Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/532

Briuselis, 2011 m. gegužės 4 d.

Komisija Europos Sąjungai siūlo geriau valdyti migraciją

Šiandien Komisija pristatė iniciatyvas, susijusias su sistemiškesniu, visapusišku ir sparčiu reagavimu pagrįstu ES požiūriu į migracijos problemas ir galimybes, be kita ko, atsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Viduržemio jūros regione. Iniciatyvos skirtos įvairiems migracijos aspektams, pavyzdžiui, sienų kontrolės stiprinimui ir Šengeno erdvės valdymui, bendros Europos prieglobsčio sistemos užbaigimui, geriau sureguliuotai teisėtai migracijai, dalijimuisi geriausia patirtimi siekiant sėkmingos migrantų integracijos ir strateginiam požiūriui į santykius su trečiosiomis šalimis migracijos klausimais. Šiomis iniciatyvomis papildomos neatidėliotinos trumpalaikės priemonės, kurių Komisija jau ėmėsi migracijos problemoms Viduržemio jūros regione spręsti ir migracijos spaudimui tiesiogiai su Viduržemio jūra besiribojančioms valstybėms narėms mažinti.

„Akivaizdu, kad ES reikia stiprios bendros prieglobsčio ir migracijos politikos. Tai tapo dar aiškiau per pastarųjų mėnesių istorinius įvykius Šiaurės Afrikoje. ES turi vykdyti savo pareigą pasiūlyti prieglobstį tiems, kuriems reikia apsaugos, o kartu ir parodyti solidarumą tiek su Šiaurės Afrikos šalimis, kurios šiuo metu teikia prieglobstį gausiam būriui migrantų iš Libijos, tiek su mūsų valstybėmis narėmis, kurios patyrė didžiulį jūra atvykstančių migrantų antplūdį. Akivaizdu ir tai, kad ES būtų naudinga tam tikro masto reguliuojama darbo jėgos migracija, kuri padėtų spręsti tikėtino įvairių sektorių darbo jėgos stygiaus problemą ir kompensuoti ateityje numatomą darbingo amžiaus Europos gyventojų sumažėjimą. Vis dėlto migracija turi būti ir tinkamai valdoma, t. y. reikia užtikrinti veiksmingą sienų kontrolę ir neteisėtų migrantų grąžinimą. Kartu tai reiškia, kad dėl nepaprastosios migracijos padėties kylančių problemų sprendimo neturime užkrauti tik išorės sienas turinčioms valstybėms narėms. O tam reikia sukurti migracijos ir judumo partnerystę su trečiosiomis šalimis, kad galėtume bendradarbiauti. Šių ilgalaikių tikslų neturėtume pamiršti ir spręsdami dar opesnes neramumų Šiaurės Afrikoje sukeltas problemas,“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Įvykiai pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse milijonams žmonių suteikia viltį geriau gyventi, tačiau dėl jų buvo perkelta daugiau nei 650 000 žmonių, kurie buvo priversti bėgti nuo smurto Libijoje. Mažai prieglobsčio prašytojų pavyko pasiekti Europą, nepaisant to, daugiau nei 25 000 žmonių nusprendė geresnio gyvenimo ieškoti ES. Daugiau nei 25 000 žmonių nusprendė geresnio gyvenimo ieškoti ES. Vienos ES valstybės narės betarpiškiau patiria didelį migrantų srautą nei kitos, tačiau tokių sunkumų negalima įveikti vien nacionaliniu lygmeniu. Tam reikia visų valstybių narių susitelkimo ES lygmeniu.

„Dėl pastarųjų įvykių taip pat išaugo susirūpinimas dėl Šengeno sistemos veikimo. Laisvas asmenų judėjimas Europoje yra didžiausias laimėjimas, kuris turi būti stiprinamas, o ne naikinamas. Todėl Komisija jau pateikė pasiūlymą dėl geresnio veiksmingos išorės sienų kontrolės vertinimo mechanizmo. Siekiant išsaugoti Šengeno erdvės stabilumą, taip pat gali prireikti laikinai atnaujinti ribotą vidaus sienų kontrolę esant tik išimtinėms aplinkybėms, pavyzdžiui, kai tam tikroje išorės sienų atkarpoje netikėtai smarkiai padidėja migracijos srautas,“ – pažymėjo Komisijos narė Cecilia Malmström.

Į šiuos sunkumus ES nedelsdama reagavo turimomis operatyvinėmis ir finansinėmis priemonėmis. Buvo skirta lėšų ekstremaliajai humanitarinei padėčiai, kilusiai dėl staigaus pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų antplūdžio į Libijos kaimynystėje esančias šalis, valdyti. Kartu su dvišaliu pagrindu skirtomis lėšomis ši parama leido suteikti pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims laikiną prieglobstį, užtikrinti būtiniausius jų poreikius ir daugeliui padėti grįžti į savo kilmės šalį. FRONTEX pradėjo bendrą operaciją (EKP programos „Hermes“ tęsinys 2011 m.), siekdama padėti Italijai spręsti prie jos krantų atvykstančių migrantų ir pabėgėlių problemą. EUROPOLAS į Italiją nusiuntė ekspertų grupę, kuri turi padėti jos teisėsaugos institucijoms nustatyti kartu su neteisėtais migrantais į Italijos teritoriją atvykusius galimus nelegalius žmonių gabentojus. Toms valstybėms narėms, į kurias atvyksta didžiausi pabėgėlių ir neteisėtų migrantų srautai, taip pat suteikta finansinė pagalba.

ES įvairiomis priemonėmis reagavo į ekstremaliąją situaciją, tačiau ši krizė parodė, kad dar yra būdų, kaip ES galėtų geriau spręsti tokias problemas ir migracijos valdymo klausimus apskritai. Todėl Komisija siūlo keletą iniciatyvų, skirtų tokiems aspektams:

  • bendros Europos prieglobsčio sistemos užbaigimas iki 2012 m., laikantis pagrindinių vertybių ir tarptautinių Sąjungos įsipareigojimų;

  • sienų kontrolės stiprinimas ir Šengeno erdvės valdymas siekiant išspręsti neteisėtos imigracijos problemą, užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė, vadovaudamasi ES teisės normomis ir tikslais, veiksmingai kontroliuotų jai tenkančią ES išorės sienų atkarpą, ir stiprinti pasitikėjimą ES migracijos valdymo sistemos veiksmingumu;

  • geriau reguliuojama teisėta migracija į ES, kuri palengvintų asmenų, kurių kvalifikacija reikalinga numatomam darbo jėgos ir įgūdžių stygiui pašalinti, imigraciją ir padėtų kompensuoti numatomą darbingo amžiaus gyventojų sumažėjimą;

  • dalijimasis geriausia valstybių narių patirtimi teisėtų migrantų integracijos ES klausimu, siekiant užtikrinti didžiausią ekonominę imigracijos naudą, o kartu ir socialinę darną;

  • strateginis požiūris į santykius su trečiosiomis šalimis su migracija susijusiais klausimais, kuriuo siekiama, gerinant teisėtos migracijos sąlygas ir taikant neteisėtos migracijos prevencijos priemones, palengvinti asmenų judėjimą.

Tolesni veiksmai

Komisijos komunikatas bus gegužės 12 d. numatytame neeiliniame TVR tarybos posėdyje vyksiančių diskusijų pagrindas, vėliau juo remiantis migracijos klausimais bus diskutuojama birželio 24 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje. Per ateinančias savaites ir mėnesius jis bus papildytas gretutinėmis iniciatyvomis, pirmiausia numatyta gegužės 24 d. kolegijos balsavimui pateikti migracijos priemonių rinkinį.

Pagrindiniai faktai

Nuo šių metų pradžios vyksta masinis gyventojų perkėlimas iš kelių Šiaurės Afrikos šalių, pirmiausia iš Libijos. Remiantis naujausiais skaičiavimais, daugiau kaip 650 000 asmenų išvyko iš Libijos teritorijos, siekdami pabėgti nuo ten tvyrančio smurto. Šie žmonės buvo priimti kaimyninėse šalyse, visų pirma Tunise ir Egipte; per tą laiką daugeliui pavyko arba buvo padėta grįžti į savo gimtąją šalį.

Daugiau kaip 25 000 migrantų, daugiausia iš Tuniso ir, kiek mažiau, iš kitų Afrikos šalių, bėgo į ES – jie pasiekė Italijos (daugiausia jų Lampedūzos salą) ir Maltos krantus, todėl abiem šioms šalims tenka atlaikyti didelį migracijos spaudimą. Be perkeltųjų asmenų ir migrantų, iš Libijos išvyko ir daug įvairių šalių pilietybę turinčių pabėgėlių, įskaitant Somalio, Eritrėjos ir Sudano piliečius; kai kuriems iš jų pavyko pasiekti Italiją ir Maltą. Dėl šių įvykių kai kurių valstybių narių apsaugos ir priėmimo sistemoms tenka vis didesnis krūvis.

Išsamesnė informacija

MEMO/11/273

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos atsaką į migracijos srautus iš Šiaurės Afrikos rasite MEMO/11/226.

Daugiau informacijos apie Komisijos pasiūlymą sukurti mechanizmą, kuriuo vertinamas Šengeno acquis taikymo tikrinimas, rasite IP/10/1493.

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilia Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.


Side Bar