Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Bryssel 9. toukokuuta 2011

Euroopan unioni ja Liberia tekivät sopimuksen laittomien metsänhakkuiden estämiseksi

EU ja Liberia ovat allekirjoittaneet 9. toukokuuta puukauppaa koskevan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, jolla pyritään torjumaan laittomia hakkuita. Sopimuksen perusteella kaikilla Liberiasta Euroopan unioniin tuotavilla puutavaralähetyksillä on vuoden 2014 alusta oltava erillinen lupa, jolla osoitetaan puutavaran laillinen alkuperä. Monroviassa tehdyllä sopimuksella tuetaan Liberian metsäalan uudistusta, hyvää hallintoa ja kestävän kehityksen mukaista luonnonvarojen käyttöä. Sopimus antaa eurooppalaisille kuluttajille varmuuden siitä, että Liberiasta tuotujen puutuotteiden (mm. huonekalupuu ja biopolttoaineisiin käytettävä hake) alkuperä on laillinen. Sopimus on tulosta molempien osapuolten määrätietoisesta pyrkimyksestä lopettaa laittomat hakkuut Liberiassa, jonka alueella sijaitsee yli puolet Länsi-Afrikan jäljellä olevista sademetsistä. Sopimuksella halutaan myös lisätä puukaupan avoimuutta.

”Olen tyytyväinen, että uusi maa on jälleen liittynyt vastustamaan kanssamme laittomia hakkuita. Sopimukseen sitoutuminen edistää kestävää kehitystä ja vähentää köyhyyttä Liberiassa. Sopimuksesta on hyötyä myös eurooppalaisille kuluttajille. Kaikki voivat olla varmoja, että liberialainen puutavara on peräisin laillisista hakkuista”, toteaa kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs.

Sopimuksen parafoivat Liberian maa- ja metsätalousministeri Florence Chenoweth ja neuvotteluita vetänyt Euroopan komission edustaja Lluis Riera. Tilaisuuteen osallistuivat myös presidentti Sirleaf Johnson ja EU:n Liberian suurlähettiläs Attilio Pacifici. Kyseessä on kuudes kahdenvälinen sopimus, jonka EU on neuvotellut puuntuottajamaiden kanssa. Vastaavanlaiset sopimukset on tehty Indonesian, Keski-Afrikan tasavallan, Kamerunin, Kongon tasavallan ja Ghanan kanssa.

Liberian tarkoituksena on perustaa sopimuksen mukainen kansallinen järjestelmä, jolla varmistetaan, että puutavaraa tuotetaan lainsäädäntöä noudattaen. Järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki puutuotteet, jotka on tarkoitus viedä EU:hun. Sitä sovelletaan myös kotimaanmarkkinoilla myytävään puutavaraan sekä muihin kuin EU-maihin vietäviin tuotteisiin. EU sitoutuu puolestaan tarjoamaan kaikille Liberiasta peräisin oleville puutuotteille rajoittamattoman pääsyn markkinoilleen. Tehokkaampien valvontajärjestelmien avulla Liberia voi myös torjua ilmastonmuutosta nopeuttavia laittomia hakkuita ja metsien hävittämistä.

Taustaa

Globaalista teollisesta puuntuotannosta 20–40 prosenttia on peräisin laittomista hakkuista. Laittoman puutavaran arvoksi arvioidaan 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Jopa 20 prosenttia tästä puutavarasta päätyy EU:hun.

Laittomat hakkuut olivat erittäin yleisiä Liberiassa 1990-luvulla pitkittyneen sisällissodan aikana, ja puutuloja käytettiin konfliktin jatkamiseen. Maailmanpankki on arvioinut, että Liberia on saattanut menettää metsäteollisuuteen liittyvän korruption vuoksi jopa noin 200 miljoonaa dollaria, joka vastaa noin puolta maan talousarviosta. YK:n turvallisuusneuvosto määräsi tästä syystä vuonna 2003 pakotteita, jotka koskivat kaikkea Liberiasta peräisin olevaa puutavaraa.

Tämän jälkeen Liberia on panostanut huomattavasti alan uudistamiseen. Se on uudistanut perusteellisesti lainsäädäntöään ja viranomaistensa toimintaa sekä kehittänyt kansallista puutavaran seurantajärjestelmää, jonka avulla voidaan valvoa puuntuotantoa ja tulojen maksua. Liberia oli ensimmäinen maa, joka sisällytti puuteollisuuden tulot EITI-aloitteen (kaivosteollisuuden avoimuutta koskeva aloite) piiriin, ja vuonna 2008 siitä tuli ensimmäinen EITI-vaatimukset täyttänyt Afrikan maa. Tunnustukseksi näistä uudistuksista YK poisti asettamansa pakotteet vuonna 2006, ja Liberia pystyi jälleen aloittamaan metsätaloussektorinsa kehittämisen. EU:n kanssa tehdyn vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on vauhdittaa tätä kehitystä. Sopimuksella pyritään tehostamaan hallintoa ja lainsäädännön täytäntöönpanoa. Siihen sisältyvän lupajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että liberialainen puutavara on tuotettu laillisesti.

Puutavaran vienti muodosti ennen pakotteita yli 20 prosenttia Liberian BKT:stä. Yli puolet viennistä vuonna 2003 suuntautui EU:n markkinoille.

Tämän ns. FLEGT-sopimuksen (metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva vapaaehtoinen kumppanuussopimus) avulla Liberia voi puuttua laittomiin hakkuisiin, kehittää hallintoaan ja edistää puutuotteidensa menekkiä markkinoilla. EU ja Yhdysvallat ovat jo antaneet uutta lainsäädäntöä, jossa kielletään laittomista hakkuista peräisin olevan puutavaran ja tällaisesta puusta tehtyjen tuotteiden myynti. Muiden markkina-alueiden odotetaan antavan vastaavat säännökset, ja laillisuuden varmentamisesta tulee tällöin keskeinen osa puutuotteiden markkinointia eri puolilla maailmaa.

Liberian ja EU:n väliset neuvottelut aloitettiin vuonna 2009, ja kansalaisyhteiskunnan, alkuperäisyhteisöjen ja yksityissektorin edustajat ovat osallistuneet niihin aktiivisesti. Liberialla on jo kansallinen puutavaran seurantajärjestelmä, jota on tarkoitus kehittää uusien kattavampien vaatimusten täyttämiseksi.

Lisätietoja:

MEMO/11/278

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevasta aloitteesta on lisätietoja seuraavilla verkkosivuilla:

Kehitys- ja yhteistyöpääosasto – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Ympäristöasioiden pääosasto:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Ks. myös MEMO/10/474

Komissaari Andris Piebalgsin verkkosivut.


Side Bar