Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

V Bruselu dne 6. května 2011

Komise zdůrazňuje svůj závazek pomáhat nejméně rozvinutým zemím vymanit se z chudoby

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisař pro rozvoj Andris Piebalgs na konferenci konané od 9. do 11. května v Istanbulu znovu zdůrazní vedoucí úlohu Evropské komise při pomáhání nejméně rozvinutým zemím vymanit se z chudoby. EU coby největší dárce pomoci nejméně rozvinutým zemím s příspěvkem 15 miliard euro v roce 2010 bude naléhat na ostatní partnery, aby dostáli svým závazkům poskytnout těmto zemím 0,15-0,20 % svého HND. Bude rovněž žádat o obnovení globálního partnerství mezi nejméně rozvinutými zeměmi na straně jedné a rozvinutými i rozvíjejícími se ekonomikami na straně druhé, aby byl za spolupráce s občanskou společností a soukromým sektorem zajištěn společný přístup k pomoci nejméně rozvinutým zemím s cílem umožnit těmto zemím naplnit rozvojové cíle.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „Světoví představitelé se sejdou v Istanbulu, aby podnítili rozvoj a vymýtili chudobu v nejslabších článcích našeho globálního společenství. Evropská unie bude i nadále stát v čele tohoto zásadního úsilí. Jako nejštědřejší dárce poskytujeme více než polovinu celosvětové pomoci našim partnerům a ztrojnásobili jsme naši podporu nejméně rozvinutým zemím na 15 miliard eur ročně. Tato hmatatelná evropská solidarita je otázkou spravedlnosti ale i strategickou nezbytností: pouze pomocí obnoveného globálního partnerství můžeme řešit problémy současnosti, od politické nestability až k zajišťování potravin a změně klimatu, a nabídnout vyhlídku na lepší život milionům lidí.

Komisař pro rozvoj Andris Piebalgs doplnil: „Nejméně rozvinuté země čelí složitým problémům a EU je i nadále první, kdo jim pomáhá zvýšit odolnost proti krizím. Tvrdě se zasadíme o odstranění zásadních příčin chudoby, která často způsobuje radikalizaci a zoufalství lidí. Tato otázka je rovněž klíčová pro vytvoření prostředí, ve kterém je možné dosahovat udržitelného pokroku a uvolnit potenciál nejchudších zemí planety. Pevně věřím, že mezinárodní aktéři splní svůj úkol a naplní daná očekávání.“

Čtvrtá konference o nejméně rozvinutých zemích, která se koná ve dnech 9.-13. května v Istanbulu, bude klíčovou příležitostí pro setkání dárců a pro vdechnutí nového impulsu pro podporu těmto zemím. I když mnoho z nich dosáhlo v rámci svého rozvoje pokroku, není tento pokrok rovnovážný a rozvojové cíle tisíciletí nejsou mnohdy naplňovány. Proto se EU v listopadu 2008 zavázala poskytnout těmto zemím 0,15-0,20 % hrubého národního produktu (HDP). Významně jsme pokročili s plněním tohoto cíle, v současnosti jde 0,13 % hrubého národního důchodu EU (HND) na pomoc těmto nejméně rozvinutým zemím. Avšak aby bylo možné pomoci více zemím opustit postavení nejméně rozvinuté země, musí dárci koordinovat své úsilí. Navíc i rozvíjející se ekonomiky jako Brazílie, Čína a Indie by měly rovněž dávat spravedlivý díl pomoci nejméně rozvinutým zemím.

Komise proto vyzývá k posílení globálního partnerství na pomoc nejméně rozvinutým zemím. Rozvinuté země, rozvíjející se ekonomiky jako Čína, Brazílie, Indie a Jižní Afrika, systém OSN a samotné nejméně rozvinuté země musí konat v součinnosti a rovněž spolupracovat s regionálními rozvojovými bankami, soukromou sférou, nadacemi a občanskou společností.

Konference se bude zaobírat otázkou, jak by další země mohly následovat cestu Kapverd, Malediv či Botswany a dosáhnout graduace (v případě, že splňují dvě ze tří kritérií pro nejméně rozvinutou zemi nebo jestliže jejich HND na hlavu nejméně dvakrát přesahuje prahovou hodnotu). Pouze tyto tři země dosud dosáhly graduace, a bude proto EU žádat o systematičtější pomoc zemím během procesu graduace i po něm. Rozšířením výsad v přechodové fázi, které EU již používá, je jedním ze způsobů, jak toho lze dosáhnout. Například, dne EU rozhodla 3. prosince 2010 o rozšíření iniciativy s názvem „Vše kromě zbraní“ – tj. obchodní výhody osvobozené od cel a kvót – na Maledivy o další tři roky, což této zemi napomůže otevřít trh a zlepšit růst.

Mnoho nejméně rozvinutých zemí bude mezi zeměmi, které nejdříve a nejpalčivěji zasáhne změna klimatu, ať již z důvodu jejich polohy nebo z důvodu neschopnosti reagovat na její následky. Komise proto využije konferenci k tomu, aby vyzvala k akci na pomoc těmto zemím, která jim pomůže lépe se adaptovat na tuto změnu a být připravenější na případné otřesy. V této oblasti EU již poskytuje pomoc prostřednictvím zvláštních iniciativ týkajících se změny klimatu, např. financování rychlého startu, ke kterému se zavázala v roce 2010 v Kodani (2,4 miliardy euro a 7,2 miliardy celkem v letech 2010-2012), pro pomoc rozvojovým zemím při adaptaci na změnu klimatu a přechodu na strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství. Tato konference je nyní příležitostí diskutovat s dárci otázky, jak toto úsilí zdokonalit a jak po roce 2012 zvýšit financování určené na změnu klimatu.

Souvislosti

Nejméně rozvinuté země jsou nejchudšími a nejslabšími zeměmi světa, přičemž jsou vězněny v tomto postavení slabým hospodářstvím a slabou kapacitou růstu. Tyto země se posuzují podle tří kritérií: HDP na hlavu, diverzifikace ekonomiky a kvalita života. V průměru 50 % lidí žijících v nejméně rozvinutých zemích stále žije s méně než 1,25 USD na den a 78 % lidí s méně než 2 USD na den.

Evropská unie vždy vedla úsilí mezinárodního společenství opatřeními na podporu nejméně rozvinutých zemí, zejména v oblastech, jako je obchod a přístup na trh. Prostřednictvím iniciativy „Vše kromě zbraní“, která byla zvláště vytvořena pro pomoc nejméně rozvinutým zemí, mají tyto země od 1. října 2009 přístup na trh EU s veškerým zbožím zcela osvobozený od cel a kvót vyjma zbraní a střeliva, díky čemuž se pro tyto země otevírá více trhů a ve výsledku přináší více možností pro hospodářský růst.

Další informace a nejdůležitější body programu:

MEMO/11/277

Oficiální internetová stránka konference:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Internetová stránka GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar