Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/532

V Bruselu dne 4. května 2011

Komise navrhuje lepší řízení migrace do EU

Komise dnes zveřejnila iniciativy pro strukturovanější a ucelenější přístup EU k výzvám a příležitostem migrace, který bude schopen na tyto rychle reagovat, a to v neposlední řadě s ohledem na současný vývoj ve Středomoří. Iniciativy pokrývají různé aspekty migrace, včetně posílení ochrany hranic a schengenského řízení, dokončení společného evropského azylového systému, cílenější legální migrace, výměny osvědčených postupů pro úspěšnou integraci migrantů a strategického přístupu ke vztahům s třetími zeměmi v oblasti migrace. Tyto iniciativy mají doplnit naléhavá krátkodobá opatření, která Komise již přijala k řešení situace migrace ve Středomoří a migračních tlaků na hranice členských států.

„Je zřejmé, že EU potřebuje silnou společnou azylovou a migrační politiku. Toto je během posledních měsíců ještě jasnější a to, s ohledem na historické události, ke kterým dochází v severní Africe. EU musí dostát své odpovědnosti nabídnout útočiště lidem, kteří potřebují ochranu, a zároveň prokázat svou solidaritu jak se zeměmi severní Afriky, které v současnosti poskytují přístřeší velké části migrantů z Libye, tak i s těmi z našich členských států, které se potýkají s největším přílivem přistěhovalců připlouvajících po moři. Je rovněž zřejmé, že EU by měla užitek z určitého cíleného přistěhovalectví pracovních sil, které by mohlo přispět k řešení očekávaného nedostatku pracovních sil v mnoha odvětvích a k vyrovnání prognózovaného poklesu evropského obyvatelstva v produktivním věku v příštích letech. Ale migrace musí být současně řádně řízena – to znamená zajistit účinnou ochranu hranic a navracení nelegálních migrantů. To také znamená, že bychom neměli ponechat pouze na členských státech na našich vnějších hranicích, aby řešily mimořádné migrační situace. A to rovněž znamená vytvořit partnerství pro migraci a mobilitu se třetími zeměmi, abychom mohli spolupracovat. Rovněž při řešení naléhavých potřeb plynoucích z otřesů v severní Africe musíme brát v úvahu tyto dlouhodobé cíle,“ řekla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

I když události v jižním Středomoří přinášejí naději na zlepšení života pro miliony lidí, vedly rovněž k vysídlení než 650 000 lidí, kteří kvůli násilí museli opustit Libyi. Do Evropy zatím dorazilo velmi málo žadatelů o azyl. Avšak více než 25 000 osob se rozhodlo hledat lepší život v EU. Některé členské státy EU čelí hromadným vstupům migrantů více než jiné, avšak tato situace nemůže být řešena pouze na vnitrostátní úrovni. Vyžaduje mobilizaci všech členských států na úrovni EU.

„Nedávné události rovněž vyvolaly obavy o fungování schengenského systému. Volný pohyb osob přes evropské hranice je výrazným úspěchem, od nějž není třeba ustupovat, nýbrž je třeba ho naopak posílit. Proto Komise již navrhla lepší hodnotící mechanismus pro zaručení účinné ochrany vnějších hranic. Pro zaručení stability schengenského prostoru může být rovněž nezbytné upravit dočasné znovuzavedení omezených vnitřních hraničních kontrol, a to za velmi výjimečných podmínek, jako třeba v případech, kdy je část vnějších hranic pod silným neočekávaným tlakem,“ poznamenala komisařka Cecilia Malmströmová.

EU na tyto výzvy reagovala rychle, a to za pomoci provozních a finančních nástrojů, které má k dispozici. Byly uvolněny prostředky pro zvládnutí naléhavé humanitární situace způsobené náhlým přílivem uprchlíků a vysídlených osob do zemí sousedících s Libyí. Spolu s prostředky poskytnutými na bilaterálním základě tato podpora umožnila nabídnout uprchlíkům a vysídleným osobám dočasné přístřeší, aby byly uspokojeny jejich základní potřeby, a mnohým z nich napomoci vrátit se do jejich zemí původu. Agentura FRONTEX zahájila Společnou operaci („EPN Hermes Extension 2011“) zaměřenou na podporu Itálie při řešení situace migrantů a uprchlíků připlouvajících na italské pobřeží. EUROPOL vyslal do Itálie tým expertů, aby donucovacím orgánům napomohl identifikovat možné převáděče mezi nelegálními migranty, kteří dosáhli území Itálie. Těm členským státům, které jsou nejvíce vystaveny rostoucím tokům uprchlíků a nelegálních migrantů, byla rovněž poskytnuta finanční podpora.

Zatímco reakce EU na nouzový stav byla komplexní, současná krize odhalila skutečnost, že stále existují způsoby, jak by EU mohla lépe zvládat takovéto situace a obecně řízení migrace. Komise proto navrhuje řadu iniciativ týkajících se následujících aspektů:

  • Dokončení společného evropského azylového systému do roku 2012, a to v souladu se základními hodnotami a mezinárodními závazky Unie.

  • Posílení ochrany hranic a schengenského řízení pro řešení nedovoleného přistěhovalectví, zajištění toho, aby každý členský stát účinně chránil svoje části vnějších hranic EU v souladu s pravidly a duchem práva EU a budování důvěry v účinnost systému EU pro řízení migrace.

  • Lepšího zaměření legální migrace do EU k usnadnění přistěhovalectví osob s kvalifikací potřebnou pro podporu EU při řešení očekávaného nedostatku pracovních sil a určitých odborností, a přispět tak k řešení očekávaného poklesu počtu obyvatel v produktivním věku.

  • Sdílení osvědčených postupů v přístupu členských států k integraci legálních přistěhovalců v EU, a to způsobem, který zajistí, že hospodářský přínos přistěhovalectví bude co největší, a tudíž se tak zajistí sociální smír v Unii.

  • Strategického přístupu ke vztahům s třetími zeměmi v otázkách souvisejících s migrací, zaměřeného na usnadnění pohybu osob prostřednictvím posílení legální migrace spolu s opatřeními pro zabránění migrace nelegální.

Další postup

Sdělení komise bude sloužit jako základ pro diskusi na mimořádném zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci svolané na 12. května, po kterém má následovat diskuse zaměřená na migraci na zasedání Evropské rady dne 24. června. Bude doplněno doprovodnými iniciativami v následujících týdnech a měsících, zejména migračním balíčkem. Tyto mají být 24. května předloženy kolegiu ke schválení.

Souvislosti

Od počátku tohoto roku dochází k masivnímu vysídlení obyvatel z několika zemí severní Afriky, zejména z Libye. Z nejnovějších odhadů vyplývá, že území Libye opustilo více než 650 000 osob, aby uprchlo před tamním násilím. Tito lidé byli přijati sousedními zeměmi (zejména Tuniskem a Egyptem) a mnozí z nich se od té doby dokázali vlastními silami nebo s pomocí vrátit do svých domovských zemí.

Více než 25 000 přistěhovalců, zejména z Tuniska, v menším rozsahu z jiných afrických zemí, uprchlo směrem do EU, a dosáhlo břehů Itálie (většina z nich italského ostrova Lampedusa) a Malty, které jsou nyní pod silným migračním tlakem. Kromě vysídlených lidí a migrantů opustil Libyi značný počet uprchlíků různé národnosti (včetně Somálců, Eritrejců a Súdánců), z nichž někteří dosáhli Itálie a Malty. V důsledku těchto událostí došlo k většímu tlaku na ochranné a přijímací systémy některých členských států EU.

Další informace

Pro další informace: MEMO/11/273

Pro další informace o reakci Evropské komise na migrační toky ze severní Afriky: MEMO/11/226

Pro další informace o návrhu Komise na zřízení hodnotícího mechanismu pro ověření používání schengenského acquis: IP/10/1493

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecílie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar