Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

Brusel, 10. mája 2011

Digitálna agenda: Pracovná skupina EÚ podá elektronickému zdravotníctvu pomocnú ruku s cieľom pomôcť pacientom i systémom zdravotníctva v Európe

V Budapešti sa 10. mája pod vedením estónskeho prezidenta Toomasa Hendrika Ilvesa po prvýkrát zišla pracovná skupina EÚ pre oblasť elektronického zdravotníctva (eZdravotníctva), ktorej cieľom je posúdiť úlohu informačných a komunikačných technológií (IKT) v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti a navrhnúť spôsoby, akými sa pomocou IKT urýchli inovácia v zdravotníctve v prospech pacientov, zdravotníkov a samotného odvetvia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Táto poradná skupina na vysokej úrovni, ktorá sa zišla v prvý deň „týždňa eZdravotníctva“ (eHealth week) v Maďarsku, je zložená z profesionálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zo zástupcov pacientov, z predstaviteľov zdravotníckeho a farmaceutického odvetvia a odvetvia IKT, ako aj z právnych expertov a tvorcov politiky. Aplikácie informačných a komunikačných technológií už v súčasnosti pomáhajú posilňovať postavenie pacientov a riešiť problémy, s ktorými sú konfrontované systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ, ako napr. starnúce obyvateľstvo, nárast počtu chronických ochorení, nedostatok odborného zdravotného personálu a obmedzené rozpočty, a to napr. tak, že umožňujú stanoviť diagnózu a liečbu na diaľku a bezpečne spoločne využívať zdravotné záznamy pacientov. Do budúcnosti však v oblasti eZdravotníctva existuje značný potenciál na ďalší výrazný rozvoj: môže sa tak napr. zdravotníckym pracovníkom umožniť, aby venovali viac času pacientom; môže sa zlepšiť miera pomoci pacientov samým sebe a nezávislosť pacientov a osôb vo vyššom veku; a konečne sa môžu vyvinúť nové modelovacie diagnostické techniky. Podpora eZdravotníctva je jedným z hlavných cieľov Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Potenciál eZdravotníctva v poskytovaní lepšej a udržateľnejšej starostlivosti pre každého Európana je obrovský. Očakávam, že pracovná skupina pre eZdravotníctvo dôkladne rozanalyzuje možné následky a príležitosti digitálnej oblasti s ohľadom na prijímanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ovplyvňovanie svojho zdravia v blízkej budúcnosti.“

Európsky komisár zodpovedný za zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa John Dalli uviedol: „Verím, že nástroje eZdravotníctva môžu pomôcť poskytovať lepšiu starostlivosť viacerým ľuďom a udržateľnejším a efektívnejším spôsobom. V Európe existuje jasná potreba využívať potenciál eZdravotníctva na to, aby sa pacientom poskytli konkrétne riešenia: inovačné nástroje na liečbu chronických ochorení a využívanie telemedicíny na zmiernenie vplyvu nedostatku pracovníkov v zdravotníctve patria medzi príklady toho, akú nesmiernu pridanú hodnotu majú v zdravotníctve informačné a komunikačné technológie. Je nevyhnutné, aby našu iniciatívu dať pacientom právo využívať zdravotnícke služby cezhranične dopĺňali interoperabilné systémy IKT a zdravotnícke prístroje. IKT sú zároveň aj dôležitým nástrojom, ktorý nám pomôže v našej snahe dosiahnuť udržateľnosť a odstrániť nerovnosti v zdravotnej starostlivosti“.

Z nedávneho prieskumu v oblasti eZdravotníctva vyplýva, že nemocnice zatiaľ nevyužívajú plný potenciál IKT. Aj keď väčšina nemocníc je na internet pripojená širokopásmovým pripojením, iba 4 % z nich umožňuje pacientom online prístup k ich zdravotným záznamom (MEMO/11/282).

Pracovná skupina pre eZdravotníctvo poskytne Komisii poradenstvo o tom, ako využiť potenciál eZdravotníctva na dosiahnutie bezpečnejšej, lepšej a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe, okrem iného v diagnostike, prevencii a liečbe. Pozorne rozanalyzuje spôsob dosiahnutia interoperability služieb a technológií eZdravotníctva v celej EÚ.

Zároveň preskúma vzťahy medzi iniciatívami eZdravotníctva, telemedicíny a sociálnej politiky.

Pracovná skupina pritom zohľadní súčasný politický vývoj na úrovni EÚ vrátane Digitálnej agendy pre Európu, Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie, ako aj nedávno prijatej smernice o právach pacientov v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, no hlavné zameranie bude na budúcnosť a na to, ako môžu inovácie pomôcť systémom zdravotnej starostlivosti a spoločnosti všeobecne.

Kontext

Komisia investuje do výskumu v oblasti eZdravotníctva už vyše 20 rokov. Od roku 2004, keď bol spustený prvý akčný plán eZdravotníctva, pracuje aj na cielených politických iniciatívach, ktoré sú zamerané na podporu rozsiahleho nasadenia technológií eZdravotníctva v celej EÚ.

V roku 2010 boli spustené hlavné iniciatívy Digitálna agenda pre Európu a Inovácia v Únii (pozri IP/10/1288 a MEMO/10/473) ako súčasť inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v rámci stratégie EÚ Európa 2020. V obidvoch hlavných iniciatívach zohráva eZdravotníctvo dôležitú úlohu: Digitálna agenda pre Európu zahŕňa niekoľko cielených opatrení a cieľov eZdravotníctva v rámci rozsiahlejšej stratégie so zameraním na udržateľné zdravotníctvo a podporu dôstojného a nezávislého života prostredníctvom IKT. Stratégia Inovácia v Únii zavádza koncepciu pilotného projektu Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie, ktorý sa začína realizovať v roku 2011.

O eZdravotníctve práve prebieha verejná konzultácia Európskej komisie (pozri IP/11/461). Odpovede získané v rámci konzultácie budú použité na prípravu akčného plánu eZdravotníctva na roky 2012 – 2020, ktorý má Komisia predložiť do konca roka 2011. Tento proces takisto prispeje k vymedzeniu budúcich aktivít vo výskume, ktorého cieľom bude lepšia diagnostika, včasné odhaľovanie a riadenie priebehu ochorení najmä pomocou individuálneho usmerňovania pacientov, modelovania a simulácie priebehu ochorení.

Komisia 2. mája iniciovala zriadenie riadiaceho výboru pre inováciu v oblasti aktívneho a zdravého starnutia (IP/11/519). Tento Európskou úniou vedený riadiaci výbor bude diskutovať o tom, ako zlepšiť zdravie a kvalitu života starších ľudí, ako zvýšiť udržateľnosť zdravotných systémov a ako vytvoriť nové trhové príležitosti pre rast v Európe.

Verejná konzultácia k akčnému plánu eZdravotníctva (APeZ) na roky 2012 – 2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroes na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar