Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Bryssel den 6 maj 2011

Kommission understryker åter sitt åtagande att hjälpa världens minst utvecklade länder ur fattigdomen

Vid en konferens i Istanbul den 9–11 maj kommer Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso, tillsammans med Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, att åter betona Europeiska kommissionen ledande roll i arbetet med att hjälpa världens minst utvecklade länder ut ur fattigdomen. EU, som med sina 15 miljarder euro i stöd 2010 är den största givaren av bistånd till de minst utvecklade länderna, kommer att uppmana övriga parter att anpassa sina åtaganden på så sätt att de skänker 0,15–0,20 % av sin BNI till de minst utvecklade länderna. Europeiska kommissionen kommer också att uppmana till ett nytt partnerskap mellan de minst utvecklade länderna, de utvecklade ekonomierna och tillväxtekonomierna som bygger på samarbete med den privata sektorn för att säkerställa en arbetsmetod som ger gemensamma insatser för att de minst utvecklade länderna ska kunna uppnå sina utvecklingsmål.

I sitt uttalande sade kommissionens ordförande, José Manuel Barroso: ”Världens ledare samlas i Istanbul för att påskynda utvecklingen och utrota fattigdomen i de fattigaste länderna i vår globala gemenskap. Europeiska unionen kommer även fortsättningsvis att visa ledarskap i denna strävan. I egenskap av världens mest generösa givare står vi för mer än hälften av det globala stödet till våra partnerländer och har trefaldigat vårt stöd till de minst utvecklade länderna så att det nu uppgår till 15 miljarder euro årligen. Detta konkreta exempel på europeisk solidaritet är inte bara en rättvisefråga, utan också en strategisk nödvändighet. Det är endast genom ett globalt partnerskap som vi kan anta dagens utmaningar, som sträcker sig från politisk instabilitet till livsmedelssäkerhet och klimatförändringar, och därutöver också erbjuda miljontals människor ett bättre liv.”

Ledamoten för utvecklingssamarbete Andris Piebalgs lade till följande: ”De minst utvecklade länderna står inför stora svårigheter och utmaningar, och EU kommer även i fortsättningen att ha en ledande roll för att hjälpa dem att stärka sin motståndskraft vid kriser. Vi kommer särskilt att angripa de bakomliggande orsakerna till den utbredda fattigdomen, som ofta föder såväl desperation som radikalisering. Att angripa dessa problem tjänar också till att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt, så att även de fattigaste länderna ges möjlighet att få ut mer av sin potential. Det är min övertygelse att alla internationella aktörer kommer att leva upp till sina åtaganden och infria de förväntningar som ställs på dem.”

Den fjärde konferensen om de minst utvecklade länderna, som hålls den 9–13 maj i Istanbul, ger bidragsgivarna ett gyllene tillfälle att samlas och blåsa nytt liv i stödet till de minst utvecklade länderna. Samtidigt som många av dem har gjort utvecklingsframsteg har framstegen varit ojämna och millennieutvecklingsmålen har ännu inte uppnåtts i många av dessa länder. Därför åtog sig EU i november 2008 att skänka 0,15–0,20 % av sin bruttonationalprodukt (BNP) till de minst utvecklade länderna. Stora framsteg har redan gjorts för att uppnå detta mål – för närvarande övergår 0,13 % av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) i form av stöd till de minst utvecklade länderna. För att hjälpa fler länder att övergå från att vara minst utvecklat land, måste andra givare också göra samma sak. Tillväxtekonomier som Brasilien och Kina bör också lämna sin beskärda del till stödet till de minst utvecklade länderna.

Kommissionen kommer därför att uppmana till ett förstärkt globalt partnerskap i syfte att hjälpa de minst utvecklade länderna. Utvecklade länder, tillväxtekonomier som Kina, Brasilien, Indien och Sydafrika, FN och de minst utvecklade länderna själva behöver arbeta tillsammans och med sina regionala utvecklingsbanker samt med den privata sektorn, stiftelser och det civila samhället.

Konferensen kommer att inriktas på hur andra länder ska kunna följa i Cape Verdes, Maldivernas och Botswanas spår och uppnå övergångsstatus (dvs. att endast två av de tre kriterierna på minst utvecklat land uppfylls eller att deras BNI per capita ligger minst två gånger över gränsvärdet). Eftersom hittills endast tre länder har övergått från att vara minst utvecklade länder, kommer EU att uppmana till ett mer systematiskt stöd till länderna under och efter övergångsprocessen. En förlängning av övergångsperiodens förmåner, som EU redan tillämpar, är ett sätt att lösa problemet. Den 3 december 2010 beslutade EU exempelvis att förlänga Maldivernas skatte- och tullfria handelsförmåner för allt utom vapen i ytterligare tre år, för att hjälpa till att öppna marknaderna och stärka tillväxten.

Många av de länder som drabbas först och hårdast av klimatförändringarna kommer att vara minst utvecklade länder, antingen p.g.a. det geografiska läget eller en oförmåga att stå emot effekterna av förändringarna. Därför kommer kommissionen också att använda konferensen till att efterlysa insatser för att hjälpa dessa länder att bättre anpassa sig och förbättra sina möjligheter att stå emot framtida problem. EU erbjuder redan stöd på detta område genom särskilda klimatinitiativ såsom snabbstartsfinansiering. Detta är en typ av åtgärder som EU åtog sig i Köpenhamn 2010 (2,4 miljarder euro och 7,2 miljarder euro totalt mellan 2010 och 2012) för att hjälpa utvecklingsländer att anpassa sig till klimatförändringar och övergå till koldioxidsnåla strategier. Konferensen i Istanbul är ett tillfälle för givarna att träffas och diskutera vad mer som kan göras och hur finansieringen av klimatinsatser på bästa sätt kan ökas efter 2012.

Bakgrund

De minst utvecklade länderna är de fattigaste och svagaste länderna i världen, länder som hindras i sin utveckling av svag ekonomi och svag tillväxtförmåga. Länder som bedöms tillhöra denna grupp definieras enligt tre kriterier: BNP per capita GDP, ekonomisk mångfald och livskvalitet. I genomsnitt 50 % av invånarna i de minst utvecklade länderna lever på mindre än 1,25 dollar om dagen och 78 % på mindre än 2 dollar om dagen.

Europeiska unionen har alltid varit ledande i det internationella samfundets åtgärder till stöd för de minst utvecklade länderna, särskilt i fråga om insatser för att främja handel och släppa in dem på marknaden. Genom initiativet Allt utom vapen, som initierats specifikt för att hjälpa de minst utvecklade länderna, har de sedan den 1 oktober 2009 helt skatte- och tullfritt tillträde till EU-marknaden i fråga om allt utom vapen och ammunition, vilket innebär att fler marknader öppnar sig för dem och att de därigenom får fler tillväxtmöjligheter.

För närmare upplysningar och huvudpunkter i programmet:

MEMO/11/277

Konferensens officiella webbplats:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Hemsida för generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_se.htm

Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, Andris Piebalgs hemsida:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar