Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Bruksela, dnia 9 maja 2011 r.

Zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna: Unia Europejska i Liberia podejmują wspólne działania w celu zapewnienia legalnego pochodzenia produktów z drewna importowanych do UE

Najpóźniej na początku 2014 r. w przypadku każdego transportu drewna i produktów z drewna z Liberii do Unii Europejskiej wymagane będzie świadectwo legalnego pochodzenia. W tym celu w dniu 9 maja Liberia, na obszarze której leży ponad połowa lasów deszczowych w Afryce Zachodniej, oraz UE podpisały dobrowolną umowę o partnerstwie. Umowa ta, zawarta w Monrowii, jest wyrazem poparcia dla reform w sektorze leśnictwa, nieustannie podejmowanych przez liberyjski rząd w duchu dobrego zarządzania oraz w celu wykorzystania zasobów naturalnych dla zapewnienia trwałego rozwoju. Dzięki wspomnianej umowie konsumenci europejscy zyskają pewność, że importowane z Liberii produkty z drewna, między innymi meble oraz wióry drzewne wykorzystywane w produkcji biopaliw, pochodzą z legalnych źródeł. Strony umowy dają wyraz swojemu silnemu zaangażowaniu w walkę z nielegalnym pozyskiwaniem drewna oraz dążeniu do zwiększenia przejrzystości handlu drewnem.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, stwierdził: „Z radością przyjmuję wiadomość, że kolejne państwo włączyło się do naszej wspólnej walki z nielegalnym pozyskiwaniem drewna. Zaangażowanie to z jednej strony przyczyni się do trwałego rozwoju oraz ograniczenia ubóstwa w Liberii, zaś z drugiej strony przyniesie korzyści konsumentom w Europie, którzy będą mieli pewność, iż liberyjskie drewno pochodzi z legalnego źródła.”

Dokument parafowali minister odpowiedzialna za leśnictwo i rolnictwo w Liberii, pani Florence Chenoweth, oraz dyrektor w Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za negocjacje, pan Lluis Riera. Miało to miejsce w obecności prezydent Liberii, pani Ellen Sirleaf Johnson, oraz ambasadora UE, pana Attilio Pacifici. To już szósta z serii umów dwustronnych negocjowanych przez UE z państwami będącymi producentami drewna (w ostatnim czasie podpisano umowy z Indonezją, Republiką Środkowoafrykańską, Kamerunem, Republiką Konga oraz Ghaną).

Na podstawie umowy Liberia zamierza stworzyć krajowy system, który ma zagwarantować, że produkcja drewna będzie odbywać się zgodnie z prawem. Obejmie on wszystkie produkty z drewna przeznaczone do UE, jak również te, które sprzedawane są na rynku krajowym i do krajów trzecich. Jednocześnie UE zagwarantuje, że wszystkie produkty z drewna pochodzące z Liberii będą miały nieograniczony dostęp do jej rynku. Dzięki tym systemom ściślejszej kontroli Liberia będzie mogła powstrzymać nielegalny wyrąb i degradację środowiska, które przyczyniają się do zmiany klimatu.

Informacje dodatkowe

Od 20 do 40 procent światowej produkcji drewna, szacowanej na 10 mld USD rocznie, pochodzi z nielegalnych źródeł. Około 20 procent trafia do UE.

Nielegalny wyrąb w Liberii był szczególnie intensywny w latach 90., w okresie długiej wojny domowej. Dochody ze sprzedaży drewna częściowo przeznaczano na finansowanie konfliktu. Bank Światowy ocenił, że korupcja w przemyśle drzewnym mogła kosztować Liberię nawet połowę całkowitego budżetu państwa; według szacunków tej instytucji straty z tytułu unikania opodatkowania wyniosły około 200 mln USD. W związku z powyższym w 2003 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła sankcje na całkowity wywóz drewna z Liberii.

Od tego czasu Liberia podejmuje znaczące wysiłki w celu zreformowania tego sektora. Wysiłki te obejmują obszerną reformę prawa, opracowanie krajowego systemu odtwarzania historii drewna i produktów z drewna w celu śledzenia produkcji drewna oraz zwiększenia przejrzystości przepływu dochodów, a także reformy instytucjonalne. Liberia jest pierwszym państwem, które objęło dochody z drewna zasięgiem Inicjatywy Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI) i pierwszym państwem afrykańskim, które osiągnęło zgodność z wytycznymi EITI (w 2008 r.). W 2006 r. ONZ – uznając dokonany przez Liberię postęp – zniosło sankcje i otworzyło Liberii drogę do odbudowy sektora leśnego. Dobrowolna umowa o partnerstwie z UE ma wzmocnić wysiłki podejmowane przez Liberię na rzecz poprawy zarządzania i egzekwowania prawa oraz – za pośrednictwem systemu udzielania zezwoleń – zapewnienia, iż pochodzące z Liberii drewno zostało legalnie wyprodukowane.

Przed laty wywóz drewna stanowił ponad 20 procent produktu krajowego brutto Liberii, zaś głównym miejscem przeznaczenia drewna były państwa UE; w 2003 r. UE była odbiorcą ponad połowy eksportu.

Dobrowolna umowa o partnerstwie na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa stanowi narzędzie, dzięki któremu Liberia może jednocześnie zwalczać nielegalne pozyskiwanie drewna, poprawiać zarządzanie i poszerzać rynki zbytu dla swoich produktów z drewna. Tendencja ta znajduje swoje odzwierciedlenie w nowych przepisach obowiązujących w UE oraz w USA, które zakazują sprzedaży nielegalnie pozyskanego drewna oraz produktów wykonanych z nielegalnie pozyskanego drewna. Oczekuje się, że inne rynki konsumenckie pójdą tą samą drogą, sprawiając, że weryfikacja legalnego pochodzenia stanie się ważnym elementem światowego rynku produktów z drewna.

Negocjacje w sprawie umowy między Liberią a UE rozpoczęły się w 2009 r. Uczestniczyli w nich aktywnie przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, Wspólnoty i sektora prywatnego. Funkcjonuje już krajowy system odtwarzania historii drewna, który zostanie rozbudowany w celu dopełnienia kolejnych wymogów.

Dodatkowe informacje:

MEMO/11/278

Więcej informacji na temat inicjatywy na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa:

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Zobacz również dokument MEMO/10/474

Strona internetowa komisarza Piebalgsa


Side Bar