Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS ET HU HR

IP/11/541

Brusel, 5. mája 2011

Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko podpísali dohodu v snahe vytvoriť Jednotné európske nebo

Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko dnes podpísali dohodu, ktorej cieľom je vytvorenie „funkčného bloku vzdušného priestoru v strednej Európe“ (FAB CE). Ide o dôležitý krok smerom k vytvoreniu „Jednotného európskeho neba“ (Single European Sky). Členské štáty priebežne prijímajú opatrenia nevyhnutné na vytvorenie funkčných blokov vzdušného priestoru (functional airspace blocks, FAB), a politické ciele právnych predpisov týkajúcich sa Jednotného európskeho neba prijatých v roku 2004 tak pomaly nadobúdajú reálny rozmer. Dnešná dohoda znamená vytvorenie štvrtého bloku FAB v Európe. Očakáva sa, že ostatné členské štáty Európskej únie podpíšu obdobné dohody v nasledujúcom roku.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý je zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Dohoda o FAB CE je dôležitým úspechom, ktorým sa päť členských štátov Európskej únie a dva susediace štáty zaviazali k štruktúrovanej spolupráci smerom k lepšiemu riadeniu vzdušného priestoru a k optimalizácii poskytovania služieb letovej navigácie. Cieľom je dosiahnuť takú úroveň výkonnosti, akú požadujú používatelia vzdušného priestoru. Vzhľadom na umiestnenie FAB na juhovýchodnej osi a vzhľadom na predpokladaný nárast leteckej prevádzky v tejto oblasti bude jeho úspech závisieť od efektívnej implementácie štruktúr spolupráce a od optimalizácie poskytovania služieb letovej navigácie.“

Vytvorenie funkčných blokov vzdušného priestoru je jedným zo základov Jednotného európskeho neba. Tieto bloky sú dôležitou hnacou silou pri dosahovaní zvýšenej výkonnosti a ich prostredníctvom sa zmení prostredie služieb manažmentu letovej prevádzky (ATM). Pre poskytovateľov služieb letovej navigácie sa vytvorením funkčných blokov vzdušného priestoru otvárajú možnosti na spoluprácu, čím sa uľahčí dosahovanie nových záväzných cieľov v rámci výkonnosti, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch o Jednotnom európskom nebi. FAB CE bude znamenať vzdušný priestor s vysokou hustotou a hlavným tokom letovej prevádzky v smere východ – západ, pričom lietadlá budú na svojej ceste do severnej časti letového priestoru často prelietavať cez viacerých poskytovateľov služieb letovej navigácie. Intenzita letovej prevádzky do západných a južných častí FAB sa zvyšuje.

Dohodou o FAB CE sa vytvára rámec, všeobecné podmienky a systém riadenia, na základe ktorých zmluvné štáty plánujú zabezpečovať riadenie letovej prevádzky a poskytovanie služieb letovej navigácie v kontexte právnych predpisov o Jednotnom európskom nebi.

FAB CE bude riadiť Rada (rozhodovací orgán), ktorá zastupuje záujmy tak civilného, ako aj vojenského letectva, a bude mať tieto podvýbory:

  • Spoločný koordinačný výbor civilného a vojenského vzdušného priestoru (Joint Civil Military Airspace Coordination Committee, JCMACC) pre strategickú koordináciu riadenia vnútroštátneho vzdušného priestoru a politiky navrhovania vzdušného priestoru, procesy riadenia tokov a kapacity vzdušného priestoru a spoluprácu medzi civilným a vojenským letectvom.

  • Koordinačný výbor vnútroštátnych orgánov dohľadu (National Supervisory Authorities Coordination Committee, NSA CC).

  • Ostatné orgány, ktoré podľa potreby zriadi Rada s cieľom vykonávať, prevádzkovať a ďalej rozvíjať FAB CE.

Dohoda o FAB CE je súčasťou spoločnej reakcie na výkonnostnú schému Jednotné európske nebo, ktorej cieľom je „dosiahnuť optimálnu výkonnosť v oblastiach týkajúcich sa bezpečnosti, environmentálnej udržateľnosti, kapacity, efektivity nákladov, letovej efektivity a účinnosti vojenských misií, a to navrhnutím vzdušného priestoru a organizáciou ATM v predmetnom vzdušnom priestore bez ohľadu na existujúce prekážky.“ FAB CE sa zameriava na spoločný plán výkonnosti FAB CE, ktorý je v súlade s výkonnostnými cieľmi celej EÚ od druhého referenčného obdobia, t. j. od roku 2015.

Ďalšie kroky

Ratifikácia dohody o FAB a finalizácia dohôd medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a poskytovateľmi služieb letovej navigácie.

Ďalšie informácie:

webové stránky FAB CE:

http://www.eurocontrol.int/fab_ce

ako aj:

http://ec.europa.eu/transport/air/single_european_sky/functional_airspace_blocks_en.htm


Side Bar