Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

Bryssel den 10 maj 2011

Den digitala agendan: En EU-arbetsgrupp ska ge råd om hur man kan bygga ut e-hälsovården för att hjälpa patienter och hälsovårdssystem i Europa

Den 10 maj hölls ett första möte i den EU-arbetsgrupp för e-hälsovård som ska undersöka vilken roll informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan spela i hälsovården och samhällelig omsorg, och föreslå hur IKT kan driva på innovationer inom hälsovården som kan gynna patienter, vårdpersonal och hälsovårdssektorn. Mötet hölls i Budapest och leddes av Estlands president Toomas Hendrik Ilves. Denna rådgivande högnivågrupp, som sammanträdde i anslutning till den e-hälsovårdsvecka som ägde rum i Ungern, består av yrkesfolk från hälsovården, företrädare för patientorganisationer och för läkemedels- och IKT-branschen, juridiska experter och beslutsfattare. Redan i dag bidrar IKT-tillämpningar till att ge patienterna mer inflytande och lösa problem som EU:s hälsovårdssystem står inför (t.ex. den åldrande befolkningen, ökningen av kroniska sjukdomar, bristen på vårdpersonal och budgetbegränsningar) genom att bland annat möjliggöra fjärrdiagnoser och fjärrbehandling och säker tillgång till patientjournaler. Det finns emellertid fortfarande många outnyttjade möjligheter för att vidareutveckla e-hälsovården framöver, som att ge sjukvårdspersonalen möjlighet att ägna mer tid åt att ha kontakt med patienterna, göra det lättare för patienter och äldre att hjälpa sig själva och vara mer självständiga, eller utveckla nya, modellbaserade diagnostekniker. Främjandet av e-hälsovård är ett viktigt mål inom ramen för den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

E-hälsovården har en enorm potential för att tillhandahålla bättre och mer hållbar vård för alla i Europa. Jag förväntar mig av arbetsgruppen för e-hälsovård att den på ett kreativt sätt ska ta ställning till de konsekvenser och möjligheter som det digitala området kan medföra för hur vi tar emot och tillhandahåller hälsovård och hanterar vår hälsa under de kommande åren” sa Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan

Jag är övertygad om att e-hälsovårdsverktyg kommer att kunna bidra till bättre vård för många fler, på ett mer hållbart och effektivt sätt. Det finns ett tydligt behov i EU att utnyttja e-hälsovårdens möjligheter för att få fram konkreta lösningar för patienterna: Exempel på de enorma fördelar som IKT kan medföra inom hälsovården är innovativa instrument för hantering av kroniska sjukdomar och utnyttjandet av distanssjukvård för att lindra följderna av bristen på vårdpersonal. Det är ytterst viktigt att vårt initiativ att ge patienterna rätt att söka sjuk- och hälsovård över gränserna kompletteras med interoperativa IKT-system och medicinska apparater. IKT är också ett viktigt verktyg i vår strävan att uppnå hållbarhet och utjämna orättvisor i hälsovården” sa John Dalli, ledamot i Europeiska kommissionen med ansvar för hälsa och konsumentskydd.

Av en nyligen genomförd enkät om e-hälsovård framgår det att sjukhusen ännu inte utnyttjar IKT fullt ut. Många sjukhus har bredband, men bara 4 % ger sina patienter tillgång till medicinska uppgifter online (MEMO/11/282).

Arbetsgruppen för e-hälsovård kommer att bistå kommissionen med råd om hur man kan utnyttja e-hälsovårdens potential för säkrare, bättre och effektivare hälsovård i EU, bland annat i fråga om diagnostik, förebyggande och behandling. Gruppen ska också noga undersöka hur man kan uppnå interoperabilitet mellan e-hälsotjänster och e-hälsoteknik runt om i EU.

Slutligen ska den granska sambanden mellan e-hälsovård, distansmedicin och samhällspolitiska initiativ.

Arbetsgruppen ska beakta aktuella politiska utvecklingar på EU-nivå, som den digitala agendan för Europa, det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande och det nyligen antagna direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, men den ska framför allt fokusera på framtiden och på vilka fördelar för hälsovårdssystemen och samhället som helhet som kan uppnås genom innovation.

Bakgrund

Kommissionen har investerat i e-hälsovårdsforskning i över 20 år. Sedan 2004, när den första åtgärdsplanen för e-hälsovård lades fram, har man också utarbetat riktade strategiska initiativ med syfte att bidra till att e-hälsovårdsteknik får största möjliga spridning inom EU.

Under 2010 antogs flaggskeppsinitiativen den digitala agendan för Europa och Innovationsunionen (se IP/10/1288 och MEMO/10/473) som del av EU:s Europa 2020-strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Båda flaggskeppsinitiativ ger stort utrymme åt e-hälsovården: i den digitala agendan för Europa ingår ett antal riktade e-hälsovårdsinsatser och e-hälsomålsättningar som del i en större strategi för hållbar hälsovård och IKT-baserat stöd till ett värdigt och självständigt liv. I strategin för Innovationsunionen ingår konceptet för ett europeiskt pilotinnovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande, som ska inrättas under 2011.

Europeiska kommissionen har lanserat ett offentligt samråd om e-hälsovård (se IP/11/461). De svar som kommer in kommer att beaktas när man utarbetar handlingsplanen för e-hälsovård 2012-2020. Denna plan ska läggas fram av kommissionen före 2011 års utgång. Samrådsförfarandet ska också bidra till att formulera framtida forskningsinsatser för bättre diagnos samt tidig upptäckt och hantering av sjukdomar, bland annat med hjälp av individuell rådgivning till patienter och modell- och simulationsteknik.

Den 2 maj inrättade kommissionen en styrgrupp för innovation om aktivt och hälsosamt åldrande (IP/11/519). Styrgruppens, som leds av EU, kommer att diskutera hur de äldres hälsa och livskvalitet kan förbättras, hur hälsovårdssystemen kan göras mer hållbara och hur man kan skapa ny tillväxt och nya marknadschanser för EU.

Offentligt samråd handlingsplanen för e-hälsa 2012-2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar