Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

V Bruselu dne května 10. května 2011

Digitální agenda: Pracovní skupina EU radí, jak podporovat elektronické zdravotnictví v zájmu pacientů a systémů zdravotní péče v Evropě

V Budapešti se za předsednictví estonského prezidenta Toomase Hendrika IIvese poprvé sešla pracovní skupina pro oblast elektronického zdravotnictví, aby posoudila úlohu informačních a komunikačních technologií (ICT) ve zdravotní a sociální péči a navrhla, jak by ICT mohly akcelerovat inovace ve zdravotní péči ku prospěchu pacientů, ošetřujícího personálu i odvětví zdravotnictví. Tato poradní skupina na vysoké úrovni, jež se sešla u příležitosti týdne elektronického zdravotnictví (eHealth week) v Maďarsku, je složena z příslušníků zdravotnických profesí, zástupců pacientů a podniků z odvětví lékařství, lékárenství a ICT, právních odborníků i tvůrců politik. Aplikace ICT pomáhají již nyní posilovat postavení pacientů a řešit problémy, s nimiž jsou konfrontovány zdravotní systémy v EU, jako je např. stárnutí obyvatelstva, nárůst počtu chronických onemocnění a nedostatek příslušníků zdravotních profesí a rozpočtová omezení, a to třeba tím, že umožňují stanovit diagnózu i léčit na dálku a bezpečně společně využívat zdravotní záznamy pacientů. Do budoucna však v oblasti elektronické zdravotní péče existuje značný potenciál dalšího značného vývoje: umožnit pracovníkům ve zdravotnictví, aby věnovali více času pacientům; zvyšovat nezávislost a svépomoc pacientů a seniorů a rovněž vyvinout nové diagnostické techniky založené na modelování. Podpora elektronického zdravotnictví je hlavním cílem Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise, jež je příslušná pro digitální agendu, uvedla: „Potenciál elektronického zdravotnictví pro poskytování lepší a udržitelné péče všem Evropanům je enormní. Očekávám, že pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví tvůrčím způsobem promyslí možné důsledky a příležitosti digitální oblasti s ohledem na způsob, jakým můžeme přijímat a poskytovat zdravotní péči a řídit zdravotnictví v příštích letech.“

John Dalli, člen Evropské komise, který je příslušný pro politiku v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele, prohlásil: „Domnívám se, že nástroje elektronického zdravotnictví mohou pomoci poskytovat lepší péči pro více lidí udržitelnějším a efektivnějším způsobem. V Evropě jasně potřebujeme využít potenciál elektronického zdravotnictví k tomu, abychom pacientům poskytovali konkrétní řešení: inovativní nástroje pro zvládání chronických onemocnění a využívání telemedicíny ke snížení dopadu nedostatku zdravotního personálu jsou příklady obrovské přidané hodnoty ICT ve zdravotnictví. Je naprosto nutné, aby naši iniciativu na poskytnutí pacientům nároku na přeshraniční zdravotní péči doplnily interoperabilní systémy ICT a interoperabilní lékařské přístroje. ICT je také významným nástrojem, jenž nám pomůže v našem úsilí o dosažení udržitelnosti a o nápravu nerovností ve zdravotní péči.“

Nedávný průzkum týkající se elektronického zdravotnictví ukázal, že nemocnice ještě nevyužívají plný potenciál ICT. Přestože většina nemocnic má širokopásmové připojení k internetu, pouze 4 % z nich umožňují pacientům online přístup k jejich zdravotním údajům (MEMO/11/282).

Pracovní skupina pro oblast elektronického zdravotnictví bude radit Komisi, jak rozvinout potenciál elektronického zdravotnictví pro bezpečnější, lepší a efektivnější zdravotní péči v Evropě, mimo jiné v diagnostice, prevenci a léčbě. Pečlivě prozkoumá, jak dosáhnout interoperability elektronických zdravotních služeb a technologií po celé EU.

Bude také zkoumat vztahy mezi iniciativami v oblasti elektronického zdravotnictví, telemedicíny a sociální politiky.

Pracovní skupina také zohlední současný politický vývoj na úrovni EU včetně Digitální agendy pro Evropu, evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí a nedávno přijaté směrnice o právech pacientů na přeshraniční péči, avšak bude zaměřena převážně na budoucnost a na to, jak mohou zdravotním systémům a celé společnosti prospět inovace.

Souvislosti

Komise investuje do výzkumu v oblasti elektronického zdravotnictví již více než dvacet let. Od roku 2004, kdy byl zahájen první akční plán pro elektronické zdravotnictví, rozvíjí také cílené politické iniciativy zaměřené na podporu všeobecného přijetí technologie elektronického zdravotnictví v celé EU.

V roce 2010 byly zahájeny stěžejní iniciativy Digitální agenda pro Evropu a Unie inovací (viz IP/10/1288 a MEMO/10/473) jako součást strategie EU Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Obě tyto významné iniciativy připisují elektronickému zdravotnictví významnou roli. Digitální agenda pro Evropu obsahuje řadu konkrétních opatření a cílů v oblasti elektronického zdravotnictví jako součást širší strategie směřující k udržitelné zdravotní péči a podpoře důstojného a nezávislého života na základě informačních a komunikačních technologií. Strategie Unie inovací představuje koncepci pilotního projektu evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, který se zavádí v průběhu roku 2011.

Momentálně probíhá veřejná konzultace Evropské komise o elektronickém zdravotnictví (viz IP/11/461). Odpovědi z konzultace budou využity při přípravě akčního plánu pro elektronické zdravotnictví na roky 2012 až 2020, který má Komise předložit před koncem roku 2011. Tento proces také přispěje k vymezení budoucích výzkumných činností zacílených na lepší diagnózu, ranou detekci a zvládání onemocnění, zejména za použití personalizovaného vedení pacientů a modelovacích a simulačních technik.

Dne 2. května Komise iniciovala řídící skupinu pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (IP/11/519). Tato řídící skupina za vedení EU bude debatovat o tom, jak zlepšit zdraví a kvalitu života seniorů, jak zvýšit udržitelnost zdravotních systémů a vytvořit pro Evropu nové možnosti růstu a tržní příležitosti.

Veřejná konzultace k akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období let 2012–2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Internetové stránky Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar