Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/526

V Bruseli 3. mája 2011

Biodiverzita: Komisia oznamuje novú stratégiu zameranú na zastavenie straty biodiverzity do desiatich rokov

Komisia dnes predstavila novú stratégiu zameranú na ochranu biodiverzity a zlepšenie jej stavu v Európe v priebehu nasledujúceho desaťročia. Stratégia obsahuje šesť cieľov zameraných na hlavné činitele spôsobujúce stratu biodiverzity, pomocou ktorých sa znížia hlavné tlaky na prírodu a ekosystémové služby v EÚ tak, že sa ciele v oblasti biodiverzity začlenia do kľúčových politík v jednotlivých sektoroch. V stratégii sa takisto reaguje na globálne aspekty straty biodiverzity tým, že sa ňou zaisťuje, aby EÚ prispievala k boju proti strate biodiverzity na celom svete. Stratégia je v súlade so záväzkami, ktoré EÚ prijala minulý rok v japonskej Nagoji.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Sme súčasťou biodiverzity, ale takisto sme od nej závislí, pokiaľ ide o potraviny, čerstvú vodu, čistý vzduch a stabilnú klímu. Je našim prírodným kapitálom, ktorý míňame príliš rýchlo – a všetci vieme, čo sa stane, keď si budeme požičiavať nad svoje pomery. Všetci by sme si mali uvedomiť závažnosť tejto situácie a naše predchádzajúce zlyhania pri riešení tohto problému. Nadišiel čas, aby sme poriadne zvýšili naše úsilie. Som pevne presvedčený o tom, že tento nový multisektorový prístup nás opäť privedie na správnu cestu smerujúcu k zastaveniu straty biodiverzity do roku 2020. “

Lepšia ochrana pre svet pod tlakom

Biodiverzita v Európe sa nachádza v kríze a druhy vymierajú v nebývalej miere. Mnohé ekosystémy sú zdegradované do takej miery, že už nie sú schopné poskytovať široké spektrum služieb, od ktorých sme závislí – od čistého vzduchu a vody až k opeľovaniu plodín a ochrane pred záplavami. Táto degradácia predstavuje pre EÚ obrovské sociálne a hospodárske straty. Tak napríklad opeľovanie hmyzom, ktorého v Európe výrazne ubúda, má v EÚ podľa odhadov hospodársku hodnotu 15 mld. EUR ročne. Situácia na globálnej úrovni nie je o nič lepšia.

Stratégia, ktorá sa dnes prijala, obsahuje šesť prednostných cieľov a sprievodné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na výrazné zníženie nebezpečenstiev ohrozujúcich biodiverzitu. Medzi tieto opatrenia patrí:

  • vykonávanie platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany prírody a sústavy prírodných rezervácií v plnom rozsahu s cieľom zaistiť výrazné zlepšenie stavu ochrany biotopov a druhov,

  • zlepšenie stavu ekosystémov a ekosystémových služieb a ich obnova vždy, keď je to možné, a to najmä prostredníctvom intenzívnejšieho využívania zelenej infraštruktúry,

  • zaistenie udržateľnosti činností v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

  • zabezpečenie a ochrana populácií rýb v EÚ,

  • regulácia invazívnych druhov, ktoré predstavujú rastúcu príčinu straty biodiverzity v EÚ,

  • posilnenie príspevku EÚ k zjednoteným globálnym opatreniam zameraným na zamedzenie strate biodiverzity.

Plnenie záväzkov

Stratégia je v súlade s dvoma hlavnými záväzkami, ktoré predstavitelia EÚ prijali v marci 2010: zastavenie straty biodiverzity v EÚ do roku 2020 a ochrana, ocenenie a obnova biodiverzity a ekosystémových služieb v EÚ do roku 2050. Takisto je v súlade s globálnymi záväzkami prijatými v Nagoji v októbri 2010 v rámci Dohovoru o biologickej diverzite, kde predstavitelia jednotlivých krajín sveta prijali balík opatrení zameraných na riešenie problematiky straty biodiverzity na celom svete počas nasledujúceho desaťročia.

Stratégia v oblasti biodiverzity ako neoddeliteľná súčasť stratégie Európa 2020 prispeje prostredníctvom zaistenia udržateľného spravovania prírodného kapitálu Európy k plneniu cieľov EÚ v oblasti efektívneho využívania zdrojov, ako aj k plneniu cieľov v oblasti zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa takýmto zmenám, a to prostredníctvom zlepšenia odolnosti ekosystémov a nimi poskytovaných služieb.

Kontext

Prírodné a na prírodnej báze založené zdroje našej planéty ubúdajú znepokojivým tempom, či už ide o jednotlivé druhy alebo ekosystémy, ako napríklad lesy, koralové útesy, sladké vody a pôdy. Strata biodiverzity stojí svetové hospodárstvo každoročne miliardy, pričom oslabuje hospodárstva jednotlivých štátov, obchodné vyhliadky a príležitosti na boj proti chudobe.

Biodiverzita v EÚ sa stráca najmä z dôvodu zmien vo využívaní pôdy, znečistenia, nadmerného využívania zdrojov, nekontrolovaného šírenia nepôvodných druhov a zmeny klímy. Intenzita všetkých týchto tlakov zostáva buď na konštantnej úrovni alebo rastie. Iba 17 % posudzovaných biotopov a druhov dosahuje priaznivý stav ochrany a väčšina ekosystémov už nie je schopná poskytovať služby, od ktorých závisíme, ako napr. opeľovanie plodín, čistý vzduch a voda a regulácia záplav alebo erózie, v optimálnej kvalite a kvantite.

Sú to najmä ľudské činnosti, ktoré spôsobujú, že druhy hynú v súčasnosti v celosvetovom meradle až 1 000 krát rýchlejšie, ako by tomu bolo v prípade ich prirodzeného vyhynutia. V EÚ hrozí približne 25 % európskych druhov zvierat vrátane cicavcov, obojživelníkov, plazov, vtákov a motýľov vyhynutie a 88 % populácií rýb sa nadmerne loví alebo je výrazne vyčerpaných.

Ďalšie informácie:

Všetky podrobnosti o obsahu oznámenia nájdete tu:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

Otázky a odpovede k novej stratégii nájdete tu: MEMO/11/268

Pozrite aj Kampaň Komisie pre biodiverzitu:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_sk.htm

Ďalšie informácie o politike EÚ v oblasti biodiverzity na obdobie po roku 2010 nájdete tu: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar