Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

Brüssel, 10. mai 2011

Digitaalarengu tegevuskava: Euroopa Liidu rakkerühm annab soovitusi, kuidas aidata haigeid ja tõhustada tervishoidu e-tervishoiu edendamisega

Budapestis tuli 10. mail esimest korda kokku ELi e-tervishoiu rakkerühm. Kohtumist juhtis Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja selle eesmärk oli hinnata info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) osa tervishoius ja sotsiaalhoolekandes ning näidata, kuidas kiirendada IKT abil innovatsiooni tervishoius, et sellest võidaksid haiged, meditsiinipersonal ja kogu tervishoiusektor. Kohtumine toimus Ungari e-tervishoiu nädala raames. Kõrgetasemelisse nõuanderühma kuuluvad tervishoiutöötajad, haigete, ravimifirmade ja IKT-sektori esindajad, juristid ja poliitikud. IKT-rakendused aitavad juba praegu avardada haigete võimalusi ja lahendada ELi tervishoiuprobleeme, mis on seotud rahvastiku vananemise, krooniliste haiguste leviku laienemise, arstide puuduse ja eelarvepiirangutega; näiteks võimaldavad need haiguste kaugdiagnoosimist ja ravi ning patsiendiandmete turvalist edastamist. Tulevikus on e-tervishoiu arendamiseks aga veel palju võimalusi: need lubavad arstil pühendada igale haigele rohkem aega, lasevad haigel end ise aidata, millega suureneb haigete ja vanurite sõltumatus, samuti aitavad need välja arendada uusi modelleerimisel põhinevaid diagnoosimeetodeid. Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhieesmärke ongi e-tervishoiu arendamine (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Digitaalarengu tegevuskava eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „e-tervishoiu võimalused igale eurooplasele parema ja säästlikuma arstiabi tagamiseks on tohutud. Ma loodan, et e-tervishoiu rakkerühm mõtleb loovalt läbi kõik võimalused ja tagajärjed, mida digitaliseerimine võib tulevikus anda ja kaasa tuua arstiabi saamise ja andmise jaoks, samuti tervishoiu juhtimise jaoks.”

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Ma usun, et e-tervishoiu vahendid võimaldavad anda paremat arstiabi suuremale hulgale inimestele säästlikumal ja tõhusamal viisil. Euroopal on kindlasti vaja kasutada e-tervishoiu võimalusi, et pakkuda haigele konkreetseid lahendusi; uudsed vahendid krooniliste haiguste vaoshoidmiseks ja telemeditsiin arstide vähesuse leevendamiseks on head näited, kui palju võib IKT anda tervishoius lisandväärtust. Meie algatusi patsientidele piiriülese tervishoiu tagamiseks on kindlasti vaja täiendada koostoimivate IKT-süsteemide ja ravivahenditega. IKT on ka tähtis vahend, mis aitab meil saavutada säästlikkust ja vähendada arstiabi kättesaadavuses esinevat ebavõrdsust.”

Hiljutine e-tervishoiu alane ülevaade näitas, et haiglates ei kasutata IKT võimalusi veel täies ulatuses. Kuigi enamikul haiglatest on olemas lairibaühendus, võimaldab kõigest 4% haiglatest patsiendile Interneti-juurdepääsu tema meditsiinilistele andmetele (MEMO/11/282).

e-tervishoiu rakkerühm hakkab andma komisjonile soovitusi, kuidas täielikumalt kasutada kõiki võimalusi, mida e-tervishoid pakub ohutuma, parema ja tõhusama arstiabi tagamiseks Euroopas diagnostika, ennetuse, ravi jm meditsiini valdkondades. Rühm uurib hoolikalt, kuidas saavutada e-tervishoiu teenuste ja tehnoloogia koostoimivust kogu Euroopa Liidus.

Samuti uurib rühm seoseid e-tervishoiu, telemeditsiini ja sotsiaalpoliitika algatuste vahel.

Rakkerühm võtab arvesse ELi taseme praegusi poliitikasuundi, nagu digitaalarengu tegevuskava, täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus ja hiljuti vastuvõetud direktiiv, milles käsitletakse patsiendi õigust piiriülesele ravile, kuid rakkerühma tegevuse põhisiht on tulevikul ja innovatsiooni kasutamisel tervishoiu ja kogu ühiskonna hüvanguks.

Taustteave

Euroopa Komisjon on e-tervishoidu käsitlevatesse uuringutesse investeerinud üle 20 aasta. Alates 2004. aastast, kui käivitus esimene e-tervishoiu tegevuskava, on komisjon töötanud ka poliitiliste sihtalgatustega, mille eesmärk on e-tervishoiu tehnoloogia laialdase rakendamise toetamine kogu ELis.

2010. aastal käivitati juhtalgatused Euroopa digitaalarengu tegevuskava (Digital Agenda for Europe) ja „Innovaatiline liit” (Innovation Union) (vt IP/10/1288 ja MEMO/10/473), mis on osa tööhõivet ja majanduskasvu käsitlevast Euroopa 2020. aasta strateegiast. Mõlemas algatuses on e-tervishoiule antud suur osa: Euroopa digitaalarengu tegevuskavas on ette nähtud rida konkreetseid e-tervishoiu meetmeid ja eesmärke, mis on osa laiemast strateegiast, et jõuda jätkusuutliku tervishoiusüsteemini ning tagada IKT abil võimalused elada väärikalt ja sõltumatult; innovaatilise liidu strateegias on esitatud aktiivsena ja tervena vananemist käsitleva Euroopa innovatsioonialase partnerluse katseprojekti põhimõtted ning projekt peaks lõplikult kuju võtma 2011. aasta jooksul.

Euroopa Komisjon jätkab e-tervishoiualast avalikku arutelu (vt IP/11/461). Arutelul esitatud arvamusi võetakse arvesse, et valmistada ette e-tervishoiu 2012.–2020. aasta tegevuskava, mille komisjon peaks esitama enne 2011. aasta lõppu. See protsess aitab ka määratleda tulevasi teadustööteemasid, mille sihiks on haiguste parem diagnoosimine, varajane avastamine ja ravi, eriti seoses konkreetsele patsiendile ravijuhendite andmise ja modelleerimismeetoditega.

Komisjon moodustas 2. mail täisväärtusliku eluperioodi pikendamisega seotud innovatsiooni juhtrühma (IP/11/519). ELi taseme juhtrühmas arutatakse vanemate inimeste tervishoiu ja elukvaliteedi parandamist, tervishoiu muutmist säästlikumaks ning uute kasvu- ja turuvõimaluste loomist Euroopas.

e-tervishoiu 2012.–2020. aasta tegevuskava avalik arutelu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar