Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

Bryssel 10. toukokuuta 2011

Digitaalistrategia: EU:n neuvonantajaryhmä pohtii tapoja edistää sähköistä terveydenhuoltoa Euroopassa

Sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevä EU:n neuvonantajaryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 10. toukokuuta Budapestissa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves, ja sen tehtävänä on arvioida tieto- ja viestintätekniikan roolia sosiaali- ja terveysalalla sekä ehdottaa tapoja, joilla tieto- ja viestintätekniikka voi nopeuttaa terveydenhuollon innovointia potilaiden, hoitohenkilökunnan ja koko terveydenhuoltosektorin hyödyksi. Tämä korkean tason työryhmä, joka kokoontui eHealth-teemaviikon tiimoilta Unkarissa, koostuu terveydenhuoltoalan ammattilaisista, potilasjärjestöjen, terveysalan yritysten, lääketeollisuuden ja tieto- ja viestintäteknologiateollisuuden edustajista, oikeudellisista asiantuntijoista ja poliittisista päättäjistä. Tieto- ja viestintätekniikka antaa jo nykyisin potilaille uusia mahdollisuuksia ja auttaa vastaamaan EU:n terveydenhuoltojärjestelmien kohtaamiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen, kroonisten sairauksien lisääntymiseen, terveydenhuollon työvoimapulaan ja budjettirajoitteisiin mahdollistamalla etädiagnoosit ja ‑hoidot sekä tietoturvallisen potilastietojen vaihdon. Sähköistä terveydenhuoltoa voidaan kuitenkin kehittää edelleen paljon pidemmälle: hoitohenkilökunta voi omistaa suuremman osan ajastaan potilaille, potilaiden ja vanhusten omahoitomahdollisuudet ja valmiudet itsenäiseen elämään lisääntyvät ja käyttöön voidaan saada uusia mallinnuspohjaisia diagnosointitekniikoita. Sähköisen terveydenhuollon edistäminen on tärkeä osa Euroopan digitaalistrategiaa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Sähköinen terveydenhuolto tarjoaa valtavia mahdollisuuksia tarjota parempia ja kestävämpiä terveydenhuoltopalveluja eurooppalaisille”, sanoo digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Odotan neuvonantajaryhmän pohtivan luovasti digitaaliaikakauden vaikutuksia ja mahdollisuuksia sen suhteen, miten me tulevina vuosina käytämme ja tuotamme terveydenhuoltopalveluja ja hoidamme terveyttämme."

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli uskoo, että ”sähköisen terveydenhuollon sovellusten avulla voidaan tarjota parempaa hoitoa yhä useammille entistä kestävämmin ja tehokkaammin. Euroopassa on selvästi tarvetta hyödyntää sähköisen terveydenhuollon mahdollisuudet tuottaa potilaita hyödyttäviä käytännön ratkaisuja. Esimerkkejä terveysalan tieto- ja viestintätekniikan välittömästä lisäarvosta ovat muun muassa innovatiiviset välineet kroonisten sairauksien hallintaan sekä etälääketieteen sovellukset, joilla lievennetään terveysalan henkilöstöpulan vaikutuksia. On äärimmäisen tärkeää, että pyrkimyksiämme parantaa potilaiden mahdollisuuksia käyttää terveyspalveluja myös maiden rajojen yli täydennetään yhteentoimivilla tieto- ja viestintäjärjestelmillä ja lääketieteellisillä laitteistoilla. Tieto- ja viestintätekniikka on tärkeä apuväline myös kun pyrimme kestävään ja nykyistä tasa-arvoisempaan terveydenhuoltoon".

Hiljattain laaditusta selvityksestä käy ilmi, että sairaalat eivät vielä hyödynnä kaikkia tieto- ja viestintätekniikan suomia mahdollisuuksia. Vaikka useimmilla sairaaloilla on laajakaistayhteys, vain 4 prosenttia niistä tarjoaa potilailleen mahdollisuutta tutustua potilastietoihinsa verkon kautta (MEMO/11/282).

Sähköisen terveydenhuollon neuvonantajaryhmä antaa komissiolle neuvoja siitä, miten saataisiin hyödynnettyä sähköisen terveydenhuollon mahdollisuudet tehdä terveydenhuollosta Euroopassa turvallisempaa, parempaa ja tehokkaampaa muun muassa diagnostiikan, ennaltaehkäisyn ja hoidon osalta. Ryhmä pyrkii perusteellisesti selvittämään tapoja saavuttaa sähköisen terveydenhuollon palvelujen ja teknologioiden yhteentoimivuus koko EU:ssa.

Se kartoittaa myös sähköisen terveydenhuollon, etälääketieteen ja sosiaalipolitiikan alan eri aloitteiden välisiä yhteyksiä.

Ryhmä ottaa työssään huomioon EU-tason nykyisen poliittisen kehitystilanteen, kuten Euroopan digitaalistrategian, aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden ja hiljattain annetun direktiivin potilaiden oikeuksista rajat ylittävissä terveydenhuoltopalveluissa. Ryhmän painopiste on kuitenkin tulevaisuudessa ja siinä, miten innovaatioista voi olla hyötyä terveydenhuoltojärjestelmille ja ylipäätään yhteiskunnalle.

Taustaa

Komissio on rahoittanut sähköisen terveydenhuollon tutkimusta jo yli 20 vuoden ajan. Vuodesta 2004, jolloin käynnistettiin ensimmäinen sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma, se on laatinut myös kohdennettuja poliittisia aloitteita, joilla on pyritty edistämään sähköisen terveydenhuollon teknologioiden laajaa käyttöönottoa EU:ssa.

Vuonna 2010 käynnistettiin lippulaivahankkeet Euroopan digitaalistrategia ja Innovaatiounioni (ks. IP/10/1288 ja MEMO/10/473). Hankkeet ovat osa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävää EU:n Eurooppa 2020 -strategiaa. Molemmissa on annettu sähköiselle terveydenhuollolle tärkeä rooli: Euroopan digitaalistrategia sisältää joukon kohdennettuja sähköisen terveydenhuollon toimenpiteitä ja tavoitteita, ja se on osa laajempaa strategiaa kohti kestävää terveydenhuoltoa ja ihmisarvoisen ja riippumattoman elämän tukemista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Innovaatiounionissa noudatetussa strategiassa esitellään ensimmäistä kertaa uudenlainen aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus, jota ollaan luomassa vuoden 2011 aikana.

Sähköisestä terveydenhuollosta on meneillään myös Euroopan komission käynnistämä julkinen kuuleminen (ks. IP/11/461). Kuulemisen tuloksia hyödynnetään valmisteltaessa sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmaa vuosille 2012–2020. Komission on määrä esitellä toimintasuunnitelma vuoden 2011 loppuun mennessä. Kuuleminen auttaa myös määrittelemään tulevaa tutkimustoimintaa, jossa pyritään kehittämään diagnosointia ja sairauksien varhaista huomaamista ja hallintaa erityisesti hyödyntämällä potilaiden personoitua opastusta ja erilaisia mallinnus- ja simulointitekniikoita.

Toukokuun 2. päivänä komissio perusti aktiivisena ja terveenä ikääntymistä käsittelevän ohjausryhmän (IP/11/519). EU-vetoisessa ohjausryhmässä keskustellaan tavoista parantaa ikääntyneiden terveydentilaa ja elämänlaatua, edistää terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja luoda Eurooppaa uutta kasvua ja uusia markkinamahdollisuuksia.

Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmaa 2012–2020 (eHealth Action Plan, eHAP) koskeva julkinen kuuleminen:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar