Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Bryssel den 9 maj 2011

Avtal mot olaglig avverkning: EU och Liberia samarbetar för att se till att trävaror som importeras till EU har lagligt ursprung

Senast i början av 2014 måste alla leveranser av trävaruprodukter från Liberia till EU omfattas av en licens som bekräftar att de har lagligt ursprung. Detta fastställs i det avtal om ett frivilligt partnerskap som EU och Liberia undertecknade i Monrovia den 9 maj. I Liberia finns över hälften av den återstående regnskogen i Västafrika. Genom avtalet stöds Liberias pågående reformer av skogssektorn. Landets regering har åtagit sig att tillämpa goda styrelseformer och att se till naturresurserna bidrar till en hållbar utveckling. Tack vare avtalet kan de europeiska konsumenterna lita på att trävaruprodukter (t.ex. möbler och biobränsleflis) som importerats från Liberia har ett lagligt ursprung. Avtalet är ett resultat av ett kraftigt engagemang hos båda parter för att göra ett slut på den olagliga avverkningen och öka insynen i virkeshandeln.

”Jag är glad över att ytterligare ett land har kommit med i kampen mot olaglig avverkning” säger utvecklingskommissionär Andris Piebalgs. ”Liberias åtagande kommer både att bidra till hållbar utveckling och minskad fattigdom i Liberia, och att gynna europeiska konsumenter, som nu kan vara säkra på att virke från Liberia är lagligt avverkat.”

Avtalet paraferades av Liberias jord- och skogsbruksminister Florence Chenoweth och Europeiska kommissionens företrädare direktör Lluis Riera, vilka har lett förhandlingarna. Vid tillfället närvarade även president Ellen Sirleaf Johnson och Attilio Pacifici, EU:s ambassadör i Liberia. Avtalet är det sjätte i raden av bilaterala avtal mellan EU och virkesproducerande länder. Avtal har nyligen även ingåtts med Indonesien, Centralafrikanska republiken, Republiken Kongo och Ghana.

Enligt avtalet ska Liberia införa ett nationellt system för att se till att lagarna följs vid virkesproduktionen. Systemet omfattar alla trävaruprodukter som säljs till EU, på den inhemska marknaden och till länder utanför EU. EU kommer för sin del att garantera obegränsat tillträde till EU-marknaden för alla trävaruprodukter från Liberia. De förstärkta kontrollsystemen i Liberia kommer att göra det möjligt för landet få slut på den olagliga avskogningen och skogsförstörelsen, som bidrar till klimatförändringarna.

Bakgrund

Mellan 20 % och 40 % av världsproduktionen av industrivirke härstammar från olaglig avverkning. Värdet av detta virke uppskattas till 10 miljarder US-dollar per år, och upp till 20 % av virket importeras till EU.

Olaglig avverkning förekom i enorm omfattning i Liberia under det utdragna inbördeskriget på 90-talet, och virkesinkomsterna användes för att upprätthålla konflikten. Världsbanken har uppskattat att Liberia till följd av korruptionen i skogsbranschen kan ha förlorat upp till 200 miljoner US-dollar, vilket motsvarar hälften av landets sammanlagda budget. Situationen ledde till att FN:s säkerhetsråd införde ett förbud mot all trävaruexport från Liberia 2003.

Sedan dess har Liberia genomfört betydande reforminsatser inom sektorn, inbegripet reformer av lagstiftningen, utarbetande av ett nationellt system för spårning av trävaruprodukter och intäkter samt reformer av institutionerna. Liberia var det första land som tog med virkesintäkter i initiativet för öppenhet i utvinningsindustrin (EITI), och det första land i Afrika som uppfyllde kraven enligt initiativet (2008). Som erkänsla för landets framsteg upphävde FN förbudet mot trävaruexport 2006, vilket har gjort det möjligt för Liberia att återuppbygga sin skogssektor. Avsikten är att det frivilliga partnerskapet mellan EU och Liberia ska stödja dessa insatser, genom att stärka samhällsstyrningen och efterlevnaden av lagstiftningen och med hjälp av ett licenssystem åstadkomma garantier för att virket produceras lagligt.

Trävaruexporten stod tidigare för över 20 % av Liberias BNP. År 2003 gick över hälften av exporten till EU.

Det frivilliga partnerskapet för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog möjliggör att Liberia samtidigt kan bekämpa olaglig avverkning, förbättra förvaltningen och främja avsättningen för sina trävaruprodukter på marknaderna. Denna utveckling återspeglas i EU och USA i ny lagstiftning som förbjuder försäljning av olagligt avverkat timmer och produkter som framställts av sådant timmer. Trenden väntas även nå konsumentmarknader på annat håll, vilket innebär att kontroll av lagligheten blir en viktig del av den globala marknadsföringen av trävaruprodukter.

Förhandlingarna om ett avtal mellan EU och Liberia inleddes under 2009, och har genomförts med ett aktivt deltagande av företrädare för det civila samhället, lokalbefolkningar och den privata sektorn. Ett nationellt system för spårning av trävaruprodukter har redan införts och kommer att utvecklas ytterligare så att det uppfyller nya, mer omfattande krav.

Mer information:

MEMO/11/278

På följande webbplatser finns närmare information om initiativet för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog:

Generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

GD Miljö:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Se även MEMO/10/474

Kommissionär Andris Piebalgs webbplats


Side Bar