Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/532

Брюксел, 4 май 2010 г.

Комисията предлага по-добро управление на миграцията към ЕС

Днес Комисията представи инициативи за по-структуриран и цялостен подход за бързо реагиране на ЕС на предизвикателствата и възможностите, свързани с миграцията, особено с оглед на протичащите в момента събития в Средиземноморието. Инициативите обхващат различни аспекти на миграцията, включително подсилването на граничния контрол и управлението на Шенгенското пространство, завършването на общата европейска система за убежище, по-целенасочена законна миграция, обмен на най-добри практики за успешна интеграция на мигранти и стратегически подход за отношенията с трети държави във връзка с миграцията. Тези инициативи допълват спешните краткосрочни мерки, които Комисията вече предприе за справяне с миграционната ситуация в Средиземноморието и миграционния натиск върху държавите-членки по външните граници на Съюза.

„Очевидно е, че ЕС се нуждае от силна обща политика за убежището и миграцията. Това стана още по-ясно през последните месеци с оглед на историческите събития в Северна Африка. ЕС трябва да бъде на висотата на своето призвание да предоставя убежище за нуждаещите се от закрила лица, като същевременно бъде солидарен както с държавите от Северна Африка, които понастоящем приемат най-голямата част от мигрантите от Либия, така и с тези от държавите-членки, които са изложени в най-голяма степен на притока на мигранти, пристигащи по море. Ясно е също така, че ЕС ще има полза от целева трудова имиграция за справяне с очаквания недостиг на работна ръка в много сектори и за компенсиране на прогнозирания спад на европейското население в трудоспособна възраст през идните години. Същевременно обаче миграцията трябва да бъде управлявана правилно, което означава осигуряване на ефективен граничен контрол и връщане на незаконните мигранти. Това означава също така, че не трябва да оставяме държавите-членки по външните ни граници да се справят сами с необичайни миграционни ситуации, както и че е необходимо създаването на партньорства за миграция и мобилност с държави извън ЕС, за да може да работим заедно. Трябва да имаме предвид тези дългосрочни цели и при справянето с по-неотложните нужди, породени от нестабилната ситуация в Северна Африка“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи.

Макар събитията в Южното Средиземноморие да носят надежда за по-добър живот за милиони хора, те доведоха също така до разселването на повече от 650 000 души, на които се наложи да бягат от насилието в Либия. Досега броят на търсещите убежище лица, които пристигат в Европа е много малък. Повече от 25 000 обаче избраха да потърсят по-добър живот в ЕС. Някои държави-членки са по-пряко изложени на масивен приток на мигранти, отколкото други, но тази ситуация не може да бъде разрешена само на национално равнище. Тя изисква мобилизирането на всички държави-членки на равнище ЕС.

„Скорошните събития породиха безпокойство по отношение също така на функционирането на Шенгенската система. Свободното движение на хора през европейските граници представлява много важно постижение, което не трябва да бъде заличено, а по-скоро утвърдено. Затова Комисията вече предложи по-добър механизъм за оценка, за да се гарантира, че външните граници се контролират ефективно. За запазване на стабилността на Шенгенското пространство, може да се окаже необходимо също така временното повторно въвеждане на ограничени гранични проверки по вътрешните граници при изключително извънредни ситуации, като такива, при които част от външната граница е подложена на силен неочакван натиск.“, отбелязва комисар Сесилия Малмстрьом.

ЕС отговори незабавно на тези предизвикателства посредством оперативните и финансовите средства, с които разполага. Бяха мобилизирани средства за управление на спешната хуманитарна ситуация, предизвикана от внезапния приток на бежанци и разселени лица в съседните на Либия държави. Заедно с предоставените на двустранна основа средства подкрепата позволи предоставянето на временен подслон за бежанците и разселените лица, осигуряването на основните им потребности и подпомагането на много от тях да се завърнат в държавите на произход. FRONTEX задейства съвместна операция (EPN Hermes Extension 2011 г.) с цел подпомагане на Италия за справяне със ситуацията, свързана с мигрантите и бежанците, пристигащи на италианския бряг. ЕВРОПОЛ изпрати в Италия екип от специалисти, за да помогне на нейните правоприлагащи органи да открият потенциални трафиканти на хора сред незаконните мигранти, достигнали до италианската територия. Най-засегнатите от нарастващия приток от бежанци и незаконни мигранти държави-членки бяха подпомогнати и финансово.

Макар че отговорът на ЕС на спешната ситуация беше всеобхватен, настоящата криза показа, че ЕС все още се нуждае от по-добри начини за справяне с такива ситуации, както и с управлението на миграцията като цяло. Затова Комисията предлага набор от инициативи, които обхващат следните аспекти:

  • завършване до 2012 г. на общата европейска система за убежище в съответствие с основните ценности и международните задължения на Съюза;

  • подсилване на граничния контрол и на управлението на Шенгенското пространство за справяне с незаконната имиграция, гарантиране, че всички държави-членки контролират ефективно своята част от външните граници на ЕС в съответствие с правилата и духа на законодателството на ЕС, и изграждане на доверие в ефективността на системата на ЕС за управление на миграцията;

  • по-целенасочена законна миграция към ЕС за улесняване на имиграцията на лица, притежаващи умения, от които ЕС се нуждае за преодоляване на очаквания недостиг на работна ръка и на умения и за компенсиране на очаквания спад на населението в трудоспособна възраст;

  • споделяне на най-добрите практики по отношение на подходите на държавите-членки към интеграцията на законните имигранти в ЕС, така че да се гарантира, че икономическите изгоди от имиграцията се използват в най-голяма степен, за да се осигури социална хармония в Съюза;

  • стратегически подход към отношенията с трети държави относно свързани с миграцията въпроси с цел улесняване на движението на лица посредством увеличаване на възможностите за законна миграция заедно с мерки за предотвратяване на незаконната миграция.

Следващи стъпки

Съобщението на Комисията ще послужи за основа на обсъжданията на извънредния Съвет по правосъдие и вътрешни работи, свикан на 12 май, който ще бъде последван от дискусия относно миграцията по време на Европейския съвет на 24 юни. През идните седмици и месеци ще последват придружаващи инициативи и по-специално т.н. ,,пакет“ за миграцията, който ще бъде представен на Колегиума за приемане на 24 май.

Контекст

От началото на годината от няколко държави в Северна Африка и най-вече от Либия е налице масово разселване на население. Съгласно последните неокончателни данни повече от 650 000 души са напуснали територията на Либия, за да избягат от насилието там. Тези хора бяха гостоприемно приети в съседните държави, най-вече в Тунис и в Египет, и много от тях успяха или бяха подпомогнати да се завърнат в държавите на произход.

Повече от 25 000 мигранти, основно от Тунис и в по-малка степен от други африкански държави, избягаха към ЕС, стигайки до бреговете на Италия (най-вече на италианския остров Лампедуза) и Малта, които понастоящем са подложени на силен миграционен натиск. Към разселените лица и мигрантите се прибавя значителен брой бежанци от различни националности, включително сомалийци, еритрейци и суданци, които са напуснали Либия, като някои от тях също са стигнали до Италия и Малта. Тези събития поставиха системите за закрила и прием на някои държави-членки на ЕС под нарастващ натиск.

За повече информация

MEMO/11/273

За повече информация относно отговора на Европейската комисия на миграционните потоци от Северна Африка: MEMO/11/226

За повече информация относно предложението на Комисията за създаване на механизъм за оценка на прилагането на достиженията на правото от Шенген: IP/10/1493

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом — комисар по въпросите на вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar