Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/553

Brussel, 10 mei 2011

De EU stemt haar invoerregeling voor ontwikkelingslanden beter af op hun behoeften

De Europese Commissie is voornemens haar invoerpreferenties te concentreren op de ontwikkelingslanden die er het meest behoefte aan hebben. Zij zal haar stelsel van algemene preferenties (SAP), waarmee zij door middel van gereduceerde tarieven, nultarieven of tariefcontingenten ontwikkelingslanden specifieke tariefpreferenties toekent, tot ongeveer 80 landen beperken omdat inmiddels een aantal meer geavanceerde ontwikkelingslanden wereldwijd concurrerend zijn. Tegelijkertijd wil de Commissie meer landen aanmoedigen om fundamentele internationale overeenkomsten inzake mensenrechten, arbeidsnomen, milieu en goed bestuur na te leven in het kader van de SAP+-regeling, die landen met een kwetsbare handelssituatie aanvullende handelsconcessies verleent.

"De afgelopen decennia zijn de evenwichten op de wereldmarkt ingrijpend veranderd. De wereldwijde tarieven waren nog nooit zo laag. Als wij in deze concurrerende omgeving handelspreferenties toekennen, moeten de meest behoeftige landen daarvan de grootste voordelen plukken. Handel en ontwikkeling gaan hand in hand en tariefpreferenties vormen slechts een klein onderdeel van onze ruimere agenda om armere economieën te helpen meer aanwezig te zijn op de wereldmarkten", zei EU-handelscommissaris Karel De Gucht.

Het voorstel omvat de volgende hoofdelementen:

 • De SAP-preferenties op minder landen concentreren. Terwijl het genereuze productengamma en de preferentiemarges ongewijzigd blijven, zou een aantal landen niet langer in aanmerking komen, waaronder:

 • landen die volgens de internationaal aanvaarde indeling van de Wereldbank een hoog of een hoger-middeninkomen per hoofd van de bevolking hebben bereikt (zoals Koeweit, Rusland, Saudi-Arabië en Qatar);

 • landen met een preferentiële toegang tot de EU die op zijn minst even gunstig is als in het SAP-kader, bijvoorbeeld dankzij een vrijhandelsovereenkomst of een bijzondere autonome handelsregeling;

 • een aantal landen en gebieden overzee die een alternatieve markttoegangsregeling voor ontwikkelde markten hebben.

De definitieve lijst van begunstigde landen zal pas aan het eind van de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld op basis van de gegevens van de laatste drie jaar.

 • Door middel van handel sterkere impulsen geven tot naleving van fundamentele mensen- en arbeidsrechten, milieunormen en normen voor goed bestuur door gemakkelijker toegang te verlenen tot de SAP+‑regeling, die kwetsbare landen een aanvullende, meestal rechtenvrije preferentie biedt.

 • Het kwetsbaarheidscriterium is een van twee economische voorwaarden waaraan een land moet voldoen om voor SAP+ in aanmerking te komen. Volgens dit voorstel zal deze regeling worden uitgebreid, zodat er meer landen van kunnen profiteren. Wanneer zij aan SAP+ deelnemen, zullen zij fundamentele internationale normen moeten naleven. Landen zullen te allen tijde een SAP+-verzoek kunnen indienen in plaats van één keer om de anderhalf jaar.

 • Potentiële SAP+-begunstigden moeten zich verbinden tot doeltreffende en volledige samenwerking met internationale organisaties wat de naleving van internationale overeenkomsten betreft. Dit is het tweede criterium om een SAP+-verzoek te kunnen indienen. De bewijslast voor de tenuitvoerlegging van internationale overeenkomsten wordt nu bij de betrokken landen gelegd. Voor SAP+ zullen controles en toezicht worden verscherpt en voor een tijdelijke schorsing van het stelsel zullen strengere procedures gelden.

 • De handelsconcessies voor de minst ontwikkelde landen (MOL’s) versterken door middel van de EBA-regeling ("Everything but Arms"). Door het SAP voor minder landen te laten gelden, zal de concurrentiedruk worden verminderd en zullen de preferenties voor de MOL’s zinvoller worden. De EBA-regeling van de EU wordt nu al door geen enkel ander ontwikkeld land geëvenaard.

 • Meer voorspelbaarheid, transparantie en stabiliteit. Het stelsel krijgt geen einddatum, terwijl het momenteel om de drie jaar wordt herzien. Dit zal het voor EU-importeurs gemakkelijker en aantrekkelijker maken om bij SAP-begunstigde landen in te kopen. Ook zullen de procedures nog transparanter worden, met duidelijke, beter omschreven rechtsbeginselen en objectieve criteria.

De voorstellen zullen in de Raad en het Europees Parlement worden besproken en het is de bedoeling dat het hervormde SAP uiterlijk op 1 januari 2014 in werking treedt.

Achtergrond

Handel is voor vele landen een krachtige groeimotor en heeft honderden miljoenen mensen uit de armoede getild. De handelspolitiek van de EU is erop gericht aan dit proces bij te dragen. Sinds 1971 stellen EU-regelingen, zoals het SAP, ontwikkelingslanden in staat lagere invoertarieven te betalen voor hun uitvoer naar de EU of voor een gedeelte ervan.

In 2009 bedroeg de waarde van de invoer die SAP-preferenties genoot 60 miljard euro, wat 4% van de totale EU-invoer en 9,3% van de totale EU-invoer uit ontwikkelingslanden vertegenwoordigt. In het kader van de herziene regeling zal invoer waarvoor SAP-preferenties worden toegekend, naar schatting 37,7 miljard euro belopen.

Het huidige SAP omvat drie elementen:

 • de algemene SAP-regeling die voor 176 ontwikkelingslanden en -gebieden in gereduceerde invoertarieven voorziet;

 • de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+ genoemd). Deze regeling biedt aanvullende preferenties om kwetsbare landen te ondersteunen bij de ratificatie en tenuitvoerlegging van internationale overeenkomsten op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, duurzame ontwikkeling en goed economisch bestuur. De huidige SAP+-regeling omvat 15 begunstigden1;

 • de Everything But Arms-regeling die de 49 volgens de VN-indeling minst ontwikkelde landen vrij van rechten en contingenten volledige toegang tot de EU-markt biedt, behalve voor wapens.

Het SAP wordt in tienjarige cycli ten uitvoer gelegd om met veranderende handelspatronen rekening te kunnen houden. De huidige cyclus is in 2006 begonnen en loopt in 2015 af. Het stelsel wordt ten uitvoer gelegd door middel van opeenvolgende verordeningen die drie jaar gelden. Het huidige SAP is opgezet bij Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad, die op 1 januari 2009 in werking is getreden en op 31 december 2011 afloopt. In 2010 heeft de Commissie een voorstel ingediend om de bestaande SAP-verordening na 2011 te laten doorlopen en zo de continuïteit te waarborgen. Naar verwachting zal het huidige stelsel tot eind 2013 worden voortgezet.

Voor nadere informatie:

Informatienota: MEMO/11/284

Achtergrond voor het huidige SAP:

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/

1 :

Armenië, Azerbeidzjan, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Georgië, Guatemala, Honduras, Mongolië, Nicaragua, Panama, Paraguay en Peru.


Side Bar