keeletehnoloogiat kasutatakse mitmesugustes rakendustes, nagu masintõlge, erisugused dialoogisüsteemid, keerukad veebiotsingumootorid, automaatne teabeotsing ja selle kokkuvõtlik esitus jm. Tänu keeletehnoloogiale on veebisisu igaühele juurdepääsetav ja kasutatav, see vähendab ettevõtete kulu, suurendades teatavate tööprotsesside tõhusust ning aitab luua Euroopa digitaalset turgu.

Eurobaromeetri uuring internetikasutajate keele-eelistuste kohta:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_313_en.pdf

Keelealased teadusprojektid:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/home_en.html

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar