Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/532

V Bruseli 4. mája 2011

Komisia predkladá návrh na lepšie riadenie migračných tokov do EÚ

Komisia dnes predložila iniciatívy zamerané na dosiahnutie viac štrukturovaného, komplexnejšieho, pružnejšieho prístupu EÚ k výzvam a príležitostiam súvisiacim s migráciou – aj vzhľadom na súčasný vývoj v oblasti Stredozemia. Tieto iniciatívy sa týkajú viacerých aspektov migrácie vrátane posilnenia hraničných kontrol a správy v schengenskom priestore, dobudovania spoločného európskeho azylového systému, lepšieho zacielenia legálnej migrácie, výmeny najlepších postupov na zabezpečenie úspešnej integrácie migrantov, a zaujatia strategického prístupu k vzťahom s tretími krajinami, pokiaľ ide o problematiku migrácie. Tieto iniciatívy nadväzujú na naliehavé krátkodobé opatrenia, ktoré už Komisia prijala v záujme riešenia situácie v oblasti migrácie v Stredozemí a migračných tlakov na členské štáty nachádzajúce sa pri vonkajších hraniciach EÚ.

„Je jasné, že EÚ potrebuje dôraznú spoločnú politiku v oblasti poskytovania azylu a migrácie. Táto skutočnosť sa stala v posledných mesiacoch ešte viac zrejmou vzhľadom na historické udalosti, ktoré sa odohrávajú v severnej Afrike. Európska únia musí zostať verná svojmu poslaniu ponúknuť útočisko ľuďom, ktorí potrebujú ochranu, a zároveň musí preukázať solidaritu s krajinami severnej Afriky, ktoré v súčasnosti poskytujú prístrešie prevažnej väčšine migrantov z Líbye, ako aj solidaritu s tými z našich členských štátov, ktoré čelia najväčšiemu prílivu migrantov prichádzajúcich po mori. Zrejmé je aj to, že EÚ by mala prospech z určitej cielenej pracovnej migrácie, ktorá by jej pomohla riešiť problémy súvisiace s očakávaným nedostatkom pracovných síl v mnohých odvetviach a vyvážiť pokles populácie v produktívnom veku, ku ktorému bude podľa prognóz v nadchádzajúcich rokoch v Európe dochádzať. Migráciu však zároveň treba náležite riadiť. To znamená, treba zabezpečiť účinnú kontrolu hraníc a navrátenie nelegálnych migrantov. Z toho vyplýva aj to, že vysporiadanie sa s mimoriadnymi migračnými situáciami by sme nemali ponechať výlučne na členských štátoch, ktoré sa nachádzajú na našich vonkajších hraniciach. To predpokladá vytvorenie partnerstiev v oblasti migrácie a mobility s krajinami mimo EÚ, ktoré nám umožnia spolupracovať. Tieto dlhodobé ciele musíme mať na pamäti aj pri riešení urgentnejších potrieb, ktoré sa vynárajú v dôsledku nepokojov v severnej Afrike“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka zodpovedná za vnútorné záležitosti.

Udalosti, ku ktorým došlo v severnom Stredozemí, prinášajú miliónom ľudí nádej na lepší život. Zároveň však viedli k vysídleniu vyše 650 000 ľudí, ktorí museli pred násilnosťami v Líbyi utiecť. Do Európy zatiaľ prišlo len veľmi málo uchádzačov o azyl. Viac ako 25 000 ľudí sa však rozhodlo hľadať lepší život v EÚ. Niektoré členské štáty EÚ sú viac ako iné štáty bezprostredne vystavené hromadným príchodom prisťahovalcov. Túto však situáciu nemožno vyriešiť výlučne na národnej úrovni. Vyžaduje si to mobilizáciu všetkých členských štátov na úrovni EÚ.

„Tieto nedávne udalosti vzbudili okrem iného záujem o fungovanie schengenského systému. Voľný pohyb osôb cez európske hranice je obrovským úspechom, o ktorý sa nesmieme pripraviť, ale naopak, ktorý treba posilniť. Práve preto Komisia navrhla mechanizmus na lepšie vyhodnocovanie, ktorý zabezpečí účinnú kontrolu vonkajších hraníc. V záujme udržania stability schengenského priestoru bude možno potrebné vziať do úvahy možnosť dočasného znovuzavedenia obmedzených kontrol na vnútorných hraniciach v prípade úplne výnimočných okolností, ako je napríklad situácia, keď sa časť vonkajších hraníc neočakávane dostane pod obrovský tlak“, poznamenáva komisárka Cecilia Malmströmová.

Európska únia zareagovala na tieto výzvy pohotovo prostredníctvom operačných a finančných nástrojov, ktoré má k dispozícii. Zmobilizovala finančné prostriedky na zvládnutie núdzovej humanitárnej situácie, ktorá je dôsledkom náhleho prílivu utečencov a vyhnancov do krajín susediacich s Líbyou. Táto podpora spolu s finančnými prostriedkami poskytnutými na bilaterálnom základe umožnila ponúknuť utečencom a vyhnancom dočasné prístrešie, uspokojiť ich základné potreby a pomôcť mnohým z nich vrátiť sa do rodnej krajiny. Agentúra FRONTEX začala spoločnú operáciu (EPN Hermes rozšírené na rok 2011) s cieľom pomôcť Taliansku vyriešiť situáciu migrantov a utečencov prichádzajúcich na talianske pobrežie. EUROPOL vyslal do Talianska skupinu expertov, aby pomohli orgánom presadzovania práva nájsť medzi nelegálnymi migrantmi, ktorí sa dostali na talianske územie, možných pašerákov ľudí. Členským štátom, ktoré sú narastajúcemu prílevu utečencov a nelegálnych migrantov najviac vystavené, bola poskytnutá aj finančná pomoc.

Reakcia EÚ na uvedenú núdzovú situáciu bola komplexná. Terajšia kríza však poukázala na skutočnosť, že existujú ďalšie spôsoby, ako by EÚ mohla lepšie riešiť takéto situácie, ako aj problematiku riadenia migrácie vo všeobecnosti. Komisia preto navrhuje rad iniciatív, ktoré sa upriamujú na tieto aspekty:

  • dobudovanie spoločného európskeho azylového systému do roku 2012 v súlade so základnými hodnotami a medzinárodnými záväzkami Únie,

  • posilnenie hraničných kontrol a správy v schengenskom priestore v záujme riešenia problému nelegálneho prisťahovalectva, zabezpečenia toho, aby všetky príslušné členské štáty vykonávali účinnú kontrolu ich úseku vonkajších hraníc EÚ v súlade s pravidlami a s duchom právnych predpisov EÚ, a v záujme budovania dôvery v účinnosť systému EÚ pre riadenie migrácie,

  • lepšie zacielenie legálnej migrácie do EÚ na uľahčenie prisťahovalectva ľudí, ktorí disponujú žiaducimi kvalifikáciami a ktorí by tak mohli pomôcť EÚ odstrániť očakávané nedostatky pracovných síl a určitých kvalifikácií a mohli by prispieť k vyváženiu očakávaného poklesu populácie v produktívnom veku,

  • vymieňanie informácií o najlepších postupoch týkajúcich sa prístupov členských štátov k integrácii legálnych prisťahovalcov v EÚ tak, aby sa dosiahol maximálny ekonomický úžitok vyplývajúci z prisťahovalectva a zároveň sa v Únii zachovala sociálna harmónia,

  • zabezpečenie strategického prístupu k vzťahom s tretími krajinami ohľadne otázok súvisiacich s migráciou, ktorý bude zameraný na uľahčenie pohybu osôb prostredníctvom rozšírenia možností legálnej migrácie, a to v spojitosti s opatreniami zabraňujúcimi nelegálnej migrácii.

Ďalšie kroky

Oznámenie Komisie bude základom pre diskusiu na mimoriadnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa bude konať 12. mája. Nadväzne na to sa uskutoční diskusia zameraná na problematiku migrácie na zasadnutí Európskej rady 24. júna. V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch sa následne prijmú sprievodné iniciatívy, predovšetkým bude 24. mája kolégiu predložený na prijatie „migračný balík“.

Kontext

Od začiatku roka dochádza k hromadnému vysídľovaniu obyvateľov niektorých krajín severnej Afriky, predovšetkým Líbye. Podľa posledných odhadov ušlo pred násilnosťami z územia Líbye viac ako 650 000 osôb. Títo ľudia našli útočisko v susedných krajinách, predovšetkým v Tunisku a Egypte, a mnohým z nich sa medzičasom podarilo svojpomocne alebo vďaka získanej pomoci sa vrátiť do rodnej krajiny.

Viac ako 25 000 migrantov, predovšetkým z Tuniska a v menšom rozsahu aj z iných afrických krajín, si za cieľ úteku zvolilo EÚ a dostalo sa na pobrežie Talianska (väčšina z nich na taliansky ostrov Lampedusa) a na Maltu. Obe tieto krajiny sú v súčasnosti vystavené silnému migračnému tlaku. Popri vyhnancoch a migrantoch odišiel z Líbye aj značný počet utečencov rôznych národností vrátane Somálčanov, Eritrejčanov a Sudánčanov, pričom niektorí z nich sa takisto dostali do Talianska a na Maltu. V dôsledku týchto udalostí sa systémy ochrany a prijímacie systémy v niektorých členských štátoch EÚ dostali pod narastajúci tlak.

Ďalšie informácie

MEMO/11/273

Ďalšie informácie o odpovedi Európskej komisie na migračné toky zo severnej Afriky nájdete prostredníctvom odkazu: MEMO/11/226

Ďalšie informácie o návrhu Komisie na vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overovanie uplatňovania schengenského acquis nájdete prostredníctvom odkazu: IP/10/1493

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar