Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/544

Bruxelles, den 6. maj 2011

20,4 mio. EUR fra EU's Globaliseringsfond til afskedigede arbejdstagere i Danmark

I dag godkendte Europa-Kommissionen to ansøgninger fra Danmark på 20 429 316 EUR i støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Støtten er tænkt som hjælp til 1 775 afskedigede arbejdstagere inden for vindmølleindustrien og skibsbygningssektoren med at finde ny beskæftigelse. Ansøgningen fremsendes nu til Europa-Parlamentet og til medlemsstaterne (EU's budgetmyndighed) med henblik på godkendelse.

László Andor, EU-kommissæren for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejds­markedsforhold og inklusion, erklærede, da han talte om den EGF-støtte, som Kommissionen har godkendt for arbejdstagere inden for den danske skibs­bygningssektor, "at den internationale finanskrise har ændret fremtiden inden for skibsbygning, og en stor del af denne industri flytter til områder med lave omkostninger, først og fremmest i Asien, som har øget sin markedsandel betragteligt i årene op til krisen".

László Andor kom også ind på den udfordring, som den danske vindmølleindustri står over for i forbindelse med tabet af 1 650 arbejdspladser, idet han udtalte, at "selv om den europæiske produktion af vindmøller generelt er steget, har det globale marked udviklet sig endnu hurtigere, især i Asien og i Nordamerika, og europæiske producenter flytter gradvist deres produktion ud af EU".

Kommissæren fremhævede, hvordan de afskedigede arbejdstagere fra både skibsbygnings- og vindmøllesektoren har vanskeligt ved at finde nye jobmuligheder. "Jeg er sikker på, at EGF-støtten kan være med til at afbøde denne dramatiske ændring og forberede de danske arbejdstagere på nye jobmuligheder", udtalte han.

De danske ansøgninger vedrører 1 356 afskedigelser på Odense Staalskibsværft og 1 650 arbejdstagere, der blev afskediget af vindmølleproducenten LM Glasfiber.

De europæiske skibsværfter har inden for de seneste årtier tabt væsentlige markedsandele til Asien. Den internationale finanskrise påvirkede dernæst yderligere det internationale skibsbygningsmarked, således at den samlede ordrebog ifølge sammenslutningen af de europæiske skifbsværfter (CESA) faldt med 20 % mellem 2008 og 2009, hvorimod nye ordrer faldt med 37 % i samme periode. Den faldende efterspørgsel er årsagen til lukningen af skibsværftet og de deraf følgende afskedigelser.

Odense Staalskibsværft ligger på Fyn i den østlige del af Region Syddanmark. Der er få beskæftigelsesmuligheder for arbejdstagere andre steder på Fyn, og der er ingen arbejdskraftmangel i Danmark som helhed inden for metalindustrien. Det vil derfor kræve en stor indsats at forberede de afskedigede arbejdstagere på en overgang til nye sektorer.

Da LM Glasfiber besluttede at lukke sine fabrikker i Lunderskov og Hammelev og flytte sin produktion til Asien, hvor perspektiverne for vindenergisektoren er bedre og markedsvæksten stærk, blev 1 650 arbejdstagere afskediget. Virksom­heden øgede sin produktionskapacitet i Kina ved at opføre to fabrikker, der blev åbnet i 2009 i den kinesiske provins Xinjiang og i kystbyen Qin Huang Dao.

Det område, som er berørt af afskedigelserne i LM Glasfiber, er "Trekantsområdet", der er et område i Syddanmark. Ledigheden i trekantsområdet steg med 25 % i 2009 sammenlignet med 2008. Lukningen af de to LM Glasfiber-fabrikker har i betydelig grad forøget ledigheden i området.

Af det samlede antal på 3 006 arbejdstagere, der blev afskediget, er det de 1 775 arbejdstagere, som har sværest ved at blive genindsluset på arbejdsmarkedet, som er tiltænkt EGF-støtte. Pakken vil medvirke til, at arbejdstagerne får tilbudt erhvervsuddannelse inden for områder med beskæftigelsespotentiale som turisme, energiteknologi, robotteknologi, landskabsarbejde og design; supplerende almen undervisning inden for områder som læsning, skrivning og matematik; kurser i iværksætteri og løbende rådgivning samt en mentorordning for iværksættere; incitamenter til at starte en ny virksomhed og incitamenter for unge arbejdstagere til at vende tilbage til en uddannelse samt de nødvendige godtgørelser.

Disse foranstaltninger er nøje planlagt og skal hjælpe arbejdstagerne med at finde arbejde i sektorer med en lovende fremtid. Desuden bevæger foranstaltningerne sig ud over det, som det danske system i øjeblikket kan tilbyde de ledige, og de vil blive anvendt mere generelt fremover, hvis de viser sig at være vellykkede.

Den samlede anslåede omkostning ved pakken med EGF-støtte er på ca. 31,6 mio. EUR, hvoraf den Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) betaler 20,4 mio. EUR.

Baggrund

Der har været 76 ansøgninger til EGF, siden dens operationer begyndte i januar 2007 for et samlet beløb på 381,3 mio. EUR til mere end 77 148 arbejdstagere. Ansøgningerne vedrører følgende sektorer: bilindustrien (Frankrig, Spanien, Portugal, Østrig, Tyskland og Sverige); tekstilindustrien (Italien, Malta, Litauen, Portugal, Spanien og Belgien); mobiltelefoner (Finland og Tyskland); husholdningsapparater (Italien); computere og elektriske produkter (Irland og Portugal); mekanik og elektronik (Danmark); reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer (Irland); krystalglas (Irland); keramik og natursten (Spanien); byggeri (Nederlandene, Irland og Litauen); bygningstømmer og snedkeriartikler (Spanien); elektrisk udstyr (Litauen); forlags- og trykkerivirksomhed (Nederlandene og Tyskland), møbler (Litauen), detailhandel (Tjekkiet og Spanien) og engroshandel (Nederlandene). Det fremgår af de afsluttende rapporter om tidligere sager, at EGF-støtten har givet gode resultater med hensyn til at hjælpe arbejdstagere med at forblive på arbejdsmarkedet og finde nye job.

Globaliseringsfonden, der har til formål at hjælpe borgere, der mister deres arbejde som følge af globaliseringen, blev efter initiativ fra kommissionsformand Barroso oprettet af Europa-Parlamentet og Rådet i slutningen af 2006. I juni 2009 blev fondens regler ændret for at styrke dens rolle som et instrument til hurtig intervention. Den er en del af EU's beredskab til at tackle den finansielle og økonomiske krise. Den reviderede EGF-forordning trådte i kraft den 2. juli 2009 og finder anvendelse på alle ansøgninger, der modtages fra og med 1. maj 2009.

Yderligere oplysninger

EGF-websted:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=da

Nyhedsmeddelelser på video:

EU bekæmper krisen: Globaliseringsfonden bliver styrket

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

EU lever op til sit ansvar i en globaliseret verden – Den Europæiske Globaliseringsfond

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling, der tilsendes pr. e-mail

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar