Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Brüssel, 9. mai 2011

Euroopa Liit ja Libeeria hakkavad koos ebaseadusliku metsaraie vastu võitlema

Kõigil Libeeriast ELi toodavatel puidusaadetistel peab 2014. aasta alguseks olema litsents, mis tõendab puidu ja puittoodete õiguspärast päritolu. EL ja Libeeria kirjutasid sel eesmärgil 9. mail alla vabatahtliku partnerluslepingu, mis hõlmab rohkem kui poolt allesjäänud vihmametsadest Lääne-Aafrikas. Selle Monrovias allakirjutatud lepinguga toetatakse Libeerias toimuvaid metsandusreforme, head metsahaldust ja säästva arengu kohast loodusvarade kasutamist. Lepinguga tagatakse Euroopa klientidele, et Libeeriast imporditud puittooted, sealhulgas mööbel ja biokütuseks kasutatavad puidulaastud on õiguspärast päritolu. Lepingu aluseks on mõlema poole tugev vastastikune tahe kaotada ebaseaduslik metsaraie ja muuta puidukaubandus läbipaistvamaks.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgsil on hea meel, et veel üks riik ühineb liidu jõupingutustega võidelda ebaseadusliku metsaraie vastu. „Selline tahe aitab kaasa säästvale arengule ja vaesuse vähendamisele Libeerias, samuti saavad kasu Euroopa tarbijad, sest nad võivad olla kindlad, et Libeeriast pärit puit on raiutud õiguspäraselt”, lisas volinik.

Läbirääkimiste juhid, Libeeria metsandus- ja põllumajandusminister Florence Chenoweth ja Euroopa Komisjoni esindaja Lluis Riera parafeerisid lepingu Libeeria presidendi Johnson-Sirleafi ja ELi suursaadiku Pacifici juuresolekul. Tegemist on juba kuuenda kahepoolse lepinguga, mille üle EL ja puitu tootvad riigid läbirääkimisi peavad (viimati on jõutud kokkuleppele Indoneesia, Kesk-Aafrika Vabariigi, Kameruni, Kongo Vabariigi ja Ghanaga).

Lepingu kohaselt kavatseb Libeeria luua riikliku süsteemi puidutootmise õiguspärasuse tagamiseks. Seda süsteemi hakatakse kohaldama nii ELi kui ka muudesse riikidesse eksporditava ja kohalikul turul müüdava puidu suhtes. EL omakorda tagab, et Libeeriast pärit puittoodetel oleks piiramatu juurdepääs siseturule. Tõhusamad kontrollisüsteemid võimaldavad Libeerial ka peatada ebaseadusliku metsade hävitamise ja keskkonna laastamise, mis on üks kliimamuutuse põhjuseid.

Taustteave

20–40 % ülemaailmsest tööstusliku puidu toodangust on ebaseaduslikku päritolu ja selle väärtust hinnatakse 10 miljardile USA dollarile aastas. Kuni 20 % sellest puidust jõuab ELi.

Ebaseaduslik metsaraie lokkas Libeeria pikaleveninud kodusõjas 1990ndatel ja puidust saadavat tulu kasutati konflikti rahastamiseks. Maailmapanga hinnangul võis puidutööstusega seotud korruptsioon minna Libeeriale maksma kuni poole kogu riigi eelarvest, mis tähendab umbes 200 miljonit dollarit saamata jäänud makse. Seetõttu kehtestas ÜRO Julgeolekunõukogu 2003. aastal Libeeriast pärit puidu suhtes sanktsioonid.

Sellest ajast peale on Libeeria teinud valdkonna ümberkorraldamiseks märkimisväärseid jõupingutusi, sealhulgas põhjalikult uuendanud õigusakte, arendanud puidutootmise ja tasude maksmise jälgimiseks välja riikliku puidu teekonna jälgimise süsteemi ja korraldanud ümber institutsioonilise raamistiku. Libeeria hakkas esimese riigina mäetööstuse läbipaistvust käsitleva algatuse raames arvestama puidust saadavat sissetulekut ja täitis 2008. aastal esimese Aafrika riigina algatuse nõuded. Tehtu tunnustamiseks lõpetas ÜRO 2006. aastal sanktsioonid, võimaldades Libeerial hakata metsandussektorit uuesti üles ehitama. ELiga sõlmitud vabatahtliku partnerluslepinguga soovitakse saavutusi tugevdada. Selleks tugevdatakse metsahaldust ja normide täitmise järelevalvet ning tagatakse litsentsimissüsteemi abil puidu õiguspärane tootmine.

Kunagi moodustas puidu eksport rohkem kui 20 % Libeeria sisemajanduse koguproduktist ja ELi riigid olid Libeeria puidu peamised sihtkohad, kuhu saabus üle poole 2003. aastal eksporditud puidust.

Vabatahtlik partnerlusleping, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmist, järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust, võimaldab Libeerial korraga käsitleda ebaseaduslikku metsaraiet, täiustada metsahaldust ja parandada riigi puittoodete turustamisvõimalusi. Seda suundumust on arvestatud ELi ja Ameerika Ühendriikide uutes õigusaktides, millega on keelatud ebaseaduslikult raiutud puidu ja sellest valmistatud toodete müük. Oodatakse, et teised riigid seda eeskuju järgiksid, muutes õiguspärasuse kontrolli puittoodete üleilmse kaubanduse oluliseks osaks.

Libeeria ja ELi vahelised läbirääkimised lepingu üle algasid 2009. aastal ning neisse on aktiivselt kaasatud kodanikuühiskonna ja erasektori esindajad. Riiklik puidu teekonna jälgimise süsteem on juba kehtestatud ja seda arendatakse edasi, et täita veelgi põhjalikumaid nõudmisi.

Täiendav teave:

MEMO/11/278

Täiendav teave metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta on kättesaadav arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisaidil:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Keskkonna peadirektoraat

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Vt ka MEMO/10/474

Komisjoni volinik Piebalgs'i veebisait.


Side Bar