Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/556

Брюксел, 11 май 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: повече от половината от потребителите на интернет в ЕС използват чужд език, когато са онлайн

Въпреки че 90 % от потребителите на интернет в ЕС предпочитат да посещават интернет страници, които са на техния собствен език, 55 % поне от време на време използват език, различен от техния роден, когато са онлайн. Това показват данните от общоевропейско проучване на Евробарометър, разпространено днес. Независимо от това 44 % от европейските потребители на интернет смятат, че изпускат интересна информация, тъй като някои интернет страници са на език, който не разбират и само 18 % пазаруват онлайн, когато страницата е на чужд език. Резултатите показват нуждата от инвестиции в онлайн средства за превод, така че потребителите на интернет в ЕС да не бъдат лишени от възможността да намират информация или продукти в мрежата заради това, че нямат съответните езикови познания. Понастоящем Европейската комисия управлява 30 различни изследователски проекта, в рамките на които се работи по интерфейса на езиковото и електронното съдържание. За целта са отпуснати финансови средства от ЕС в размер на 67 милиона евро. Допълнително за новите проекти, подадени през тази година, ще бъдат предоставени още 50 милиона евро. Една от целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа e да осигури по-широк достъп на всички до съдържанието на световната мрежа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Ако наистина искаме всички европейци да използват пълноценно цифровите технологии, трябва да се уверим, че те могат да разбират интернет съдържанието, което ги интересува. Разработваме нови технологии, които са в състояние да помогнат на хората, които не владеят чужди езици.“

Съгласно проучването, въпреки че в мрежата има огромно количество качествено съдържание на разположение, не всички могат да го използват пълноценно заради различните си езикови познания. Средно един от всеки двама потребители на интернет в 23-те държави-членки използва език, различен от неговия роден, за да чете онлайн. Въпреки това тези цифри варират в голяма степен в различните държави, като между 90 и 93 % от гърците, словенците, люксембургчаните, малтийците и кипърците посочват, че когато са онлайн, използват чужди езици, но само 9 % от гражданите на Обединеното кралство, 11 % от ирландците, 23 % от чехите и 25 % от италианците казват, че използват такива.

Английският език като универсален език за комуникация по интернет

Резултатите от проучването потвърждават, че английският е най-широко използваният език, когато става въпрос за четене и гледане на съдържание по интернет на различен от родния език: почти половината от потребителите на интернет в ЕС (48 %) използват английски поне „от време на време“, докато само от 4 % до 6 % от потребителите използват испански, немски или френски език. Цифрите отново варират до голяма степен в различните държави-членки: 90 % от потребителите на интернет в Кипър, 97 % в Малта и 85 % в Гърция и Швеция посещават уеб страници на английски, ако информацията не е достъпна на техния език. Същото важи само за 35 % от италианците, 45 % от латвийците, 47 % от румънците и 50 % от французите. От друга страна, люксембургчаните предпочитат да използват френски (67 %) и немски език (63 %) пред английски (55 %). В Обединеното кралство и в Ирландия, където не много потребители на интернет са посочили, че използват друг език освен родния, френският е най-широко използваният чужд език за четене и гледане на съдържание по интернет (съответно 9 % и 7 %).

Причини за използване на чужд език

На повечето хора им се налага да използват чужд език, когато търсят информация (81 %), но 62 % използват такъв за целите на социалните контакти, обикновено когато общуват онлайн с приятели или по професионални причини (52 %).

Цели 44 % от потребителите, участвали в проучването, смятат, че изпускат интересна информация, тъй като някои интернет страници не са на език, който те разбират: такъв е случаят с 60 % от гърците, 58 % от испанците и 56 % от португалците.

Пазаруване онлайн

При пазаруването онлайн хората предпочитат да използват родния си език. Само 18 % от потребителите на интернет в ЕС пазаруват онлайн на чужд език често или редовно, а 42 % заявяват, че никога не пазаруват онлайн, когато страницата е на различен от родния им език. Също така при пазаруването онлайн мъжете (61 %) използват чужди езици по-често от жените (51 %).

По -голямо разнообразие и повече публичност

Почти 9 от всеки 10 потребители, участвали в проучването (88 %), считат, че всички интернет страници, които се създават в техните държави, трябва да бъдат на съответния официален национален език. Въпреки това приблизително 8 на всеки 10 (81 %) смятат, че тези интернет страници трябва също така да разполагат и с версии на други езици.

Научноизследователска и развойна дейност

Понастоящем Комисията управлява 30 научноизследователски и иновационни проекта за разработка на езикови технологии. Целта е на потребителите на интернет да се осигури достъп до информация на чужди езици. Така например в рамките на проекта iTRANSLATE4 се разработва първият интернет портал, който осигурява достъп до безплатен онлайн превод от и на повече от 50 европейски и световни езика. Той ще позволява на потребителите да сравняват едновременно различните преводи, получени от най-широко използваните системи за превод (напр. Google, Bing, Systran, Trident, Linguatec). Финансовото участие на ЕС в този проект е 2 милиона евро.

По-нататъшното развитие на езиковите технологии изисква широко сътрудничество и постоянен диалог между производителите, изследователите, публичния сектор и гражданите. В рамките на проекта META-NET, в който ЕС участва с 6 милиона евро, се работи за изграждането на „технологичен съюз“ (с вече повече от 200 членове) за многоезична Европа.

Контекст

Първото правено някога проучване на Евробарометър „Предпочитан от потребителите език онлайн“ беше проведено през месец януари 2011 г. Извадката се състоеше от 500 интернет потребители във всяка държава-членка. Интервюирани бяха общо 13 500 потребители.

Езиковите технологии имат широко приложение, като напр. в машинния превод, различни видове диалогови системи, усъвършенствани интернет търсачки, автоматично извличане и резюмиране на информация и т.н. Те могат да направят онлайн съдържанието достъпно и използваемо от всички, да намалят разходите за бизнеса, като увеличат ефективността на определени работни процеси и да съдействат за създаването на европейския електронен пазар.

Евробарометър „Предпочитан от потребителите език онлайн“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_313_en.pdf

Научноизследователски проекти в областта на езиците:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/home_en.html

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar