Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Brüssel, 6. mai 2011

Euroopa Komisjon rõhutab oma otsustavust aidata vähim arenenud riigid vaesusest välja

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja arenguvolinik Andris Piebalgs rõhutavad 9.–11. mail Istanbuli konverentsil jälle kord Euroopa Komisjoni juhtivat rolli maailma vähim arenenud riikide vaesusest väljaaitamisel. EL abistab vähim arenenud riike kõige rohkem, 2010. aastal 15 miljardi euroga, mis innustab ka teisi partnereid ühinema lubadusega anda vähim arenenud riikidele kogurahvatulust abi 0,15–0,20 %. Ta esitab nii arenenud kui ka tärkava turumajandusega riikidele üleskutse uueks üleilmseks partnerluseks vähim arenenud riikidega ning ärgitab neid tegema koostööd erasektoriga, et aidata ühiselt neil riikidel saavutada arengueesmärgid.

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnul tullakse Istanbuli kokku selleks, et kiirendada arengut ja täielikult kaotada vaesus maailma vaeseimates riikides. Euroopa Liit näitab endiselt eeskuju, kuidas seda olulist projekti võiduka lõpuni viia. Maailma heldeima rahastajana annab EL üle poole meie partneritele antavast koguabist. Meie abi vähim arenenud riikidele on kolmekordistunud, ulatudes praegu 15 miljardi euroni aastas. Selline konkreetne Euroopa solidaarsus annab tunnistust õiglustundest, kuid ka strateegilisest vajadusest: vaid läbi uue üleilmse partnerluse saame lahendada täna meie ees seisvaid probleeme, mis ulatuvad poliitilisest ebastabiilsusest kuni toiduga kindlustatuse ja kliimamuutuseni, ja pakkuda parema elu lootust miljonitele inimestele," lisas ta.

Arenguvolinik Andris Piebalgs lisas omalt poolt, et vähim arenenud riigid seisavad silmitsi oluliste probleemidega ja EL jätkab oma juhtivat rolli nende abistamisel probleemidega toimetulemisel. „Me teeme tõsist tööd vaesuse põhjuste kõrvaldamisega, sest just vaesus viib sageli radikaliseerumiseni ja inimeste meeleheitlikkuseni. Vaesuse kõrvaldamisel luuakse ka soodne keskkond säästvaks arenguks ja kasutatakse ära maailma vaeseimate riikide potentsiaali. Olen kindel, et kõik rahvusvahelised osalejad täidavad oma kohustused ja ei peta ootusi," nentis ta.

9.–13. maini Istanbulis toimuv neljas vähim arenenud riikide teemaline konverents annab rahastajatele suurepärase võimaluse saada kokku ja anda vähim arenenud riikide toetamisele uut hoogu. Mitmes riigis on olukord küll paranenud, kuid areng on olnud erinev ja aastatuhande arengueesmärkide täitmisest ollakse paljudes riikides veel kaugel. Seepärast võttis EL 2008. aasta novembris kohustuse anda vähim arenenud riikidele abi 0,15–0,20 % ulatuses oma kogurahvatulust. Selle eesmärgi täitmisel on palju edasi liigutud: praegu moodustab vähim arenenud riikidele antav abi 0,13 % ELi kogurahvatulust. Kuid selleks, et aidata enamatel riikidel jätta selja taha vähim arenenud riigi staatus, peaksid samas suunas liikuma ka muud rahastajad. Sellised tärkava turumajandusega riigid nagu Brasiilia, Hiina ja India peaksid panustama vähim arenenud riikide abistamisse oma õiglase osa.

Seepärast kutsub komisjon tugevdama üleilmset partnerlust, et aidata vähim arenenud riike. Arenenud riigid, tärkava turumajandusega riigid, nagu Hiina, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika, ÜRO süsteem ja vähim arenenud riigid ise peavad tegema koostööd omavahel ning piirkondlike arengupankade, erasektori, fondide ja kodanikuühiskonnaga.

Konverentsil heidetakse pilk sellele, kuidas teised riigid saaksid järgida Cabo Verde, Maldiivide või Botswana eeskuju ja vabaneda vähim arenenud riigi staatusest (s.t, et kolmest vähim arenenud riigi kriteeriumist on täidetud kaks või kogurahvatulu elaniku kohta ületab künnise vähemalt kaks korda). Seda on praeguseks suutnud saavutada vaid kolm riiki. Seepärast kutsub EL süstemaatilisemalt toetama riike, kes selle poole pürivad või kes on sellest staatusest juba välja rabelenud. Üheks toetamise võimaluseks on üleminekuetapiga seotud eeliste pikendamine, mida EL juba kasutab. Näiteks otsustas EL 3. detsembril 2010 pikendada algatuse „Kõik peale relvade” raames antavaid tariifi- ja kvoodivabu kaubandussoodustusi Maldiividele kolme aasta võrra, et aidata kaasa turu avamisele ja majanduskasvu suurendamisele.

Mitmeid vähim arenenud riike tabab kliimamuutus esimeste seas ja kõige rängemalt, seda nende asukoha või võimetuse tõttu kliimamuutusest tulenevate mõjudega toime tulla. Sel põhjusel kasutab komisjon konverentsi ka selleks, et kutsuda tegutsema selles suunas, et aidata neil riikidel kliimamuutusega paremini kohaneda ja tulevaste probleemidega paremini toime tulla. EL pakub juba abi konkreetsete kliimamuutusega seotud algatuste kaudu, nagu kiire rahastamine, mis otsustati 2010. aastal Kopenhaagenis (2,4 miljardit eurot ja 7,2 miljardit eurot kokku ajavahemikus 2010–2012), et aidata arenguriike kliimamuutusega kohanemisel ja üleminekul vähem süsinikdioksiidi heiteid tekitava arengu strateegiatele. Konverents kujutab endast võimalust arutada rahastajatega selle üle, mida annaks veel teha ja kuidas kõige paremini suurendada kliimamuutustega seotud rahastamist pärast 2012. aastat.

Taustteave

Vähim arenenud riigid on maailma vaeseimad ja nõrgimad riigid, millele on jätnud oma pitseri nii nõrk majandus ja kui ka kasvuvõime. Neid riike hinnatakse kolme kriteeriumi alusel: kogurahvatulu elaniku kohta, majanduslik mitmekesisus ja elukvaliteet. Vähim arenenud riikide elanikest elab keskmiselt 50 % siiani vähem kui 1,25 dollariga päevas ja 78 % vähem kui 2 dollariga päevas.

Euroopa Liit on alati olnud rahvusvahelise kogukonna võetavate, vähim arenenud riikide toetuseks mõeldud meetmete eestvedaja, eelkõige kaubandusvaldkonnas ja turule juurdepääsu tagamises. Näiteks antakse konkreetselt vähim arenenud riikide abistamiseks loodud algatuse „Kõik peale relvade” raames alates 1. oktoobrist 2009 neile tariifi- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule kõikide kaupade puhul peale relvade ja laskemoona, aidates avada nende riikide jaoks rohkem turge ja pakkuda seeläbi võimalusi majanduskasvuks.

Lisateave ja konverentsi programm:

MEMO/11/277

Konverentsi ametlik veebisait:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar