Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

Brussels, 10 May 2011

Den digitale dagsorden: EU-taskforce skal rådgive om e-sundhed til gavn for patienter og sundheds­systemer i Europa

EU har nedsat en taskforce om e-sundhed. Den skal vurdere, hvilken rolle in­formations- og kommunikationsteknologien (ikt) kan spille i sundhedsvæse­net og socialforsorgen og stille forslag til, hvordan ikt kan sætte mere fart i innovationen inden for sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, sundheds­personalet og sundhedssektoren. Den 10. maj holdt taskforcen sit første møde i Budapest under ledelse af Estlands præsident Toomas Hendrik Ilves i forbindelse med e-sundhedsugen i Ungarn. Denne rådgivende gruppe på højt niveau omfatter repræsentanter for de beskæftigede i sundhedssek­toren, patienterne, lægeudstyrsindustrien, medicinalindustrien og ikt-industrien samt juridiske eksperter og politiske beslutningstagere. Allerede nu hjælper ikt-udstyr med til at give patienter magt over deres egen situation og til at finde løsninger på udfordringer, som sundhedssystemerne i EU står over for: stigende gennemsnitsalder i befolkningen, flere kroniske sygdomme, man­gel på medarbejdere i sundhedssektoren og stramme sundhedsbudgetter. Ikt-udstyret gør det for eksempel muligt at stille diagnoser på afstand, at arbejde med patientjournaler på afstand og at udveksle patientoplysninger uden at kompromittere sikkerheden. Men udnyttelsen af it i sundhedsvæsenet rum­mer langt større muligheder i fremtiden: medarbejderne i sundhedssek­toren kan få mere tid sammen med patienterne, patienterne og de ældre kan blive mere selvhjulpne og uafhængige, og der kan udvikles nye modelba­se­rede diagnoseteknikker. Fremme af e-sundhed er et af de centrale mål i den digitale dagsorden for Europa (IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, kommissær for den digitale dagsorden og næstformand i Europa-Kommissionen, siger: "E-sundhed rummer enorme muligheder for at give hver enkelt europæer en bedre og mere bæredygtig forsorg. Jeg forventer, at Taskforcen for E-sundhed vil gøre en kreativ indsats for at gennemtænke de kommende års udvikling på det digitale område, og hvad den kan betyde for, hvordan vi modtager og leverer sundhedsydelser, og hvordan vi tager vare på vores eget helbred.

John Dalli, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, siger: "Jeg tror, e-sundhed kan medvirke til at give flere mennesker bedre sundhedsydelser på en mere bære­dygtig og effektiv måde. Der er i EU et klart behov for at udnytte mulighederne i e-sundhed til at skaffe patienterne konkrete løsninger: Nye redskaber til at håndtere kroniske sygdomme og brug af telemedicin til at mildne virkningerne af knapheden på personale i sundhedssektoren er eksempler på den meget store værdi som ikt kan få for sundhedsvæsenet. Det er vigtigt, at ikt-systemerne og lægeudstyret bringes til at fungere sammen som supplement til vores initiativ til at give patienterne ret til grænseoverskridende sundhedsydelser. Endelig er ikt et vigtigt redskab i vores bestræbelser på at opnå bæredygtighed og lighed i sundhedssystemet."

En nylig undersøgelse af e-sundhed har vist, at sygehusene stadig ikke udnytter alle mulighederne i ikt. Selvom de har bredbåndsforbindelser, giver kun 4 % af dem patienterne onlineadgang til deres medicinske data (MEMO/11/282).

Taskforcen om E-sundhed skal rådgive Kommissionen om, hvordan de muligheder, e-sundhed rummer for sikrere, bedre og mere effektive sundhedsydelser i Europa, kan komme til udfoldelse, bl.a. hvad angår diagnosticering, forebyggelse og behand­ling. Den vil undersøge grundigt, hvordan e-sundhedstjenester og teknologier kan gøres forenelige på tværs af grænserne i EU.

Derudover vil den undersøge forbindelserne mellem initiativerne inden for e-sund­hed, telemedicin og socialpolitik.

Taskforcen vil tage hensyn til den igangværende politikudvikling på EU-plan, herun­der den digitale dagsorden, innovationspart­nerskabet in­den for aktiv og sund aldring og det nylig vedtagne direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseover­skridende sundhedsydelser. Men den vil primært beskæftige sig med fremtiden og med, hvordan innovation kan gavne sundheds­væsenet og samfundet som helhed.

Baggrund

Kommissionen har investeret i forskning i e-sundhed i over 20 år. Siden den første handlingsplan blev sat i værk i 2004, har den også tilrettelagt mål­rettede politiske initiativer for at fremme udbredt anvendelse af teknologier for e-sundhed i hele EU.

I 2010 søsattes flagskibsinitiativerne europæisk digital dagsorden og Innovation i EU (se IP/10/1288 og MEMO/10/473) som led i EU's Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I begge disse initiativer spiller e-sundhed en frem­trædende rolle: Den digitale dagsorden indeholder en række målrettede tiltag for e-sundhed som led i en bredere strategi for bæredygtige sundhedsydelser og ikt-baseret støtte til en værdig og uafhængig tilværelse. Strategien Innovation i EU lancerer konceptet for et europæisk pilotprojekt om aktiv og sund aldring, som skal iværksættes i 2011.

Europa-Kommissionen gennemfører for tiden en offentlig høring om e-sundhed (se IP/11/461). Høringssvarene vil indgå i forberedelserne til den handlingsplan om e-sundhed 2012-2020, som Kommissionen skal fremlægge inden udgangen af 2011. De vil også indgå i tilrettelæggelsen af fremtidige forskningsaktiviteter med sigte på bedre diagnoser, tidlig opdagelse og håndtering af sygdomme, især ved udnyttelse af per­sonlig vejledning af patienter og af modellerings- og simuleringsmetoder.

Den 2. maj nedsatte Kommissionen en innovationstyringsgruppe for aktiv og sund aldring (IP/11/519). Den skal under EU-ledelse drøfte, hvordan man kan forbedre sundheden og livskvaliteten for ældre mennesker, gøre sundhedssystemerne mere bæredygtige og skabe nye arbejdspladser og markedsmuligheder for Europa.

Offentlig høring om handlingsplanen for e-sundhed 2012-2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Webstedet for den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar