Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Bruxelles, den 9. maj 2011

Bekæmpelse af ulovlig skovhugst: EU og Liberia går sammen om at sikre, at trævarer, der importeres i EU, er fremstillet lovligt

Fra begyndelsen af 2014 vil alle sendinger af trævarer fra Liberia til EU skulle være omfattet af en licens, som viser, at de er fremstillet lovligt. EU og Liberia indgik den 9. maj en frivillig partnerskabsaftale, som vedrører over halvdelen af den resterende regnskov i Vestafrika. Aftalen, der blev indgået i Monrovia, understøtter Liberias igangværende reformer, som drives af regeringens stærke ønske om at skabe en god forvaltning og at sikre, at naturressourcerne bidrager til en bæredygtig udvikling. Aftalen giver også de europæiske forbrugere sikkerhed for, at trævarer, der importeres fra Liberia, herunder møbler og træflis, som anvendes til biobrændsel, er fremstillet lovligt. Aftalen er resultatet af det stærke fælles ønske om at udrydde ulovlig skovhugst og skabe større gennemsigtighed i handelen med træ.

EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, udtalte: "Det glæder mig, at endnu et land tilslutter sig vores fælles kamp mod ulovlig skovhugst. Dette tiltag vil dels bidrage til en bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse i Liberia, dels gavne de europæiske forbrugere, som hermed får sikkerhed for, at træ fra Liberia er fremstillet lovligt."

Chefforhandlerne Florence Chenoweth, der er minister for land- og skovbrug i Liberia, og Lluis Riera, der er direktør i Europa-Kommissionen, paraferede aftalen under overværelse af præsident Sirleaf Johnson og EU-ambassadør Pacifici. Aftalen er den sjette i en række af bilaterale aftaler, som EU har forhandlet med træproducerende lande (der er på det seneste indgået aftaler med Indonesien, Den Centralafrikanske Republik, Cameroun, Republikken Congo og Ghana).

I henhold til aftalen vil Liberia indføre et nationalt system, som skal sikre, at fremstillingen af træ sker på lovlig vis, og som skal omfatte alle trævarer, der eksporteres til EU eller sælges på hjemmemarkedet eller på markeder uden for EU. EU garanterer samtidig ubegrænset adgang til EU-markedet for alle trævarer fra Liberia. Det strengere kontrolsystem vil også gøre det muligt for Liberia at standse ulovlig skovhugst og miljøforringelser, som bidrager til klimaændringer.

Baggrund

Mellem 20 % og 40 % af den industrielle træproduktion på verdensplan, der anslås til 10 milliarder dollars om året, stammer fra ulovlige kilder, og op til 20 % finder vej til EU.

Den ulovlige skovhugst bredte sig uhæmmet under Liberias langvarige borgerkrig i 1990'erne, og indtægterne heraf blev brugt til finansiering af konflikten. Verdensbanken har anslået, at Liberia har mistet indtægter på helt op til 200 millioner dollars som følge af korruption inden for træindustrien, hvilket svarer til halvdelen af landets samlede budget. Det fik FN's Sikkerhedsråd til at indføre sanktioner over for al eksport af træ fra Liberia i 2003.

Siden har Liberia udfoldet store bestræbelser på at reformere sektoren og har bl.a. gennemført en omfattende lovreform, udviklet et nyt nationalt sporingssystem til træfremstilling og betaling af indtægter og indført en institutionel reform. Liberia var det første land, der medtog træindtægter i gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI), og det første afrikanske land, som opfyldte kravene i EITI i 2008. I erkendelse af Liberias fremskridt ophævede FN sanktionerne i 2006 og gav hermed landet mulighed for at genopbygge sin skovbrugssektor. Den frivillige partnerskabsaftale med EU tager sigte på at styrke disse bestræbelser ved at forbedre forvaltningen og retshåndhævelsen og gennem et licenssystem at sikre, at landets træ fremstilles på lovlig vis.

Træeksporten udgjorde engang over 20 % af Liberias bruttonationalprodukt (BNP), og EU var en betydelig aftager, der i 2003 tegnede sig for over halvdelen af Liberias eksport.

Den frivillige partnerskabsaftale om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet giver Liberia mulighed for på én gang at bekæmpe ulovlig skovhugst, forbedre forvaltningen og styrke afsætningsmulighederne for sine trævarer. Denne udvikling afspejles i nye retsregler i EU og USA, der forbyder salg af ulovligt fældet træ og varer fremstillet af ulovligt træ. Andre forbrugsmarkeder ventes at følge efter, således at legalitetskontrol kommer til at indgå som en vigtig del af den internationale afsætning af trævarer.

Forhandlingerne om aftalen mellem Liberia og EU blev indledt i 2009, og både civilsamfundet og repræsentanter for lokalbefolkningen og den private sektor blev inddraget aktivt. Der er allerede indført et nationalt sporingssystem for træ, som skal udvikles yderligere for at opfylde de strengere krav.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/278

Yderligere oplysninger om god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet findes på webstedet for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

webstedet for Generaldirektoratet for Miljø:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Se også MEMO/10/474

Kommissær Piebalgs' websted


Side Bar