Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

V Bruseli 4. mája 2011

Digitálna agenda: Komisia vybrala šesť projektov technológií budúcnosti a vznikajúcich technológií (FET) ako finalistov súťaže o financovanie výskumu

Európska komisia dnes na Konferencii spojenej s výstavou FET11 v Budapešti oznámila názvy šiestich výskumných projektov, ktoré vybrala ako finalistov súťaže o dve hlavné miesta v rámci výskumu v oblasti technológií budúcnosti a vznikajúcich technológií (FET). Každý zo šiestich finalistov dostane približne 1,5 mil. EUR na vycibrenie svojho návrhu v priebehu jedného roka, po uplynutí ktorého sa vyberú dva najlepšie projekty. Cieľom týchto hlavných iniciatív je dosiahnuť významné kroky vpred v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré majú potenciál prispieť k vyriešeniu niektorých najväčších problémov spoločnosti. Dve iniciatívy, ktoré sa vyberú na dlhodobé financovanie, budú prebiehať počas obdobia 10 rokov a každá z nich bude mať k dispozícií rozpočet v celkovej výške až 100 mil. EUR ročne.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroes uviedla: „Finalisti, ktorých mená sme dnes vyhlásili, podnietia inovácie zajtrajška. V oblasti technológií budúcnosti a vznikajúcich technológií, ktorá je zdrojom fascinácie a inšpirácie, pôsobia v Európe niektorí z vedúcich svetových výskumníkov. Spojením síl pri reagovaní na veľké výzvy môže financovanie na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni priniesť inovácie, ktoré poskytnú riešenia takých problémov, ako napr. neurodegeneratívne choroby a zmena klímy.“

Finalistami sú (v abecednom poradí):

  • FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System (Systém IKT zameraný na rýchlejšie získavanie poznatkov a zvládnutie kríz): Informačné a komunikačné technológie dokážu analyzovať obrovské množstvo údajov a komplexných situácií, čím sa umožňuje lepšie predvídať prírodné katastrofy alebo zvládnuť katastrofy spôsobené človekom, ktoré prekračujú hranice jednotlivých krajín alebo kontinentov, a reagovať na ne.

  • Graphene Science and technology for ICT and beyond (Výskum grafénu a s ním súvisiacich technológií nielen pre IKT): Grafén je nová látka vyvinutá prostredníctvom manipulácie na atómovej a molekulárnej úrovni, ktorá by ako zázračný materiál 21. storočia mohla nahradiť kremík.

  • Guardian Angels for a Smarter Life (Strážni anjeli pre inteligentnejší život): Miniatúrne zariadenia bez batérií, ktoré fungujú ako autonómni osobní asistenti a ktoré dokážu zaznamenávať, spracovávať a prenášať údaje, keď sa napr. pohybujú v krvnom obehu človeka.

  • The Human Brain Project (Projekt ľudského mozgu): Pochopenie spôsobu, ako funguje ľudský mozog, môže v rámci počítačovej architektúry, neurovedy a medicíny priniesť prínosy riešení súvisiacich s mozgom alebo inšpirovaných mozgom.

  • IT Future of Medicine (IT budúcnosť medicíny): Digitálne technológie umožňujú individualizovanú medicínu založenú na molekulárnych, fyziologických a anatomických údajoch získaných od jednotlivých pacientov a spracovaných na základe globálne integrovaných medicínskych poznatkov.

  • Robot Companions for Citizens (Roboti ako spoločníci človeka): Inteligentní roboti pokrytí umelou pokožkou majú vysoko vyvinuté percepčné, kognitívne a emočné schopnosti a môžu pomáhať ľuďom, čím sa radikálne zmení spôsob interakcie ľudí so strojmi.

Finalisti iniciatívy FET budú na to, aby prišli s niečím novým, musieť prekročiť hranice tradičného výskumu v oblasti IKT a budú musieť spolupracovať s odborníkmi z iných oblastí, ako napr. vied o zdraví, materiáloch a neurovied, ako aj z oblasti neurorobotiky.

Úspešné vyriešenie takýchto základných výskumných otázok bude možné len vďaka združenému úsiliu najlepších vedcov z celej Európy. V pozadí väčšiny návrhov, ktoré boli dnes vybrané, stoja mnohé spoločnosti a agentúry zamerané na financovanie výskumu, ako aj stovky vedcov.

Takisto budú potrebovať združené zdroje rámcového programu EÚ pre výskum, vnútroštátnych a regionálnych výskumných programov a priemyslu. Pre porovnanie: na iniciatíve zameranej na úplné zmapovanie ľudského genómu, ktorá stála viac ako 3 mld. USD (približne 2,1 mld. EUR), sa počas 13 rokov podieľali stovky vedcov z celého sveta. Hlavné projekty v oblasti FET sa musia vyrovnať s výzvami podobných rozmerov a ich potenciálne prínosy sú rovnako pôsobivé.

Kontext

Hlavná súťaž: Komisia v roku 2010 vyzvala európskych vedcov, aby identifikovali výzvy a navrhli projekty. Odborná porota vybrala z 21 zaslaných návrhov šesť iniciatív, ktoré majú v oblasti vedy najväčší potenciál dosiahnuť významný krok vpred a ktoré majú najväčší vplyv na výzvy, ktorým Európa čelí v sociálnej a priemyselnej oblasti.

Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET): Program FET je inkubátorom a priekopníkom nových nápadov a tém pre dlhodobý výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Riadi ho Generálne riaditeľstvo Komisie pre informačnú spoločnosť a médiá. Cieľom daného programu je prekročiť tradičné hranice IKT a preniknúť do nepreskúmaných oblastí, pričom sa bude v stále väčšej miere spoliehať na spoluprácu s rôznymi prírodo- a spoločenskovednými disciplínami (ako napr. biológia, chémia, nanoveda, neuroveda a kognitívna veda, etnológia, sociológia a ekonómia).

Program technológií budúcnosti a vznikajúcich technológií sa začal v roku 1989. Traja nedávni laureáti Nobelovej ceny: Theodor Hänsch, Albert Fert a Peter Grünberg sa všetci podieľali na výskumných projektoch financovaných z programu FET.

FET je financovaný v rámci siedmeho rámcového programu EÚ. Európska komisia bude zvyšovať rozpočet siedmeho rámcového programu vyčlenený na výskum v oblasti FET o 20 % ročne, pričom dnes začína na úrovni 100 mil. EUR, a členským štátom sa adresuje vyzýva aby tomuto úsiliu vyšili v ústrety podobnými zvýšeniami. Komisia na obdobie rokov 2010 až 2013 vyčlenila na financovanie výskumu v oblasti FET rozpočet v celkovej výške 500 mil. EUR.

Priekopnícke technológie budúcnosti a vznikajúce technológie sú práve teraz stredobodom pozornosti na FET11 v Budapešti (www.fet11.eu). V rámci tejto konferencie spojenej s výstavou venovanej vizionárskemu dlhodobému výskumu v oblasti informačných vied a technológií, ktorý je spojený s veľkými rizikami, sa interdisciplinárne zasejú nové podnety, ktoré zmenia budúcnosť.

Ďalšie informácie

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroes na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar