Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/532

Bryssel den 4 maj 2010

Kommissionen föreslår bättre styrning av migrationen till EU

I dag lade kommissionen fram initiativ för hur EU på ett mer strukturerat, heltäckande och snabbt sätt ska kunna hantera migrationens problem och möjligheter, inte minst med tanke på vad som just nu händer i Medelhavsområdet. Initiativen omfattar olika aspekter av migration, bl.a. slutförande av det gemensamma europeiska asylsystemet, utbyggd gränskontroll och förvaltning av Schengensamarbetet, bättre planerad laglig invandring, ökat utbyte av erfarenheter av framgångsrik integration av migranter, och en strategisk hållning vad gäller förbindelserna med länder utanför EU i migrationsfrågor. Dessa initiativ tas utöver de brådskande kortsiktiga åtgärder som kommissionen redan har vidtagit för att hantera migrationsläget i Medelhavsområdet och flyktingtrycket på medlemsländer med en yttre EU-gräns.

”Det står helt klart att EU behöver en stark gemensam asyl- och migrationspolitik. Detta har blivit mer uppenbart under de senaste månaderna med tanke på de historiska händelser som äger rum i Nordafrika. EU måste leva upp till sina ideal om att kunna erbjuda en tillflykt för dem som behöver skydd, och samtidigt visa solidaritet både med de länder i Nordafrika som nu tar hand om större delen av migranterna från Libyen och med de av EU:s medlemsländer som upplevt det största inflödet av migranter som någonsin anlänt sjövägen. Det står även klart att EU skulle dra nytta av en planerad arbetskraftsinvandring för att delvis avhjälpa en förväntad arbetskraftsbrist inom många sektorer, och att motverka den minskning av Europas arbetsföra befolkning som väntas under kommande år. Men migrationen måste samtidigt skötas på rätt sätt – och det innebär att gränskontrollerna ska fungera och olagliga migranter sändas tillbaka. Detta innebär också att vi inte bara bör överlåta åt medlemsländerna med yttre EU-gränser att ta hand om extraordinära flyktingsituationer. Detta innebär att inrätta migrations- och rörlighetspartnerskap med länder utanför EU, så att vi kan arbeta tillsammans. Vi måste hålla dessa långsiktiga mål i minnet också nu när vi tar hand om de brådskande behov som beror på våldsamheterna i Nordafrika”, sade Cecilia Malmström, som är den kommissionär som ansvarar för inrikes frågor.

Även om händelserna i länderna söder om Medelhavet inger hopp om ett bättre liv för miljoner människor har de också lett till fördrivning av över 650 000 människor som tvingats fly våldet i Libyen. Mycket få asylsökande har hittills anlänt till Europa. Över 25 000 har dock valt att söka sig ett bättre liv i EU. En del EU-medlemsländer är mer direkt utsatta än andra för en massiv ström av migranter, men denna situation kan inte hanteras bara på den nationella nivån. Den kräver en mobilisering av alla medlemsländer på EU-nivå.

"Den senaste tidens händelser har utlöst farhågor om hur Schengensystemet fungerar. Den fria rörligheten över Europas gränser är ett stort framsteg som inte får gå förlorat, utan snarare bör stärkas. Därför har kommissionen redan föreslagit en bättre utvärderingsmekanism för att se till att de yttre gränserna kontrolleras på ett effektivt sätt. För att trygga stabiliteten i Schengenområdet kan det också bli nödvändigt att planera för ett tillfälligt återinförande av begränsade interna gränskontroller under mycket exceptionella omständigheter, exempelvis när en del av EU:s yttre gräns utsätts för ett starkt och oväntat tryck", noterar Cecilia Malmström.

EU har agerat snabbt inför dessa utmaningar, med de operativa och ekonomiska verktyg som den har till sitt förfogande. Medel har skaffats fram för att hjälpa till att handskas med det humanitära nödläge som uppstått genom den plötsliga strömmen av flyktingar och fördrivna människor till länder som gränsar mot Libyen. Tillsammans med de medel som skaffats fram bilateralt har detta stöd gjort de möjligt att erbjuda tillfälligt tak över huvudet för flyktingar och fördrivna människor, att tillgodose deras basbehov och att hjälpa dem att återvända till sina ursprungsländer. Frontex har satt igång en gemensam operation (EPN Hermes Extension 2011) för att hjälpa Italien att handskas med flyktingar och migranter som anländer till landets kuster. Europol har sänt en expertgrupp till Italien för att hjälpa landets brottsbekämpande myndigheter att identifiera möjliga människosmugglare bland de olagliga migranter som når italienskt territorium. De medlemsstater som är mest utsatta för de växande strömmarna av flyktingar och olagliga migranter har fått ekonomisk hjälp.

Även om EU:s agerande med anledning av krissituationen har varit omfattande har den pågående krisen avslöjat att EU fortfarande kan göra bättre ifrån sig vid denna typ av situationer och när det gäller hanteringen av migration i allmänhet. Kommissionen föreslår därför en serie initiativ som innefattar följande:

  • Senast 2012 slutföra det gemensamma europeiska asylsystemet, i linje med grundläggande värderingar och unionens internationella skyldigheter.

  • Att stärka gränskontrollen och förvaltningen av Schengensamarbetet för att komma till rätta med olaglig invandring och för att se till att alla medlemsländer verksamt kontrollerar sin del av EU:s yttre gräns i linje med reglerna och andan i EU:s lagstiftning samt att bygga upp tilliten till EU:s system för att sköta invandringen.

  • Bättre planera den lagliga invandringen till EU för att underlätta invandring av personer med kompetens som behövs för att hjälpa EU att fylla förväntade arbetskrafts- och kompetensbrister och bidra till att motverka den förväntade minskningen av den arbetsföra befolkningen.

  • Medlemsländerna ska dela med sig av sina bästa metoder för att integrera lagliga invandrare i EU på ett sätt som gör att invandringens ekonomiska fördelar maximeras, och för att säkra den sociala harmonin i unionen.

  • En strategi vad gäller förbindelserna med länder utanför EU om migrationsrelaterade frågor med syftet att underlätta människors inflyttning med hjälp av förbättrade lagliga invandringsmöjligheter, kombinerat med åtgärder för att förhindra olaglig invandring.

Kommande åtgärder

Kommissionens meddelande kommer att tjäna som underlag för debatten vid rådets extra möte (rättsliga och inrikes frågor) som ska äga rum den 12 maj och som följs av en diskussion om migration vid Europeiska rådets möte den 24 juni. Det kommer de kommande veckorna och månaderna att åtföljas av kompletterande initiativ, bl.a. av ett migrationspaket som ska överlämnas till kommissionskollegiet för antagande den 24 maj.

Bakgrund

Sedan början av året har ett massivt utflöde av människor skett från flera nordafrikanska länder, särskilt från Libyen. Enligt de senaste uppskattningarna har fler än 650 000 personer lämnat Libyen på flykt undan våldet där. Dessa människor har fått ett gästfritt mottagande i grannländerna, främst i Tunisien och Egypten, och många av dem har själva lyckats eller fått hjälp att återvända till sina respektive hemländer.

Över 25 000 migranter, huvudsakligen från Tunisien, och i mindre omfattning från andra afrikanska länder, har flytt till EU och nått Italien (de flesta till ön Lampedusa) och Malta, vilka båda länder pressas hårt av flyktingströmmarna. Utöver de fördrivna människorna och migranterna har ett avsevärt antal flyktingar av olika nationaliteter, bl.a. somalier, eritreaner och sudaneser, lämnat Libyen, och i vissa fall lyckats nå Italien och Malta. Dessa händelser har satt en del EU-medlemsländers skydds- och mottagningssystem under allt större belastning.

För ytterligare upplysningar:

MEMO/11/273

För ytterligare information om Europeiska kommissionens agerande med anledning av flyktingströmmen från Nordafrika: MEMO/11/226

För mer information om kommissionens förslag att inrätta en utvärderingsmekanism som ska kontrollera hur Schengenregelverket tillämpas: IP/10/1493

Cecilia Malmströms hemsida, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Hemsidan för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar