Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/526

Bryssel den 3 maj 2011

Ny strategi för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

EU-kommissionen presenterar i dag en ny strategi för att under de kommande tio åren skydda och förbättra den biologiska mångfalden i EU. Strategin omfattar sex mål för att ta itu med de huvudsakliga orsakerna till förlusten av biologiska mångfald. Syftet är att minska belastningen på naturen och ekosystemtjänsterna i EU genom att målen för biologisk mångfald förankras i politiken på olika viktiga områden. EU bidrar även till att på det globala planet bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Strategin ligger i linje med de åtaganden som EU gjorde förra året i Nagoya i Japan.

”Vi är en del av den biologiska mångfalden”, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor. ”Samtidigt är vi beroende av den för att livnära oss, få dricksvatten, ren luft och ett stabilt klimat. Vi tär för snabbt på vårt naturkapital och alla vet vad som händer när man lever över sina tillgångar. Situationen är allvarlig och vi har hittills inte lyckats vända utvecklingen. Det är hög tid att trappa upp insatserna. Jag är övertygad om att den nya sektorsövergripande strategin leder till att vi fram till 2020 lyckas stoppa förlusten av biologisk mångfald.”

Bättre skydd för en pressad planet

I Europa befinner sig den biologiska mångfalden i kris. Aldrig har så många arter varit utrotningshotade. Många ekosystem är så decimerade att de inte längre kan tillhandahålla alla de funktioner som vi är beroende av – frisk luft, rent vatten, pollinering av grödor och skydd mot översvämningar. Denna försämring innebär enorma sociala och ekonomiska förluster för EU. Insektspollineringen minskar till exempel kraftigt i Europa. Dess ekonomiska värde i EU uppskattas till 15 miljarder euro per år. Det ser lika illa ut på det globala planet.

Den strategi som antas idag ställer upp sex prioriterade mål och insatser för att avsevärt minska hoten mot den biologiska mångfalden. Dessa åtgärder har följande målsättningar:

  • Strikt tillämpning av gällande naturskyddslagstiftning samt nätverk med naturreservat för att bättre kunna bevara livsmiljöer och arter.

  • Förbättra och återställa ekosystem och ekosystemtjänster i möjligaste mån, framför allt genom ökad användning av grön infrastruktur.

  • Säkra hållbarheten inom jord- och skogsbruk.

  • Bevara och skydda fiskebestånden i EU.

  • Bekämpa invasiva främmande arter, som i allt större omfattning leder till förlust av biologisk mångfald i EU.

  • Intensifiera EU:s åtgärder för en samlad global insats i syfte att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Infria löftena

Strategin ligger i linje med de två stora åtaganden som EU-ledarna gjorde i mars 2010 för att fram till 2020 stoppa förlusten av biologisk mångfald i EU och skydda, värna om och återskapa den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i EU fram till 2050. Detta rimmar även väl med de globala åtaganden som gjordes i Nagoya i oktober 2010 inom ramen för konventionen om biologisk mångfald. Världens ledare antog då ett åtgärdspaket för att under de kommande tio åren motverka förlusten av biologisk mångfald på det globala planet.

Strategin för biologisk mångfald ingår i Europa 2020-strategin och kommer att bidra till att EU:s mål för resurseffektivitet uppnås genom att Europas naturkapital hanteras på ett hållbart sätt, begränsnings- och anpassingsmålen och att ekosystemens motståndskraft och de tjänster de tillhandahåller förbättras.

Bakgrund

Jordens naturresurser och naturbaserade resurser – från enskilda arter till ekosystem som skogar, korallrev, sötvatten och jordar – minskar i alarmerande takt. Förlusten av biologisk mångfald kostar den globala ekonomi miljarder varje år och undergräver samhällsekonomierna, affärsutsikter och fattigdomsbekämpning.

Förlusten av biologisk mångfald beror i Europa främst på förändrad markanvändning, föroreningar, överutnyttjande av naturtillgångar, okontrollerad spridning av främmande arter och klimatförändringen. Belastningen är konstant eller tilltagande. Enbart 17 % av utvärderade livsmiljöer och arter har en positiv bevarandestatus. Många ekosystem kan inte längre leverera optimal kvalitet på och kvantitet av de tjänster som vi är beroende av, exempelvis pollinering av grödor, ren luft, rent vatten och översvämnings- och erosionskontroll.

Globalt sett ökar antalet utrotningshotade arter tusenfalt snabbare än normalt, vilket huvudsakligen beror på människan. I EU hotas cirka 25 % av djurarterna av utrotning, däribland däggdjur, groddjur, reptiler, fåglar och fjärilar, och 88 % av fiskbestånden är överutnyttjade eller väsentligt decimerade.

Läs mer:

Meddelandet i dess helhet finns på

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

Frågor och svar om den nya strategin finns på MEMO/11/268

Se även kommissionen kampanj för biologisk mångfald

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_en.htm

Ytterligare uppgifter om EU:s strategi för biologisk mångfald efter 2010 finns på

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar