Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

Брюксел, 4 май 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията избира шест проекта по програмата за бъдещи и нововъзникващи технологии (БНТ), които ще се съревновават за финансиране на научните изследвания

В рамките на провеждащата се в Будапеща конференция FET11 и съпътстващата я изложба Европейската комисия обяви днес шестте научноизследователски проекта, избрани да се съревновават за две призови места, осигуряващи финансиране в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии (БНТ). На всеки от шестте проекта ще бъдат предоставени по около 1,5 милиона евро, за да бъде изготвено подробно предложение в срок от една година, въз основа на което ще бъдат избрани два от тях. Целта на тези водещи инициативи ще бъде да доведат до революционни постижения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които имат потенциал да предоставят решения за някои от най-големите предизвикателства на обществото. Двете инициативи, избрани за дългосрочно финансиране, ще разполагат с годишен бюджет до 100 милиона евро за период от 10 години.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Финалистите, които бяха обявени днес, ще посеят семената на бъдещи новаторски постижения. Европа разполага с едни от водещите изследователи в света в забележителната и вдъхновяваща област на бъдещите и нововъзникващите технологии. Обединяването на финансирането на европейско, национално и регионално равнище с цел решаване на големите предизвикателства може да доведе до иновации в области като невродегенеративните заболявания и изменението на климата.“

Финалистите са (по азбучен ред):

  • FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System (ИКТ система за ускоряване на познанието и справяне с кризите): с помощта на ИКТ могат да се анализират гигантски обеми от данни и сложни ситуации, за да се предсказват по-успешно природни бедствия или да се управляват по-добре ответните мерки спрямо предизвикани от човека бедствия, надхвърлящи границите на отделни държави и континенти.

  • Graphene Science and technology for ICT and beyond (Изследване на графени за ИКТ и други области): графенът е ново вещество, създадено чрез манипулация на атомно и молекулярно равнище, което би могло да замени силиция в ролята на универсален материал на 21 век.

  • Guardian Angels for a Smarter Life (Ангели хранители за по-добър живот): миниатюрни устройства, работещи без батерии, в ролята на автономни лични асистенти, които могат да събират данни, да правят изчисления и да поддържат връзка, дори ако се намират в кръвоносната система на човека.

  • The Human Brain Project (Проект „Човешки мозък”): разбирането на начина, по който функционира човешкият мозък, може да допринесе за оползотворяване на резултатите от свързаните с мозъка изследвания в изчислителните архитектури, невронауките и медицината.

  • IT Future of Medicine (ИТ и бъдещето на медицината): цифровата технология има потенциала да предложи индивидуализирана медицина, основаваща се на събрани за всеки един пациент молекулярни, физиологични и анатомични данни, обработени с помощта на системи, интегриращи световните медицински познания.

  • Robot Companions for Citizens (Роботи като придружители на хора): интелигентни роботи с меко покритие, притежаващи високоразвити способности да възприемат и опознават, както и емоционална интелигентност, могат да помогнат на хората, като променят радикално начина, по който хората общуват с машините.

За да навлязат в нови територии, кандидатите за ролята на водещи проекти в областта на БНТ ще трябва да надхвърлят границите на обичайните ИКТ научни изследвания и да работят съвместно със специалисти от други области като здравните науки, материалознанието, невронауките и невророботиката.

Само обединените усилия на най-добрите учени от цяла Европа ще доведат до успех при решаването на тези фундаментални предизвикателства пред научните изследвания. Повечето от обявените днес предложения се ползват с подкрепата на множество предприятия и агенции за финансиране на научни изследвания, както и с подкрепата на стотици учени.

Те ще се нуждаят също и от обединените ресурси на Рамковата програма за научни изследвания на ЕС, на националните и регионалните програми за научни изследвания и на промишлеността. За сравнение, в приключилата вече инициатива за пълно картографиране на човешкия геном включваше стотици учени от целия свят, струваше над 3 милиарда долара (около 2,1 милиарда евро) и продължи повече от 13 години. Водещите проекти в областта на БНТ са изправени пред също толкова големи предизвикателства и имат също толкова внушителен потенциал.

Контекст

Съревнование за водещ проект: през 2010 г. Комисията прикани европейските учени да определят предизвикателствата и да предложат проекти. От получените 21 предложения експертен съвет избра шестте инициативи, притежаващи най-голям потенциал за революционни научни постижения, които ще имат същевременно най-голям ефект по отношение на социалните и промишлените предизвикателства, стоящи пред Европа.

Бъдещи и нововъзникващи технологии (БНТ): програмата БНТ е средата, в която се зараждат и развиват нови идеи и теми за дългосрочни научни изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Програмата се управлява от Генерална дирекция „Информационно общество и медии“ на Комисията. Мисията на програмата БНТ е да излезе извън традиционните граници на ИКТ и да навлезе в неизследвани територии въз основа на нарастващо сътрудничество с различни научни дисциплини (като биология, химия, нанонауки, невронауки, когнитивни науки, етология, социални науки и икономика), с изкуството и хуманитарните науки.

Началото на програмата за бъдещи и нововъзникващи технологии бе поставено през 1989 г. Трима от неотдавнашните лауреати на Нобелова награда — Теодор Хенш, Албер Фер и Петер Грюнберг — са участвали в научноизследователски проекти, финансирани по програмата БНТ.

Програмата БНТ се финансира по Седмата рамкова програма на ЕС (РП7). В рамките на РП7 Европейската комисия увеличава бюджета за научни изследвания по програмата БНТ с 20 % годишно, започвайки от 100 милиона евро понастоящем, и приканва държавите-членки да откликнат на тази инициатива със сходни увеличения. Комисията е предвидила общ бюджет от 500 милиона евро за научни изследвания в областта на БНТ за периода 2010—2013 г.

Авангардните бъдещи и нововъзникващи технологии са понастоящем в центъра на вниманието на конференцията FET 11 в Будапеща (www.fet11.eu). Тази конференция и съпровождащата я изложба на авангардни високорискови и дългосрочни научни изследвания в областта на информационната наука и технология ще породи нови интердисциплинарни идеи, които ще променят облика на бъдещето.

За повече информация:

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Уебсайт на програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar