Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/532

Bryssel 4. toukokuuta 2010

Komissio haluaa EU:hun suuntautuvan maahanmuuton paremmin hallintaan

Komissio on tänään esittänyt aloitteita, joiden avulla EU voisi hallita maahanmuuttoa tehokkaammin ja reagoida tilanteen muuttumiseen nopeammin. Aloitteet koskevat maahanmuuton eri osa-alueita, kuten rajavalvonnan lujittamista ja Schengen-alueen hallinnointia, yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomista, laillisen maahanmuuton parempaa kohdentamista, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä strategisen lähestymistavan omaksumista muuttoliikkeeseen EU:n ja kolmansien maiden välisissä suhteissa. Nämä aloitteet täydentävät kiireellisiä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joita komissio on jo toteuttanut Välimeren eteläpuolella vallitsevan tilanteen ja eräisiin jäsenvaltioihin kohdistuvan maahanmuuttopaineen vuoksi.

”Pohjois-Afrikan maiden viimeaikaiset tapahtumat ovat tuoneet entistä selvemmin esiin sen, että EU tarvitsee vahvan yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan. EU:n on täytettävä sitoumuksensa tarjota turvapaikka niille, jotka tarvitsevat suojelua. Samalla sen on osoitettava solidaarisuutta sekä niitä Pohjois-Afrikan maita kohtaan, joissa valtaosa Libyasta paenneista ihmisistä nyt oleskelee, että niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin useimmat mereltä saapuvat maahantulijat rantautuvat”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Kohdennetusta työperäisestä maahanmuutosta olisi hyötyä myös EU:lle, sillä Euroopan työikäisen väestön vähentyessä useilla elinkeinoelämän aloilla on jo lähivuosina odotettavissa työvoimapula, jota maahanmuutto voisi lievittää. Maahanmuutto on kuitenkin pidettävä hallinnassa huolehtimalla tehokkaasta rajavalvonnasta ja palauttamalla laittomat maahantulijat. Ulkorajoilla sijaitsevia jäsenvaltioita ei myöskään pidä jättää poikkeuksellisten maahanmuuttopaineiden kanssa yksin. Tätä varten on solmittava EU:n ulkopuolisten maiden kanssa maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevia kumppanuuksia yhteistyön tekemistä varten. Nämä pitkän tähtäimen tavoitteet on pidettävä mielessä samalla kun pyritään hoitamaan Pohjois-Afrikan mullistuksista johtuvat kiireellisemmät tarpeet.

Samaan aikaan kun Välimeren eteläpuolisten maiden tapahtumat tuovat miljoonille toivoa paremmasta elämästä, Libyan levottomuudet ovat ajaneet yli 650 000 ihmistä pakoon asuinseuduiltaan. Näistä yli 25 000 on pyrkinyt parempiin oloihin EU:n alueelle, mutta hyvin harvat ovat hakeneet turvapaikkaa. Maahantulopaineet kohdistuvat toisiin EU:n jäsenvaltioihin voimakkaammin kuin toisiin. Näitä jäsenvaltioita ei kuitenkaan pidä jättää ongelman kanssa yksin, vaan kaikkien jäsenvaltioiden on osallistuttava sen ratkaisemiseen EU:n tasolla.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat myös herättäneet huolta Schengen-järjestelmän toimivuudesta. Vapaa liikkuvuus yli EU:n sisärajojen on keskeinen saavutus, jota ei pitäisi heikentää vaan päinvastoin vahvistaa. Komissio onkin ehdottanut paremman arviointimekanismin luomista sen varmistamiseksi, että ulkorajoja valvotaan tehokkaasti. Schengen-alueen vakauden turvaamiseksi saattaa myös olla tarpeen säätää, että sisärajoilla tehtävät tarkastukset voidaan ottaa väliaikaisesti uudelleen käyttöön erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi kun johonkin ulkorajojen osuuteen kohdistuu äkillisesti kova maahanmuuttopaine, komissaari Malmström kertoi.

EU on reagoinut eteen tulleisiin haasteisiin nopeasti, käytettävissään olevien operatiivisten ja taloudellisten välineiden avulla. Varoja on ohjattu humanitaariseen hätäapuun Libyan levottomuuksia naapurimaihin paenneille pakolaisille ja muille siirtymään joutuneille henkilöille. EU:n ja eri maiden antaman kahdenvälisen avun ansiosta heille on voitu tarjota väliaikaista suojaa, tyydyttää heidän perustarpeensa ja auttaa monia heistä palaamaan lähtömaihinsa.

EU:n rajavalvontavirasto Frontex on käynnistänyt yhteisoperaation (EPN Hermes Extension 2011), jonka avulla Italiaa on autettu selviytymään maahan saapuvista muuttovirroista. Euroopan poliisivirasto Europol puolestaan on lähettänyt Italiaan asiantuntijaryhmän, joka avustaa lainvalvontaviranomaisia tunnistamaan laittomien maahantulijoiden joukossa mahdollisesti olevat ihmisten salakuljettajat. Niille jäsenvaltioille, joihin pakolaisia ja laittomia maahantulijoita saapuu yhä enemmän, on annettu myös taloudellista tukea.

Vaikka EU on reagoinut hätätilanteeseen monin eri tavoin, vallitseva kriisi on osoittanut, että sen valmiuksissa käsitellä tällaisia tilanteita ja erityisesti maahanmuuttoa on vielä parantamisen varaa. Tätä varten komissio ehdottaa mm. seuraavia aloitteita:

  • Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luominen vuoteen 2012 mennessä, perusarvot ja unionin kansainväliset velvoitteet huomioon ottaen.

  • Rajavalvonnan lujittaminen ja Schengen-alueen hallinnointi laittoman maahanmuuton torjumiseksi, jotta voidaan varmistaa, että jokainen jäsenvaltio valvoo tehokkaasti omaa osuuttaan EU:n ulkorajoista EU:n oikeuden sääntöjen ja hengen mukaisesti, ja vahvistaa siten luottamusta maahanmuuton hallinnointia koskevan EU:n järjestelmän tehokkuuteen.

  • EU:hun suuntautuvan laillisen maahanmuuton parempi kohdentaminen, jotta maahanmuutto voidaan tehdä helpommaksi niille tulijoille, joilla on EU:n työvoima- ja osaamisvajeiden lievittämiseen tarvittavat taidot ja jotka näin voivat osaltaan edistää EU:n työikäisen väestön vähenemisestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemista.

  • Laillisten maahanmuuttajien kotouttamisesta EU:n jäsenvaltioissa saatujen hyvien kokemusten vaihtaminen, jotta maahanmuutosta saatava taloudellinen hyöty voidaan maksimoida ja yhteiskuntasopu unionissa varmistaa.

  • EU:n ja kolmansien maiden välisissä suhteissa on omaksuttava maahanmuuttostrategia, jonka avulla ihmisten liikkumista voidaan helpottaa parantamalla laillisen maahanmuuton mahdollisuuksia. Samalla laitonta maahanmuuttoa on ehkäistävä.

Seuraavat vaiheet

Komission tiedonanto pohjustaa 12. toukokuuta pidettävässä ylimääräisessä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa käytävää keskustelua. Eurooppa-neuvoston kokouksessa 24. kesäkuuta pääaiheena ovat maahanmuuttoasiat. Tulevina viikkoina ja kuukausina esitetään myös muita toimenpiteitä, kuten maahanmuuttopaketti, joka tulee kollegion hyväksyttäväksi 24. toukokuuta.

Tausta

Tämän vuoden alusta lähtien ihmisiä on siirtynyt joukoittain pois asuinseudultaan useissa Pohjois-Afrikan maissa, etenkin Libyassa. Tuoreimpien arvioiden mukaan yli 650 000 ihmistä on paennut Libyan väkivaltaisuuksia. He ovat saaneet suojaa naapurimaissa, etupäässä Tunisiassa ja Egyptissä, ja monet ovat sittemmin onnistuneet palaamaan kotimaihinsa tai heitä on autettu palaamaan sinne.

Yli 25 000 ihmistä lähinnä Tunisiasta ja jossain määrin myös muista Afrikan maista on tullut EU:n alueelle rantautumalla Italiaan (lähinnä Lampedusan saarelle) ja Maltaan, joihin kohdistuu voimakas maahanmuuttopaine. Siirtymään joutuneiden libyalaisten ja siirtotyöläisten ohella Libyasta on poistunut huomattava määrä pakolaisia, jotka edustavat useita eri kansallisuuksia somaleista eritrealaisiin ja sudanilaisiin. Myös heistä osa on onnistunut pääsemään Italiaan ja Maltaan. Tämä on aiheuttanut eräiden jäsenvaltioiden suojelu- ja vastaanottojärjestelmille kasvavaa painetta.

Lisätietoja

MEMO/11/273

Lisätietoja toimista, jotka komissio on toteuttanut Pohjois-Afrikan muuttovirtojen vuoksi: MEMO/11/226

Lisätietoja komission ehdotuksesta, joka koskee arviointimekanismin perustamista Schengenin säännöstön soveltamisen arviointia varten: IP/10/1493

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu

Sisäasioiden pääosaston kotisivu


Side Bar