Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

Bruksela, dnia 10 maja 2011 r.

Europejska agenda cyfrowa: Grupa zadaniowa UE doradzi, jak propagować e-zdrowie, aby pomóc pacjentom i systemom opieki zdrowotnej w Europie

Grupa zadaniowa UE ds. e-zdrowia, powołana w celu oceny roli, jaką pełnią technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w sektorze opieki zdrowotnej i opieki społecznej oraz zaproponowania sposobów na przyśpieszenie wprowadzania innowacji w opiece zdrowotnej z wykorzystaniem TIK z korzyścią dla pacjentów, świadczeniodawców i sektora opieki zdrowotnej, spotkała się po raz pierwszy w dniu 10 maja w Budapeszcie pod przewodnictwem prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa. Ta grupa doradcza wysokiego szczebla, która zebrała się przy okazji Tygodnia e-zdrowia na Węgrzech, skupia pracowników służby zdrowia, przedstawicieli pacjentów oraz branży medycznej, farmaceutycznej oraz sektora TIK, ekspertów z dziedziny prawa i decydentów. Zastosowania TIK już teraz pomagają zwiększać samodzielność pacjentów i rozwiązywać problemy, przed którymi stoją unijne systemy opieki zdrowotnej, takie jak starzejące się społeczeństwo, wzrost liczby chorób przewlekłych, niedobór pracowników służby zdrowia oraz ograniczenia budżetowe poprzez np. umożliwianie zdalnej diagnozy i zdalnego leczenia oraz bezpieczną wymianę danych pacjentów. Istnieją jednak duże możliwości dalszego rozwoju rozwiązań w zakresie e-zdrowia w przyszłości. Rozwiązania te pozwolą pracownikom służby zdrowia przeznaczać więcej czasu na bezpośredni kontakt z pacjentem, przyczynią się do większej samopomocy i podnoszenia niezależności pacjentów i osób starszych, a także umożliwią opracowywanie nowych technik diagnostycznych opartych na modelowaniu. Propagowanie e-zdrowia stanowi jeden z głównych celów Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: „Usługi e-zdrowia posiadają ogromny potencjał w zakresie zapewnienia każdemu Europejczykowi lepszej i stabilnej opieki zdrowotnej. Oczekuję, że grupa zadaniowa ds. e-zdrowia przeprowadzi twórczą analizę ewentualnych konsekwencji i szans, jakie rodzi obszar technologii cyfrowych w zakresie sposobów uzyskiwania i świadczenia opieki zdrowotnej oraz dbania o nasze zdrowie w nadchodzących latach.”

John Dalli, komisarz UE odpowiedzialny za politykę w zakresie ochrony zdrowia i konsumentów, stwierdził: „Jestem przekonany, że narzędzia z dziedziny e-zdrowia mogą pomóc w świadczeniu lepszej opieki większej grupie osób w bardziej zrównoważony i wydajny sposób. W Europie istnieje wyraźna potrzeba wykorzystania potencjału e-zdrowia w zakresie zapewniania pacjentom konkretnych rozwiązań: innowacyjne narzędzia do zarządzania chorobami przewlekłymi oraz wykorzystanie telemedycyny w celu łagodzenia skutków niedoboru pracowników służby zdrowia stanowią przykłady dużej wartości dodanej TIK w sektorze ochrony zdrowia. Konieczne jest, aby współdziałające systemy TIK i wyroby medyczne stanowiły dopełnienie naszej inicjatywy mającej na celu zapewnienie pacjentom prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej. Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią również istotne narzędzie służące pomocą w naszych wysiłkach na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju opieki zdrowotnej oraz wyeliminowania nierówności pod względem dostępu do tej opieki.”

Wyniki niedawnego badania na temat e-zdrowia wskazują, że szpitale nie wykorzystują jeszcze pełnego potencjału TIK. Chociaż większość szpitali posiada szerokopasmowe łącza internetowe, zaledwie 4 % z nich zapewnia pacjentom dostęp do swoim danych medycznych w trybie online (MEMO/11/282).

Grupa zadaniowa ds. e-zdrowia będzie doradzać Komisji w kwestii tego, jak wyzwolić potencjał sektora e-zdrowia w celu zapewnienia bezpieczniejszej, lepszej i wydajniejszej opieki zdrowotnej w Europie m.in. w odniesieniu do diagnostyki, profilaktyki i leczenia. Grupa ta dokładnie przeanalizuje sposoby osiągnięcia interoperacyjności usług i technologii w zakresie e-zdrowia w całej UE.

Zbada ona również relacje między e-zdrowiem, telemedycyną a polityką i inicjatywami społecznymi.

Grupa zadaniowa w swoich pracach uwzględni obecne kierunki polityki na szczeblu UE, w tym Europejską agendę cyfrową, europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu oraz niedawno przyjętą dyrektywę w sprawie praw pacjentów w zakresie transgranicznej opieki, przy czym jednak głównym przedmiotem jej zainteresowania będzie przyszłość oraz to, w jaki sposób innowacje mogą przynieść korzyści systemom opieki zdrowotnej i ogółowi społeczeństwa.

Kontekst

Komisja już od ponad 20 lat inwestuje w badania nad rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia. Od czasu uruchomienia pierwszego planu działania w obszarze e-zdrowia w 2004 r. Komisja przygotowuje również ukierunkowane inicjatywy polityczne, które służą wspieraniu powszechnego wprowadzenia w całej Unii technologii w zakresie e-zdrowia.

W 2010 r. zainaugurowano inicjatywy przewodnie Europejska agenda cyfrowa oraz Unia innowacji (zob. IP/10/1288 i MEMO/10/473) stanowiące element unijnej strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. W obu tych inicjatywach istotną rolę przypisano e-zdrowiu: Europejska agenda cyfrowa obejmuje szereg ukierunkowanych działań i celów w obszarze e-zdrowia, które stanowią część szerszej strategii na rzecz stabilnego finansowo systemu opieki zdrowotnej oraz opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych wsparcia dla godnego i niezależnego życia. W strategii na rzecz Unii innowacji wprowadzono pilotażowe Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, które zostanie wdrożone w 2011 r.

W międzyczasie trwają zorganizowane przez Komisję Europejską konsultacje społeczne w sprawie e-zdrowia (zob. IP/11/461). Odpowiedzi otrzymane w ramach konsultacji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020, który Komisja ma przedstawić do końca 2011 r. Proces ten przyczyni się również do określenia przyszłych działań badawczo-naukowych dążących do opracowania lepszych sposobów diagnozy, wczesnego wykrywania i postępowania w stanach chorobowych, w szczególności przy wykorzystaniu zindywidualizowanych wytycznych dla pacjentów oraz modelowania i technik symulacyjnych.

W dniu 2 maja Komisja zainicjowała prace grupy sterującej ds. innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (IP/11/519). Ta grupa sterująca pod kierownictwem UE będzie dyskutować nad sposobami poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób starszych, zwiększenia stabilności systemów opieki zdrowotnej i tworzenia nowych możliwości wzrostu i szans na rynku w Europie.

Konsultacje społeczne na temat planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar